Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Víte, že výhra ze sázky není právně vymahatelná?

Vsadili jste se s kamarády a ukázalo se, že jste měli pravdu. Máte radost, že jste vyhráli sázku, ale kamarádi Vám slíbenou odměnu odmítají dát? Věděli jste, že podle platného občanského zákoníku je v tomto případě Vaše právo na výhru nevymahatelné?

 Co se rozumí pod pojmem sázky?

Občanský zákoník řadí pojem sázky mezi závazky z právního jednání, jde tedy o jeden ze smluvních typů. Konkrétněji ji najdeme mezi závazky z odvážných smluv. Dle §2873 občanského zákoníku se pak sázkou rozumí takové jednání, kdy se alespoň jedna strana zavazuje vůči druhé plnit výhru, ukáže-li se nesprávným její tvrzení o skutečnosti stranám neznámé, nebo ukáže-li se tvrzení druhé strany o této události správným.

Zde je pak důležité, aby šlo o tvrzení opravdu stranám neznámé. Pokud by totiž jedna ze stran měla jistotu o výsledku a toto by druhé straně zatajila, bude taková sázka neplatná.

Jak je to s vymáháním poskytnutí a navrácení poskytnuté výhry?

Právě u sázek, které odpovídají výše uvedenému popisu, pak není poskytnutí výhry vymahatelné, pokud nebyla dána. Naopak pokud ale dána již byla, nemůže se ta strana, která prohrála domáhat jejího vrácení. To neplatí pouze, pokud byla prohrávající stranou osoba s nedostatečnými duševními nebo rozumovými schopnostmi, tedy například dítě.

Další pravidlo, které navrácení výhry modifikuje je pravidlo přiměřenosti, kdy pokud by se stalo, že poskytnutá výhra byla vzhledem k okolnostem případu a postavení i možnostem stran zjevně přemrštěná, může ji soud na návrh prohrávající strany přiměřeně snížit.

Důležité také je, že vymáhat nelze ani pohledávku vzniklou ze zápůjčky nebo úvěru, které byly vědomě poskytnuty k sázce. Toto pak opět neplatí, pokud je poskytla osoba s nedostatečnými duševními nebo rozumovými vlastnostmi. Zároveň, byl-li uznán dluh k pohledávce vzniklé ze zápůjčky nebo úvěru, které byly poskytnuty k sázce, bude toto uznání dluhu zdánlivé a nebude se k němu přihlížet. Takovou pohledávku pak nelze ani platně zajistit.

Platí nevymahatelnost výhry ze sázky vždy?

Toto pravidlo o nevymahatelnosti sázek však neplatí vždy. Konkrétně se pak neuplatní:

  • byla-li v souvislosti s podnikáním stran ujednána smlouva o dodávce movité věci tak, že věc nemá být dodána, ale má být zaplacen jen rozdíl mezi smluvenou cenou a tržní cenou v době dodání.
  • byla-li smlouva uzavřena na komoditní burze, na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému.
  • jedná-li se o smlouvu mezi podnikateli a jejím předmětem je investiční nástroj podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.
  • na pohledávky ze sázek provozovaných státem nebo podléhajících úřednímu povolení. Na které se také nevztahuje ani ustanovení o pravomoci soudu výhru poměrně snížit.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ