Skip to content

Jak přihlásit pohledávku do insolvence

V dnešním článku se zaměříme na to, co dělat, když Vám dlužník oznámí, že nemusí hradit dluh, který u Vás má, protože je v insolvenci, nebo pokud Vám exekutor sdělí, že nemůže provádět exekuci, neboť s dlužníkem bylo zahájeno insolvenční řízení. 

Insolvenční řízení představuje řízení, které kombinuje prvky řízení nalézacího a řízení vykonávacího, jeho cílem je zásadně poměrné uspokojení všech věřitelů daného dlužníka. Po zahájení insolvenčního řízení již není možné uplatnit pohledávky žalobou, nebo je jinak po dlužníkovi vymáhat, jedinou cestou k jejich uspokojení, je přihlásit je do probíhajícího insolvenčního řízení. Do insolvenčního řízení lze přihlásit pohledávky splatné, ale i nesplatné, jelikož zahájením insolvenčního řízení se tyto pohledávky zesplatní. Dále je třeba upozornit, že samotné zahájení insolvenčního řízení způsobí, že nezačínají běžet nebo dále neběží promlčecí a prekluzivní lhůty, stejně tak uplatnění pohledávky v insolvenčním řízení má za následek zastavení běhu promlčecí a prekluzivní lhůty. 

Přihláška pohledávky se podává na formuláři vydávaném Ministerstvem spravedlnosti k soudu, který vede insolvenčního řízení dlužníka. Podat přihlášku je možné od zahájení insolvenčního řízení, tedy od zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku do lhůty stanovené insolvenčním soudem v usnesení o úpadku, typicky tato lhůta činí 2 měsíce. 

Podání přihlášky pohledávky má povahu uplatnění práva obdobně jako žaloba. Pohledávka musí být v přihlášce specifikována tak, aby nedošlo k její záměně s jinou pohledávkou, musí být uveden důvod jejího vzniku, například popisem uzavřené smlouvy. Společně s pohledávkou lze přihlásit i její příslušenství, u kterého je nutné uvést jeho výši a způsob výpočtu výše. Pokud je pohledávky již vykonatelná, tedy již byla přiznána soudním rozhodnutím či obdobným rozhodnutím, je nutné doložit toto vykonatelné rozhodnutí. Stejně tak, pokud již je pohledávka vymáhána exekučně, dokládá se i tato skutečnost. Jednou přihláškou je možné přihlásit i více pohledávek. Ke každé přihlášce pohledávky je nutné přiložit přílohy, které osvědčují v přihlášce tvrzené skutečnosti a zejména pak výši pohledávky.

Po podání přihlášky vznikne věřiteli účastenství v insolvenčním řízení. S podáním přihlášky není spojena žádná poplatková povinnost. 

Zvláštním druhem pohledávek jsou pak pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky na roveň postavené pohledávkám za majetkovou podstatou, ty se uplatňují u osoby s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě, tedy v případě řešení úpadku konkursem u insolvenčního správce, v ostatních případech u dlužníka.

Ač se nejedná o klasickou žalobu, i přihláška do insolvence má pro laika různá úskalí, neboť vše musí být v přihlášce pohledávky specifikováno naprosto přesně, tak aby ji mohl insolvenční správce i dlužník při přezkumném jednání uznat, proto doporučujeme obrátit se na odborníka, který Vám s přihlášením pohledávky do insolvenčního řízení pomůže.  Neváhejte nás proto kontaktovat.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ