Skip to content

Jak podat návrh na vklad do katastru nemovitostí

Občanský zákoník ve svém § 1105 stanoví, že převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu (pozn. zpravidla katastr nemovitostí), nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu. Pakliže si tedy strany neujednají něco jiného, zákon podpůrně stanoví odkládací podmínku k nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Ptáte se, jak vlastně podat takový návrh na vklad do katastru nemovitostí? 

Jak je již výše naznačeno, samotný podpis kupní smlouvy v případě prodeje nemovitosti nestačí. Je vhodné si již ve smlouvě vymezit, která smluvní strana podá u příslušného katastrálního úřadu návrh na vklad do katastru nemovitostí. Tato strana se nazývá pověřená osoba. Není ale vyloučeno, aby povinnost podat návrh na vklad do katastru nemovitostí tížila obě strany smlouvy.

Pověřená osoba poté vyplní příslušný formulář, který je k dispozici na oficiálních webových stránkách katastru nemovitostí cuzk.cz. Na stránkách je dostupná online aplikace, která Vám usnadní celý proces a tím tak ušetří Váš čas. Pomocí aplikace dojde k vyhledání všech potřebných údajů z katastru nemovitostí.

Pakliže jste již vyplnili formulář, vytiskněte jej a odneste na příslušný katastrální úřad. K takovému návrhu ale nezapomeňte připojit jako přílohu kopii kupní smlouvy či jiného titulu, na základě kterého má dojít k převodu vlastnického práva. Takovým jiným nabývacím titulem může být například darovací smlouva. Dovolujeme si Vás upozornit, že kopie nabývacího titulu musí mít úředně ověřené podpisy. Pakliže nechcete na katastrální úřad z jakéhokoli důvodu jít osobně, můžete takový návrh s přílohou zaslat i poštou.

Návrh do katastru nemovitostí není bezplatný. Za takový návrh se podle Sazebníku k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se za takový návrh platí částka 2 000,- Kč. Poplatek lze uhradit přímo na katastrálním úřadu nebo je možné jej uhradit jako kolek, který zakoupíte na poště a připojíte ho k zásilce. 

Další postup je už v rukou katastrálního úřadu. Ten Vás ihned po obdržení návrhu na vklad do katastru nemovitostí informuje. Informaci o povolení vkladu zpravidla neobdržíte dříve, než za 20 dní, protože právě lhůta 20 dní je lhůtou pro podávání připomínek zúčastněných stran k návrhu na vklad. Stanovená dvacetidenní lhůta k podávání připomínek slouží jako ochrana dosavadního vlastníka před podvodným jednáním druhé strany.

A ptáte se, kdo že je vlastníkem v mezidobí? Skutečným vlastníkem je v tomto mezidobí prodávající, zpravidla tedy původní vlastník. Tato skutečnost platí i v případě, že již došlo k uhrazení kupní ceny.

Pakliže byste si z jakéhokoli důvodu nevěřili k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a raději byste takovou práci svěřili do rukou profesionálů, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář, která Vám jistě návrh na vklad ráda připraví.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ