Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jak požádat o peněžitou pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství, lidově nazývaná také mateřská je jedna ze šesti dávek systému nemocenského pojištění. Víte, za jakých podmínek máte na peněžitou pomoc v mateřství nárok, v jaké výši a jak o ni požádat?

Vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství náleží matce, a za splnění určitých podmínek i otci v souvislosti s péčí o nově narozené dítě, a také osobě, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

Je však důležité, že pro vznik nároku na dávku je třeba být pojištěncem v systému nemocenského pojištění. U zaměstnanců to znamená, že je z jejich příjmu ze zaměstnání odváděno pojistné na sociální zabezpečení. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) je třeba, aby se přihlásili k systému nemocenského pojištění a platili pojistné.

Samotná skutečnost, že jste pojištěni, však pro vznik nároku také nestačí. Pro zaměstnance platí, že musí být nemocensky pojištěni nejméně po dobu 270 dní v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. OSVČ pak musí navíc ještě splnit podmínku, že z těchto 270 dnů jsou 180 dnů pojištěni v posledním roce.

Pokud by se stalo, že například přijdete o zaměstnání v době, kdy jste jako pojištěnka těhotná a tím pádem přestanete být účastna na nemocenském pojištění, přestože potřebnou dobu pojištění byste jinak splňovala, budete mít i přesto nárok na peněžitou pomoc v mateřství dokud neuběhne
tzv. ochranná lhůta. Ochranná lhůta je, u žen, které byly ke dni skončení zaměstnání těhotné, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. V případě, že by pojištění trvalo kratší dobu, bude kratší i ochranná lhůta. V ostatních případech je ochranná lhůta 7 kalendářních dní.

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství

Na peněžitou pomoc v mateřství lze nastoupit nejdříve 8 týdnů před očekávaným dnem porodu. Nejpozději na ni lze nastoupit 6 týdnů před očekávaným dnem porodu. Konkrétní termín v tomto rozmezí si však volí pojištěnka sama.

K tomu, aby Vám byla dávka vyplácena, však nestačí, že jsou splněny podmínky, je třeba také podat žádost. Zaměstnankyně či zaměstnanec žádost podává u svého zaměstnavatele, který ji následně předá Okresní správě sociálního zabezpečení, která tuto dávku spravuje. OSVČ pak žádost podává přímo k Okresní správě sociálního zabezpečení.

Pro žádost existuje standardizovaný formulář. Tento formulář vydá pojištěnkyni ošetřující lékař, u něhož je žena v předporodní péči, lékař v něm také vyplní předpokládaný den porodu.

Podpůrčí doba, tedy doba, po kterou ženě náleží výplata dávky, je 28 týdnů. Pokud se ženě narodí dvě a více dětí podpůrčí doba se zvyšuje na 37 týdnů.

 

Výše peněžité pomoci v mateřství

Výše peněžité pomoci v mateřství se počítá pomocí stanovení denního vyměřovacího základu, a to pro každou pojištěnku zvlášť. Denní vyměřovací základ se tvoří průměrem příjmu, který pojištěnka získala za poslední kalendářní rok před nástupem na dávku. Tento denní vyměřovací základ se redukuje pomocí tří redukčních hranic, první hranice je pro rok 2024 ve výši 1 466 Kč a náleží z ní 100%, druhá hranice je 2 199 Kč a náleží z ní 60% a poslední redukční hranice je 4 397 Kč a náleží z ní 30%. Z takto redukovaného denního vyměřovacího základu pak pojištěnkyni náleží 70%.

Pokud byste měli jakékoli dotazy týkající se peněžité pomoci v mateřství či nemocenského pojištění, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ