Skip to content

Jak sepsat darovací smlouvu

Občanský zákoník (dále jen „OZ“) upravuje smluvní typy, mezi které řadí i darování. Přemýšleli jste o tom, že byste svůj majetek darovali například svým dětem nebo blízkým a zajímá Vás, jak správně sepsat darovací smlouvu? To a další informace k darování se dozvíte v tomto článku.

Dle ustanovení § 2055 odst. 1 OZ darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Mezi pojmové znaky darování patří tedy bezúplatnost, bezformálnost a konsenzuálnost. To ve své podstatě znamená, že darovací smlouva musí být bezúplatná, tj. druhá strana neobdrží protiplnění, nemusí být uzavřena jen písemně a smlouva jako taková vzniká konsenzem stran. Opakem smlouvy konsenzuální je smlouva reálná, která vzniká až v souvislosti s odevzdáním věci.

Jak plyne z ustanovení § 2055 odst. 1, jedná se o dvoustranný závazek. Dárce se v darovací smlouvě zavazuje bezplatně převést vlastnické právo k věci a obdarovaný se zavazuje dar přijmout.

Možná se ptáte, co že vlastně může být onou „věcí“, tedy předmětem darování. Občanský zákoník stanoví, že plnění z pouhé společenské úsluhy není darováním, pokud je z chování stran zřejmé, že se nechtějí smluvně vázat. Darováním v právním slova smyslu tak nebude vše, co darujete druhé osobě. Jedná se například o dary menší hodnoty například k narozeninám. To, zda se jedná nebo nejedná o dar v právním slova smyslu má následně důsledky např. v oblasti odvolání daru.

Pokud je výše uvedeno, že darovací smlouva podle občanského zákoníku nemá předepsanou formu, pak toto neplatí k věcem, které jsou zapsány do veřejného seznamu (např. katastr nemovitostí). Taková darovací smlouva musí dle ustanovení § 2057 odst. 1 OZ mít písemnou formu. Písemnou formu vyžaduje smlouva také tehdy, nedojde-li k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a dar přijmout.

Pokud dochází k darování věci, která má zejména vyšší hodnotu, lze doporučit, aby smlouva byla uzavřena písemně i v jiných případech, než výslovně upravuje občanský zákoník. V takové písemné smlouvě je potřeba řádně identifikovat strany – tj. dárce a obdarovaný. Dále vymezit, co je předmětem daru – tj. věc co možná nejlépe specifikovat. Ve smlouvě by nemělo chybět, že dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo že se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví, a to, že obdarovaný takový dar přijímá. Ve smlouvě by také neměl chybět datum a podpisy.

 

Rádi vám se smlouvou pomůžeme. Stačí nás kontaktovat.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ