Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Chronické onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání

Od začátku tohoto roku je účinné nařízení vlády č. 506/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení doplnilo přílohu v kapitole II původního nařízení o položku 11. Právě tato položka nově označuje chronické onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání. Od 1. 1. 2023 je tak možné odškodňovat pacienty, kteří trpí poškozením páteře v důsledku přetěžování těžkou fyzickou prací.

Zvýšené riziko poškození bederní páteře je především u osob, které ručně manipulují s těžkými břemeny nebo opakovaně zaujímají nepřijatelné pracovní polohy trupu. Mezi práce, kterých se takovéto onemocnění bude týkat, bude patřit nejčastěji práce ve stavebnictví, při dobývání surovin nebo třeba práce ve zdravotnictví, při které dochází k pravidelnému zvedání pacientů a v důsledku toho k vysoké zátěži páteře.

Kritéria pro uznání chronického onemocnění bederní páteře jako nemoci z povolání jsou však velmi přísná, a tak se tato změna nedotkne velkého počtu zaměstnanců. Prokázání nemoci z povolání u konkrétního pacienta spočívá v naplnění několika podstatných klinických kritérií.

Pacientovi musí být diagnostikováno chronické onemocnění bederní páteře požadovaného stupně. Neurolog jednoznačně vyloučí jiné diagnózy jako hlavní příčinu onemocnění, např. úraz, vrozené vady apod. V tomto klinickém neurologickém vyšetření dochází k hodnocení 7 parametrů, na základě jejichž naplnění se určuje abnormalita zdravotního stavu i s ohledem na věk posuzované osoby z této abnormality, pak vyplývá stupeň onemocnění

Dále je třeba, aby prostřednictvím vyšetření magnetickou rezonancí byl potvrzen požadovaný stupeň nálezu na bederní páteři. V tomto vyšetření se hodnotí 5 parametrů opět i s ohledem na věk posuzované osoby.

K výše uvedenému  je navíc nutné splnění tzv. předběžné podmínky:

  1. nejméně 3 roky práce, při níž se pravidelně vyskytovalo časté ohýbání nebo úkony trupu při držení, zvedání a přemisťování těžkých břemen; 
  2. dlouhodobá pracovní neschopnost pro chronické onemocnění bederní páteře v celkovém trvání nejméně 12 měsíců.

Pokud jsou splněny výše sepsané podmínky a kritéria, je možné objednání pacienta k ověření nemoci z povolání na Středisko nemoci z povolání, které si následně zajistí posouzení pracovních podmínek krajskou hygienickou stanicí. Pokud budou pracovní podmínky na pracovišti postiženého splňovat kritéria pro vznik nemoci z povolání, dojde s velkou pravděpodobností k jejímu uznání ze strany Střediska nemocí z povolání. Po takovémto uznání chronického onemocnění bederní páteře jako nemoci z povolání, bude postižené/mu náležet náhrada jako u jiných nemocí z povolání.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ