Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jak získat podporu v nezaměstnanosti a na co máte nárok?

Prvním krokem, který je třeba učinit v případě, že ztratíte zaměstnání, resp. stálý příjem ze zaměstnání, je registrace na úřadu práce. Nejlepší bude, když se registrujete do tří dnů od ukončení svého posledního zaměstnání, a to proto, že v databázi budete evidováni už od prvního dne nezaměstnanosti a stát za vás bude hradit zdravotní pojištění. Pokud máte z bývalého zaměstnání nárok na odstupné, tak v době, po kterou je Vám vypláceno odstupné, nemáte žádný nárok na podporu, ale pokud jste registrovaní, tak za Vás stát po dobu pobírání odstupného hradí zdravotní pojištění.

Žádost o zprostředkování zaměstnání, tedy zápis do evidence uchazečů o zaměstnání, je možné podat osobně na příslušném úřadu práce nebo formou elektronického formuláře. Pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání je nutné předložit tyto podklady:

 • Platný průkaz totožnosti
 • Potvrzení o ukončení pracovněprávního vztahu příp. o náhradní době
 • U absolventů doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání

Cílem evidence uchazečů o zaměstnání je vyhledávání vhodného zaměstnání fyzické osobě, která nemá zaměstnání a při hledání pracovního uplatnění má zájem o pomoc ze strany Úřadu práce ČR. Podmínkou pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání je, že uchazeč není v žádném pracovněprávním vztahu, jelikož jakýkoliv přivýdělek je zásadní překážkou pro pobírání podpory. 

Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání výkon tzv. nekolidujícího zaměstnání, tedy:

 • Výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy (minimální zda pro rok 2023 činí 17 300 korun)
 • Výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy 

Zápisem do výše zmíněné evidence se stáváte uchazečem o zaměstnání, který může zažádat o podporu v nezaměstnanosti. Pro získání podpory v nezaměstnanosti je kromě výše uvedeného splnit tyto podmínky:

 • Během posledních dvou let jste měli zaplacené důchodové pojištění alespoň za 12 měsíců. Potřebnou dobu pojištění lze získat i péčí o dítě do čtyř let, pobíráním invalidního důchodu třetího stupně, veřejnou službou více než 20 hodin týdně, péčí o osoby s různým stupněm závislosti, či dlouhodobou dobrovolnickou službou
 • Ke dni přiznání podpory nejste poživatelem starobního důchodu ani nejste aktuálně v žádném pracovněprávním vztahu
 • Jste občanem s trvalým pobytem na území České republiky

Žádost o podporu v nezaměstnanosti je možno podat osobně na podatelně krajské pobočky úřadu práce, poštou (doporučeným dopisem), anebo elektronicky – prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s ověřeným podpisem.

K žádosti je nutné přiložit tyto doklady za účelem posouzení nároku (je možno je doložit i dodatečně):

 • Evidenční list důchodového pojištění 
 • Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), popř. doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti
 • Potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného výdělku
 • U osoby samostatně výdělečně činné potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Výše podpory se stanovuje procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku uchazeče získaného v posledním zaměstnání a přepočteného na 1 kalendářní měsíc. Procentní sazba činí:

 • první 2 měsíce 65 %
 • další 2 měsíce 50 % 
 • zbývající podpůrčí doba 45 %, což je minimální možná sazba

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od průměrné mzdy v národním hospodářství. Tato částka se každý rok mění a například v roce 2022 činila 21 488 korun. Tu aktuální si je vždy možné zjistit na pracovišti Úřadu práce ČR.

Doba poskytování podpory neboli podpůrčí doba je závislá na věku žadatele ke dni podání žádosti:

 • do 50 let → 5 měsíců
 • na 50 – 55 let → 8 měsíců
 • nad 55 let → 11 měsíců

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ