Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jaké podmínky musíte splnit v případě žádosti o udělení občanství České republiky?

Získání občanství je krokem, který může změnit celý váš život – nabízí nové možnosti, jistotu a pocit sounáležitosti. Ať už Vás k tomu vedou osobní důvody, profesní ambice nebo touha po stabilitě, proces žádosti o občanství je klíčovým momentem na vaší cestě. 

Způsoby získání české občanství

Získání českého občanství lze dosáhnout několika způsoby. Prvním a nejběžnějším způsobem je narozením, kdy alespoň jeden z rodičů musí být státním občanem České republiky. Další možností je určení otcovství, pokud otec je občanem ČR a rodiče souhlasně prohlásí otcovství před matričním úřadem nebo soudem, v některých případech je vyžadována genetická zkouška. Osvojení také umožňuje získání občanství, pokud alespoň jeden z osvojitelů je občanem ČR. Pokud je dítě nalezeno na území ČR a je mladší tří let, jehož totožnost se nepodaří zjistit, rovněž získá občanství. Prohlášení je cesta pro osoby ve věku 18-21 let, které mají trvalý pobyt v ČR, jsou trestně bezúhonné a žily na území ČR před svým desátým rokem života. Děti svěřené do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče, které jsou bezdomovci od narození, mohou také získat občanství. Významný přínos pro ČR, například vědecký, kulturní či sportovní, může být důvodem pro udělení občanství, pokud má osoba trvalý pobyt v ČR. Poslední způsob je standardní udělení občanství při podání žádosti a splnění stanovených podmínek.

 

Podmínky pro udělení občanství na základě žádosti 

Pro získání českého občanství je třeba splnit několik základních podmínek, které zajišťují vaši integraci a vazby na Českou republiku:

 

 1. Trvalý pobyt na území ČR:
  • Musíte mít povolení k trvalému pobytu po dobu minimálně 5 let, pokud jste občanem zemí mimo EU.
  • Pokud jste občanem EU, postačí trvalý pobyt po dobu 3 let.
  • Alternativně musíte mít povolení k trvalému pobytu po dobu, která spolu
   s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem v ČR dosahuje alespoň 10 let.

 2. Nepřetržitý pobyt:
  • Váš pobyt na území ČR musí být kontinuální. K prokázání nepřetržitého pobytu slouží tzv. historie pobytu, kterou vydává na vaši žádost Ministerstvo vnitra ČR (Odbor azylové a migrační politiky).

 3. Znalost českého jazyka a reálií:
   • Musíte prokázat znalost českého jazyka na úrovni B1 a českých reálií. Výjimku mají osoby, které studovaly v ČR minimálně tři roky na základní, střední nebo vysoké škole, kde byla vyučovacím jazykem čeština, osoby mladší 15 let nebo starší 65 let, a další výjimky stanovené zákonem. 

 4. Dodržování zákonů:
    • V posledních třech letech před podáním žádosti nesmíte porušit povinnosti vyplývající ze zákonů, včetně placení veřejného zdravotního a sociálního pojištění, daní, cla, veřejnoprávních povinností k obci, odvodů a poplatků, a plnění vyživovací povinnosti vůči dítěti s trvalým pobytem v ČR.

 5. Finanční stabilita:
     • Musíte prokázat výši a zdroje svých příjmů za poslední tři roky (tato podmínka se netýká osob mladších 18 let).

 6. Nezatěžování sociálního systému:
      • V posledních třech letech před podáním žádosti nesmíte výrazně a bezdůvodně zatěžovat systém státní sociální podpory a systém podpory v hmotné nouzi. Výrazné zatížení je definováno jako dlouhodobá závislost na dávkách, ale nepovažuje se za ně nemožnost pracovat kvůli zdravotnímu stavu, studiu, mateřské nebo rodičovské dovolené či péči o blízkou osobu.
 7. Fyzická přítomnost:
      • Musíte prokázat vaši fyzickou přítomnost na území ČR, což lze doložit potvrzením o studiu, pracovními smlouvami nebo jinými relevantními dokumenty.

České občanství může být uděleno, pokud jste plně integrováni do české společnosti, zejména z hlediska rodinného, sociálního a pracovního, a splňujete všechny zákonné podmínky pro jeho udělení.

 

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ