Skip to content

Narovnání v trestním řízení

Narovnání v trestním řízení

narovnání v trestním řízení

Narovnání představuje formu odklonu v trestním řízení, kterou nabízí trestní řád v méně společensky závažných případech jako jeden ze způsobů, jak vyřídit trestní věc, aniž by bylo rozhodováno o vině a trestu.

Podstatou narovnání je uzavření dohody mezi poškozeným a obviněným, kterou po splnění určitých podmínek schvaluje soud nebo v přípravném řízení státní zástupce, a jejímž cílem je zastavení trestního stíhání obviněného.  Účelem narovnání je, aby obviněný odčinil všechny škodlivé následky, které byly poškozenému způsobeny trestným činem.

Neváhejte a obraťte se na advokátní kancelář CIKR.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Rozhodnutí o schválení narovnání lze vydat pouze za splnění následujících podmínek:

  • jde o řízení o přečinu (tj. všechny nedbalostní trestné činy a úmyslné trestné činy s horní hranicí trestní sazby do pěti let),
  • obviněný i poškozený s narovnáním souhlasí,
  • obviněný prohlásí, že spáchal skutek, pro který je trestně stíhán
  • obviněný uhradí poškozenému škodu, která mu byla trestním činem způsobena nebo učiní potřebné úkony k její úhradě, případně jinak odčiní újmu vzniklou trestním činem,
  • obviněný vydá bezdůvodného obohaceníčinem získané, nebo učiní jiná vhodná opatření k jeho vydání,
  • obviněný složí na účet soudu nebo v přípravném řízení na účet státního zastupitelství přiměřenou peněžní částkuurčenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti,
  • o prohlášení obviněného o spáchání skutku nejsou důvodné pochybnosti a soud považuje vyřízení věci narovnáním za dostačující.

NAROVNÁNÍ
v trestním řízení

Pokud tedy obviněný, který se dopustil přečinu, před soudem prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, uhradí poškozenému škodu způsobenou přečinem nebo učiní potřebné úkony k její úhradě (anebo vydá bezdůvodné obohacení), případně jinak odčiní újmu vzniklou přečinem a složí na účet soudu peněžní částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, a v případě, že takové plnění není zjevně nepřiměřené závažnosti přečinu, může soud a to se souhlasem obviněného a poškozeného rozhodnout o schválení narovnání.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr. Filip Sladký

filip.sladky@cikr.cz