Skip to content

Fikce doručování do datových schránek

Minulý rok byl parlamentem přijat zákon č. 261/2021 Sb., kterým se novelizuje několik zákonů. My se dnes zaměříme na novelizaci zákona č. 300/2008 Sb., zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který upravuje fungování datových schránek.

Novela se citelně dotýká doručování do datových schránek, které je upraveno v § 18a. Podle druhého odstavce tohoto paragrafu je dokument dodaný do datové schránky adresáta doručen momentem, kdy se do datové schránky přihlásí autorizovaná osoba, která má k danému dokumentu přístup. Je nasnadě jaký problém se kvůli tomuto ustanovení může mezi vlastníky datových schránek vyskytovat. Pokud si někdo nepřál, aby mu bylo doručováno, tak si zkrátka nechodil do rozhraní své schránky vybírat poštu a procházelo mu to. Díky tomuto manévru si adresát mohl značně pomoct a posunovat časově účinky, které by doručení dokumentu vyvolalo. Nakonec se stávalo, že byl doručovatel odkázán na fyzické doručovací služby, které poskytuje například Česká pošta.

Nově je v zákoně sjednocena tzv. fikce doručování, která do této novely platila pouze pro doručování dokumentů od veřejnoprávních institucí, kterými jsou například soudy. Ta počítá s tím, že pokud se výše specifikovaná autorizovaná osoba nepřihlásí do datové schránky, a tím pádem nemůže podle odstavce druhého dojít k doručení, dojde k doručení desátým dnem od doby, kdy byl předmětný dokument dodán do datové schránky. Nemůže se už tím pádem stávat, že by se někdo snažil vyhnout účinkům, které nastávají doručením, a prošlo mu to.

Novela zákona byla přijata z toho důvodu, aby se zkvalitnila digitalizace státu a fungování datových schránek, které do této novely obsahovaly díru, které mohlo být zneužíváno. Od nového roku je již nutné si datovou schránku pravidelně kontrolovat a nespoléhat na to, že když do jejího rozhraní její vlastník chodit nebude, tak se nic nestane.

Pokud máte další dotazy, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ