Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

 Jak založit cestovní agenturu a cestovní kancelář?

Cestovní agentura je stejně jako cestovní kancelář upravena v zákoně č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (dále jen „zákon o podnikání v cestovním ruchu“). V praxi často dochází k zaměňování pojmů cestovní kancelář a cestovní agentura, protože se příliš neví, že se jedná o rozdílné živnosti a pojmy se tak používají často jako synonyma.

Cestovní agentura je blíže upravena v § 3 zákona o podnikání v cestovním ruchu, kde je definována jako „ podnikatel, který je oprávněn na základě ohlášení volné živnosti provozovat činnost v rozsahu uvedeném v § 2 odst. 3 zákona o podnikání v cestovním ruchu.“ Ze zákona o podnikání v cestovním ruchu tudíž vyplývá, že cestovní agentura může provozovat následující činnosti:

  • Nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu
  • Organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat cestovní kanceláři za účelem jejího dalšího podnikání
  • Zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro cestovní kancelář nebo jinou cestovní agenturu, případně pro jiné osoby (dopravce, pořadatele kulturních, společenských a sportovních akcí apod.)
  • Zprostředkovávat prodej zájezdu pro cestovní kancelář (smlouva o zájezdu musí být uzavřena jménem cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd zprostředkováván)
  • Prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty

Oproti tomu cestovní kancelář je definována jako „podnikatel, který je na základě státního povolení k provozování živnosti („koncese“) oprávněn sestavovat služby cestovního ruchu pro účely zájezdu, nabízet a prodávat zájezdy nebo zprostředkovávat spojené cestovní služby.“ Z obou definic jasně plyne, že se agentura a kancelář liší ve způsobu založení, ale také v tom, že cestovní agentura nesmí prodávat zájezdy, které sama vytvoří a zároveň svoje služby ohledně vytvoření balíčku služeb nesmí nabízet nikomu jinému kromě cestovní kanceláře.

Jak plyne z definice cestovní agentury, jedná se o živnost volnou, což znamená, že pro její založení není třeba prokazovat žádné odborné znalosti. Tuto živnost je třeba tzv. ohlásit, a to buď osobně nebo elektronicky podáním žádosti u kteréhokoli obecního úřadu nebo centrálního registračního místa, popř. lze využít kontaktní místo veřejné správy, tzv. CZECH POINT.

Jediné podmínky, které je třeba pro provozování volné živnosti se označují jako obecné podmínky a řadíme sem:

  • Plnou svéprávnost
  • Bezúhonnost 
  • Dovršení věku 18 let

Založení cestovní kanceláře je mnohem složitější, protože je třeba získat koncesi „provozování cestovní kanceláře“, k jejímuž získání je třeba splňovat zákonem požadovanou odbornou způsobilost (praxe v oboru, vzdělání nebo rekvalifikační kurz), která je blíže vymezena v příloze č. 3 k zákonu
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a také požádat o vydání koncese. Požádání o vydání koncese spočívá ve vyplnění formuláře na příslušném živnostenském úřadu a složení poplatku ve výši 1.000,- Kč. Součástí žádosti o udělení koncese musí být potvrzení o sjednaném pojištění proti úpadku, podnikatelský záměr, prohlášení o předpokládaném zahájení činnosti a prohlášení stvrzující, že Vám nebylo rušeno oprávnění podnikat v daném oboru v posledních 5 letech. Žádost se postupuje k Ministerstvu pro místní rozvoj, které koncesi schvaluje. Schválení koncese může trvat i 30 dnů. Pokud je koncese schválena, je následně zapsána do živnostenského rejstříku.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ