Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Homeschooling – Co to je a jak o něj zažádat?

Individuální vzdělávání žáka, často též označováno jako domácí výuka nebo homeschooling, je jedním ze zvláštních způsobů plnění povinné školní docházky, upraveným v § 41 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“). Ačkoli tato forma výuky není v České republice úplnou novinkou, zatím není příliš hojně využívanou alternativou k tradičnímu způsobu základního vzdělávání, jako tomu je například v zemích západní Evropy nebo USA.

 

Zákonné podmínky

Žádost o individuální vzdělávání žáka podává jeho zákonný zástupce řediteli školy, kde je žák zapsán k plnění povinné školní docházky. Ten pak na základě správního uvážení rozhodne o jeho povolení. Ředitel žádosti vyhoví, jsou-li splněny zákonné podmínky stanovené školským zákonem. Jsou v zásadě čtyři:

 • Závažné důvody pro individuální vzdělávání
  • v praxi velmi volný a široký výklad slova „závažné“, jelikož kromě šikany ve škole nebo vrcholového sportování dítěte sem například spadá i příslušnost k státem regulované církvi či pouhá nedůvěra rodičů v úroveň vzdělání poskytovaném na dané základní škole
 • Zajištění podmínek pro individuální vzdělávání
  • zejména materiální a ochrany zdraví
 • Osoba, která bude vzdělání zajišťovat má dosažené potřebné vzdělání
  • zde je zásadní rozdíl mezi vzděláváním na první a druhém stupni základní školy

první stupeň 🡪 střední vzdělání s maturitní zkouškou

druhý stupeň 🡪 vysokoškolské vzdělání

 • Zajištění vhodných učebnic a učebních textů
  • Seznam těchto učebnic, nejedná-li se učebnice se schvalovací doložkou ministerstva podle § 27 školského zákona, se připojuje k žádosti

Jelikož zde ředitel školy rozhoduje jakožto správní orgán, je přípustné případné soudní přezkoumání takového rozhodnutí.

 

Náležitosti žádosti

Žádost řediteli musí být písemná a obsahovat všechny nezbytné informace pro posouzení splnění zákonných podmínek. Kromě běžných identifikačních údajů dítěte (jméno, příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště) a výše zmíněných údajů, zde musí být uvedena délka období, po které má být žák individuálně vzděláván, doklady o splnění potřebné úrovně vzdělání osoby zajišťující domácí výuku, popis prostředí ve kterém má být dítě vzděláváno, vyjádření školského poradenského zařízení a další skutečnosti, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka. Touto poměrně širokou paletou podmínek se v první řadě sleduje zájem na ochraně řádného rozvoje dítěte a za jejich plnění odpovídá jeho zákonný zástupce.

Kontrola studia a ukončení individuálního vzdělávání

Na konci každého pololetí dochází k přezkoušení žáka z příslušného učiva ve škole, ve které je zapsán k plnění povinné školní docházky. V případě, že žáka nelze hodnotit nebo ve druhém pololetí neprospěje, má ředitel školy povinnost individuální vzdělávání ukončit. Totéž platí i pro případ neplnění dalších podmínek, které stanovuje školský zákon. Z tohoto můžeme zcela jednoznačně vnímat primární zájem na ochraně kvality vzdělávání dítěte, které nemá ukončenou základní školní docházku.

 

Výhody individuálního vzdělání

Rozhodně nelze hovořit o tom, že by homeschooling byl jednoznačně lepší formou klasické výuky ve škole anebo naopak. Je však její důležitou alternativou a má své zásadní uplatnění v mnoha případech. Největší výhodou je samozřejmě velká míra individuálního přístupu, který může plně zohledňovat vlastnosti a schopnosti žáka a přizpůsobit se jeho tempu. Je zde také mnohem snazší výkon dohledu nad jeho studiem. V neposlední řadě může tato forma vzdělávání pomoci i lidem, kteří mají z důvodů špatné dopravní infrastruktury problémy se do školy každý den dopravit. Stinnou stránkou však může být určitá izolace jedince od jeho vrstevníků. Neuškodí tedy tento kontakt zajistit skrze různou volnočasovou aktivitu.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ