Skip to content

Jak podat trestní oznámení?

Byli jste svědky skutku, který vykazuje znaky trestného činu, či byl takový skutek namířen přímo proti Vám a nevíte, jak máte dále postupovat? Jednou z možností je podání trestního oznámení.

Trestní oznámení totiž může podat kdokoli – může jej podat poškozený, ale i osoba, která se o skutku dozvěděla například tím, že jej sama na vlastní oči viděla. Trestní oznámení lze podat písemně, ale rovněž i ústně.

Pakliže je trestní oznámení činěno ústně, pak podle ustanovení § 59 odst. 4 zákona č. 1961/141 Sb., trestní řád, je nutno oznamovatele vyslechnout o okolnostech, za nichž byl čin spáchán, o osobních poměrech toho, na něhož se oznámení podává, o důkazech a o výši škody způsobené oznámeným činem. Je-li oznamovatel zároveň poškozeným nebo jeho zmocněncem, musí být vyslechnut též o tom, zda žádá, aby soud rozhodl v trestním řízení o jeho nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení. Výslech má být proveden tak, aby byl získán podklad pro další řízení. Trestní oznámení, které je činěno ústně se činí na policejním oddělení nebo státním zastupitelství a diktuje se do protokolu. Pakliže zapomenete něco uvést, máte jako oznamovatel právo na doplnění. Je vhodné si trestní oznámení před jeho podepsáním přečíst a vyžádat si kopii.

Je-li trestní oznámení činěno písemně, lze více než doporučit, aby obsahovalo tyto údaje:

  • označení podání jako trestní oznámení,
  • kdo jej podává (postačí základní informace o oznamovateli, jako jsou jméno a bydliště, nicméně je třeba mít na paměti, že trestní oznámení může být podáno i anonymně)
  • komu je trestní oznámení adresováno (například adresa státního zastupitelství)
  • vylíčení nejdůležitějších skutečností (například kdo se trestného činu dopustil, popis jak k celé události došlo, kdy k takové události došlo, kde k ní došlo, jakým způsobem byla událost spáchána, proč si myslíte, že byla událost spáchána, informace o pachateli, poškozených či svědcích, jaké jsou následky celé události, důkazy pro Vaše tvrzení apod.)

Nicméně pro trestní oznámení není předepsaná žádná forma.

Ptáte se, komu přesně máte trestní oznámení podat? Zákon je v této otázce velice benevolentní, a tak oznamovatel může podat oznámení na kterékoli oddělení policie nebo na státní zastupitelství. Trestní řád v ustanovení § 158 odst. 2 přímo stanoví, že oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, je povinen přijímat státní zástupce a policejní orgán. Zmíněné orgány tak mají povinnost takové oznámení přijmout a věc dále řešit. Podání je bezplatné.

Dovolujeme si Vám připomenout, že podle § 2 odst. 4 trestního řádu orgány činné v trestním řízení postupují zpravidla z úřední povinnosti. To ve své podstatě znamená, že jakmile se orgán činný v trestním řízení dozví o skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, postupuje dále sám bez dalšího, tedy z úřední povinnosti. V trestním řízení tedy nefunguje nic podobného, jako je institut zpětvzetí žaloby v civilním procesu a jakákoli snaha o zpětvzetí trestního oznámení tak bude bezúspěšná.

Pokud chcete být vyrozuměni o tom, jaká opatření byla po Vašem oznámení učiněna, je nutné o to policejní orgán nebo státního zástupce požádat. Pakliže takto učiníte, policejní orgán nebo státní zástupce mají povinnost Vás do jednoho měsíce od podání trestního oznámení o učiněných opatřeních vyrozumět.

Pakliže si nevíte se sepisem trestního oznámení rady, určitě se neváhejte obrátit na advokátní kancelář, která Vám ho jistě ráda pomůže sepsat.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ