Skip to content

Jak na rozvod manželství?

Rozvod může být pro mnohé emocionálně i finančně náročná situace. O to pak více, pokud mají manželé navíc společné nezletilé děti či rozsáhlé společné jmění manželů. V tomto článku se dozvíte základní informace o rozvodu manželů.

V České republice platí, že o rozvodu manželství musí vždy rozhodnout soud. Ustanovení § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve svém prvním odstavci stanoví, že manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelné rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Druhý odstavec pak stanoví výjimky, kdy i přesto, že je soužití manželů rozvráceno, nemůže být manželství rozvedeno. Mezi tyto výjimky se řadí situace, kdy by byl rozvod v rozporu se zájmem nezletilého dítěte manželů, nebo se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let.

Soud manželství nerozvede, pokud mají manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů. To ve své podstatě znamená, že pakliže mají manželé společné nezletilé neplně svéprávné dítě, soud nejprve musí rozhodnout o poměrech dítěte v době po rozvodu a až poté může manželství rozvést.

Místní příslušnost soudu je stanovena zákonem č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních. Ustanovení § 383 tohoto zákona stanoví, že příslušným soudem je soud, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud manžela, který nepodal návrh na zahájení řízení, a není-li ani takového soudu, obecný soud manžela, který podal návrh na zahájení řízení.

Řízení o rozvodu manželství je řízení návrhové a lze ho zahájit jen na návrh jednoho z manželů nebo společným návrhem obou manželů.

Návrh ve dvou stejnopisech lze podat na podatelně příslušného soudu, případně zaslat na soud poštou. Pakliže však máte datovou schránku, návrh lze odeslat za pomoci datové schránky v jednom vyhotovení.

Obsahem návrhu musí být identifikace manželů (jména, příjmení, data narození a bydliště), datum a místo uzavření manželství a státní občanství manželů, společně nezletilé děti. Návrh musí být vlastnoručně podepsán, výjimkou je situace, kdy dochází k použití datové schránky. Dále nezapomeňte uvést datum a vylíčit, jaké skutečnosti Vás vedou k závěru, že manželství je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno. Na závěr je více než vhodné uvést, že požadujete, aby bylo manželství rozvedeno.

Za návrh na rozvod manželství se platí podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, poplatek ve výši 2 000,- Kč a hradí ho manžel, který návrh podává. Ten, jehož majetkové poměry mu neumožňují uhradit soudní poplatek, může žádat o osvobození od soudních poplatků.

Lze více než doporučit vydat se cestou tzv. nesporného rozvodu. Ten je zpravidla snazší a rychlejší než rozvod sporný. Ustanovení § 756 občanského zákoníku stanoví, že soud, který rozhoduje o rozvodu manželství, zjišťuje existenci rozvratu manželství, a přitom zjišťuje jeho příčiny, pokud dále není stanoveno jinak. Takto jinak je právě situace, kdy se jedná o nesporný rozvod. Podstatou takového rozvodu podle ustanovení § 757 občanského zákoníku je, že připojí-li se manžel k návrhu na rozvod manželství, který podá druhý z manželů, soud manželství rozvede, aniž zjišťuje příčiny rozvratu manželství, dojde-li k závěru, že shodné tvrzení manželů, pokud se jedná o rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu, je pravdivé a pokud:

  1. a) ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí,
  2. b) manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil,
  3. c) manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto 

Dohody v písm. c) vyžadují písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny.

Nezbytné tedy je, aby manželé návrh podali společně, nebo aby se druhý manžel k návrhu připojil. Pakliže bude zahájen návrh na nesporný rozvod, manželé se tak mohou vyhnout výslechu a dokazování ohledně toho, nakolik se kdo podílel na rozvratu manželství a čím, z jakého důvodu k němu došlo a jinému tzv. praní špinavého prádla před soudem.

Pakliže byste měli jakékoli dotazy k problematice týkající se rozvodu manželství, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ