Skip to content

BŘEMENO DOŽITÍ

BŘEMENO DOŽITÍ

BŘEMENO DOŽITÍ

Břemeno dožití je věcným břemenem. Věcná břemena jsou právními instituty, jejichž zřízením jsou omezena práva vlastníka ve prospěch jiné osoby tím, že vlastník musí pro tuto osobu něco konat, něčeho se zdržet nebo něco, co osoba bude vykonávat, strpět. Dohoda o zřízení věcného břemene dožití je typická při darování nemovitostí v rodině z jedné generace na druhou a často bývá i součástí darovací smlouvy. Je možné ji ale spojit i se smlouvou kupní. Cílem takové dohody je, aby dárce nebo jiná osoba, kterou dárce určí, mohla tuto nemovitost nadále užívat, a to až do své smrti. Slouží tak jako ochrana této oprávněné osoby. Břemeno dožití lze zřídit k užívání domu, bytu, ale třeba i jen zahrady nebo garáže.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

věcné břemeno

věcné břemeno

Dohoda o zřízení věcného břemene dožití musí být sepsaná v písemné formě, musí v ní být přesně specifikováno věcné břemeno, nemovitost, ke které se zřizuje a osoba oprávněná z břemene dožití. Podpisy stran dohody musí být úředně ověřeny. Věcné břemeno dožití se zapisuje k dané nemovitosti do katastru nemovitostí a je s ní spjato bez ohledu na změnu vlastníka této nemovitosti. Takové věcné břemeno pak zaniká až smrtí osoby z věcného břemene dožití oprávněné.

V dohodě o zřízení břemene dožití lze specifikovat, zda bude věcné břemeno zřízeno za úplatu nebo bezúplatně, kdo bude užívat jaké části nemovitosti, které části nemovitosti budou užívány společně, ale také například, jak se budou dělit náklady na energie a opravy darované nemovitosti.

Věcné břemeno dožití lze také zrušit, a to opět dohodou povinného a oprávněného. Ti musí tuto dohodu sepsat písemně a podat na katastr nemovitostí. Katastr nemovitostí následně provede výmaz břemene dožití u dané nemovitosti.

I přesto, že je věcné břemeno dožití zřízeno, je ale stále možné, aby nový vlastník nemovitost prodal nebo jinak zatížil. Pokud by tomuto chtěl oprávněný zamezit, je třeba si vedle věcného břemene dožití sjednat také zákaz zcizení a zatížení nemovitosti. Nový vlastník pak nebude mít možnost bez souhlasu oprávněného nemovitost prodat ani jinak zatížit.

Pokud byste si nevěděli rady nebo měli jakékoli dotazy týkající se zřizování věcného břemene dožití nebo jeho vkladu do katastru nemovitostí, neváhejte se obrátit na odborníky z naší advokátní kanceláře.

INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBY O KLIENTA V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBY O KLIENTA V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

Věděli jste, že když obdarovaný dárci vážně ublíží, dárce má právo požadovat vrácení darované nemovitosti, případně zaplacení její hodnoty?

Kontaktujte nás

Rádi Vám pomůžeme vyřešit Vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

JUDr. Pavel Kiršner, LL.M.

pavel.kirsner@cikr.cz