Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jak podat návrh na vydání evropského platebního rozkazu?

Návrh na vydání evropského platebního rozkazu (Application for a European Payment Order for payment) je nástroj vytvořený Evropskou unií, který slouží k usnadnění a zjednodušení vymáhání pohledávek přeshraničně v rámci členských zemí Evropské unie. Cílem tohoto nástroje je umožnit věřitelům, kteří mají pohledávky vůči dlužníkům sídlícím nebo s bydlištěm v jiných členských státech Evropské unie, získat rychlý a jednoduchý titul k pohledávce, který má právní účinky a je automaticky uznáván v celé EU. Následující článek Vám poskytne přehled o tom, jak postupovat při podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu.

 

V prvním kroku si ověřte, zda jsou splněny všechny podmínky pro podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu. Návrh nelze podat ve všech záležitostech, ale pouze ve věcech občanskoprávních či obchodněprávních, a to vždy až na následující případy: daňové, celní či správní věci, odpovědnost státu za jednání a opominutí při výkonu státní moci, majetková práva vyplývající z manželských vztahů, závětí a dědictví, úpadky, vyrovnání a podobná řízení, sociální zabezpečení, nároky z mimosmluvních závazků, pokud nejsou předmětem dohody mezi stranami nebo nedošlo k uznání dluhu nebo pokud se nevztahují na peněžité pohledávky ze spoluvlastnictví. Dále musí mít nárok tzv. přeshraniční charakter, což znamená, že jakožto věřitel musíte mít pohledávku vůči dlužníkovi, který je fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie než ve vašem. Dále je nutné, aby pohledávka byla splatná a opodstatněná. 

 

Pokud splníte všechny podmínky pro podání návrhu, můžete se pustit do jeho vytvoření, a to pomocí formuláře A, který tvoří přílohu nařízení č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006. Tento formulář najdete i na tomto odkazu: https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=156&plang=cs, kde si můžete zvolit, zda formulář vyplníte a odešlete online, nebo si ho stáhnete a odešlete v písemné formě. K návrhu se nepřipojují žádné přílohy, proto je nutné veškeré rozhodné skutečnosti uvést přímo v textu formuláře (ať již jde o žalobní důvod nebo popis důkazních prostředků). 

 

Po úspěšném vyplnění formuláře podejte návrh na vydání evropského platebního rozkazu k příslušnému soudu. Bez ohledu na výši pohledávky je pro řízení o platebním rozkazu výhradně příslušný okresní soud podle obecné soudní příslušnosti. Obecná soudní příslušnost se v zásadě určuje podle místa bydliště nebo podle sídla právnické osoby. 

 

Po podání návrhu bude soud prověřovat záležitost a rozhodne, zda vám vyhoví a vydá evropský platební rozkaz, to by měl učinit vždy do 30 dnů. Evropský platební rozkaz musí být poté doručen žalovanému, který může do 30 dnů od doručení podat proti elektronickému platebnímu rozkazu odpor. Pokud žalovaný podá odpor, může být věc podle volby žadatele buď předána běžným občanskoprávním soudům, aby byla vyřešena podle vnitrostátních právních předpisů, nebo vyřešena v souladu s evropským řízením o drobných nárocích, nebo zrušena. Pokud žalovaný nepodá odpor, evropský platební rozkaz se automaticky stává vykonatelným. Kopie platebního rozkazu je následně odeslána donucovacím orgánům členského státu, kde má být rozkaz vykonán. Proces výkonu následuje v souladu s vnitrostátními pravidly a postupy tohoto členského státu. Jediným přípustným požadavkem, který na něj může být kladen a může vyplývat z vnitrostátních procesních pravidel, je povinnost k vyhotovení úředně ověřeného překladu evropského platebního rozkazu do úředního jazyka státu, kde má být vykonán. V tomto případě musíte podat žádost o výkon platebního rozkazu u soudu nebo orgánu, který je příslušný pro výkon rozhodnutí v členském státě, kde je výkon požadován. 

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ