Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jakým způsobem odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem?

 

Smlouva je typ právního jednání, při kterém obě strany vyjadřují vůli být jejím předmětem vázány. Zákon ale upravuje určité situace, kdy může strana od smlouvy jednostranně odstoupit. Předmětný závazek je tímto aktem od počátku zrušen a zůstane tedy bez právních účinků. Úpravu tohoto právního institutu nalezneme v § 2001 a následujících ustanoveních občanského zákoníku. 

V uvedeném případě lze odstoupit od smlouvy, pokud strana smlouvu podstatným způsobem poruší. Spotřebitelské právo však přináší i další možnosti, za kterých lze od smlouvy odstoupit. Důvodem pro tyto zákonné výjimky je snaha chránit spotřebitele ve vztahu k podnikateli, který v právním vztahu vystupuje jako profesionál. Jako na profesionála jsou na něj tedy kladeny vyšší požadavky a je mu v porovnání se spotřebitelem přiznáván nižší stupeň ochrany. 

Abychom zjistili, zda můžeme odstoupit od smlouvy v uvedeném režimu, budeme muset nejdříve zjistit, zda je smlouva, kterou jsme uzavřeli, skutečně spotřebitelská.

Dle §1810 občanského zákoníku jsou spotřebitelské smlouvy typy závazku, kdy spolu smlouvu uzavírá podnikatel a spotřebitel. Odpověď na otázku, kdo je všechno spotřebitel, nalezneme též v občanském zákoníku. Jedná se o osobu, která je člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Pojem podnikatel má na druhou stranu definic více. Hlavní definicí podnikatele je následující. Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Za podnikatele se považuje však i osoba, která je zapsána v obchodním rejstříku, má živnostenské oprávnění nebo uzavírá smlouvy v souvislosti se svou obchodní, výrobní nebo obdobnou činností. Pokud tedy spotřebitel a podnikatel dle výše uvedených definic spolu uzavřou smlouvu, jedná se o smlouvu spotřebitelskou. 

Jedním z typů spotřebitelské smlouvy je smlouva uzavřena distančním způsobem. Jedná se tedy o smlouvu, která byla uzavřena na dálku. Příkladem tohoto způsobu uzavření smlouvy je kupříkladu smlouva uzavřená prostřednictvím dopisu, telefonického hovoru a v poslední době primárně prostřednictvím internetu.  

Jakým způsobem a z jakých důvodů lze tedy od tohoto typu smlouvy odstoupit? Od uzavření smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem běží čtrnáctidenní lhůta, ve které může spotřebitel, bez udání důvodu, od smlouvy odstoupit. Pokud ale podnikatel navíc opomene spotřebitele o této možnosti odstoupení informovat, prodlužuje se lhůta na 1 rok a 14 dní.

Samotné odstoupení probíhá tak, že spotřebitel učiní prohlášení, že odstupuje od dané smlouvy a odešle podnikateli zboží, které je předmětem jejího plnění. Do 14 dnů od odstoupení má podnikatel povinnost vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které při uzavření smlouvy spotřebitel vynaložil. Spotřebitel podnikateli odpovídá za zhoršení stavu zboží, pokud s ním bylo nakládáno jinak, než je nutné k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčnosti předmětného zboží. 

Občanský zákoník ale vypočítává určité smlouvy, od kterých tímto způsobem odstoupit nelze i přesto, že se jedná o smlouvy uzavřené distančním způsobem.  Jedná se například o smlouvy o dodávce novin, dodávce zboží vyrobeného dle přání spotřebitele nebo o dodání zboží, které podléhá rychlé zkáze.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ