Skip to content

Jak založit spolek?

Spolek je společenství tří a více osob, které sleduje dosahování určených cílů. Historicky se jedná o jednu z nejdůležitějších forem korporací nejen v našem právním řádu. Mezi nejznámější spolky u nás patří skauti nebo pionýři.

Je důležité uvést, že spolek je dobrovolné sdružení, nikdo nemůže být jakkoli nucen, aby do spolku vstoupil, stejně tak mu nemůže být bráněno z něj vystoupit. K založení tohoto společenství dochází tehdy, kdy se zakladatelé dohodnout na podobě stanov spolku. Stanovy jsou ústřední dokument spolku, ve kterém musí být uveden název a sídlo spolku, účel spolku, práva a povinnosti členů vůči spolku a dále určení statutárního orgánu.

Vymezení účelu spolku ve stanovách je jedním z nejdůležitějších parametrů stanov. Je tomu tak z toho důvodu, že podle § 217 občanského zákoníku může být hlavní činností spolku pouze uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování byl spolek založen. Zákon dále uvádí, že hlavní činností spolku nemůže být podnikání nebo jiná výdělečná činnost. To však neznamená, že spolky takto pro sebe nemohou vydělávat. Výdělečná činnost je povolena jako vedlejší činnost, která slouží k podpoře hlavního cíle, který si spolek vytyčil. K majetkovým poměrům je také uvedeno, že členové spolku neručí za jeho dluhy.

Alternativou pro založení spolku je založení ustavující schůzí, na které se schválí stanovy spolku. Je tedy zjevné, že bez schválených stanov spolek nemůže vzniknout ani být založen. Po svolání ustavující schůze dojde k identifikaci osob přítomných. Následuje zvolení předsedajícího a pak už se přechází k důležitým úkonům, které budou rozhodovat o založení spolku. Jedná se hlavně o projednání návrhu stanov spolku, po kterém následuje buď schválení nebo odmítnutí s tím, že se bude jednat dále. Pokud dojde ke schválení, tak schůze pokračuje zvolením orgánů spolku. Vzhledem k tomu, že spolek vzniká až zápisem do veřejného rejstříku, je v občanském zákoníku uvedeno, že ustavující schůze určí osobu, která podá návrh k zápisu. V den kdy dojde k zápisu do rejstříku spolek vznikne a může již vystupovat jako plnohodnotný právní subjekt.

Při zakládání spolku může značně pomoct advokát nebo notář, který dohlédne na věcnou správnost stanov a pokud dochází k založení ustavující schůzí, tak může dohlédnout i na průběh samotné schůze a následného podání návrhu k zápisu spolku do veřejného rejstříku. Pokud se chystáte založit spolek, tak se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám se vším pomůžeme.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ