Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Konsolidační balíček 2024

Dne 22. listopadu byl prezidentem podepsán konsolidační nebo také ozdravný balíček, který již na jaře roku 2023 předložila Poslanecké sněmovně vláda. Účinným, a tedy pro jeho adresáty právně závazným, se stane od prvního ledna nového roku. 

Co je to vlastně konsolidační balíček?

Po formální stránce je konsolidační balíček souborem novel 65 zákonů, které se týkají především problematiky daní a sociálního zabezpečení. Tyto novely zavádí opatření, které povedou k navýšení příjmu veřejných rozpočtů a snížení jejich výdajů.

K čemu slouží?

Záměrem konsolidačního balíčku 2024 je především snaha o ozdravení a stabilizaci veřejných financí a jeho hlavní cíl spočívá ve zpomalení zadlužování státu a snížení rozpočtového deficitu.

Česká republika již mnoho let hospodaří s deficitním rozpočtem. Dle zprávy Národního kontrolního úřadu (NKÚ) za rok 2022 vzrostl státní dluh meziročně o více než 429 mld. Kč, kdy takovýto růst ohrožuje stabilitu veřejných financí. Stabilizování veřejných rozpočtů je přitom dle NKÚ nutností pro to, aby financování chodu státu bylo dlouhodobě udržitelné.

Konsolidační balíček by měl tedy státu zjednodušeně řečeno ušetřit výdaje a zvýšit příjmy. Dle Ministerstva financí, by měl konsolidační balíček během příštích dvou let snížit rozpočtový deficit o 150 mld. Kč.

Jaké konkrétní změny s sebou přinese v oblasti daní a sociálního zabezpečení?

Konkrétních opatření, které novely konsolidačního balíčku zavádějí, je jak na příjmové, tak na výdajové stránce velmi mnoho. Níže si proto představíme pouze vybrané z nich.

 

Sazby DPH

Novela zákona o dani z přidané hodnoty sjednocuje dvě snížené sazby DPH, ve výši 10% a 15% do jedné snížené sazby, která bude nově ve výši 12%, základní sazba pak zůstává na 21%. Nadále tedy budou existovat pouze dvě sazby DPH, čímž by mělo dojít k větší efektivitě a transparentnosti systému DPH a omezení příležitostí k daňové optimalizaci. V návaznosti na to dojde také k úpravě jednotlivých položek zařazených pod jednu či druhou sazbu. Například knihy a hudebniny budou nově od DPH osvobozeny a bude se na ně vztahovat nulová sazba.

 

Odvody pro OSVČ

S účinností konsolidačního balíčku budou zvýšeny odvody na sociální zabezpečení pro OSVČ. Vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění postupně za roky 2024 až 2026 vzroste z 25% na 40% průměrné mzdy, čímž se dle Ministerstva financí přiblíží na úroveň minimální mzdy.

 

Zrušení některých slev na daň z příjmu

Novela zákona o dani z příjmu ruší slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení. Doposud si mohli rodiče, kteří své vyživované dítě umístili do předškolního zařízení uplatnit za dané zdaňovací období slevu na dani z příjmu. Důvodem pro zrušení této slevy byla skutečnost, že ji zpravidla uplatňovaly především středně a vysoko příjmové skupiny obyvatel, které měly dostatečně vysoký základ daně (a tedy příjem), zatímco nízko příjmové skupiny obyvatel po uplatnění ostatních slev (např. slevy na poplatníka, na vyživované dítě) tuto slevu již nevyužily, neboť jiné slevy jim vypočtenou výši daně pokryly.

Z obdobných důvodů pak byla zrušena i sleva na studenta, kterou klasičtí studenti povětšinou nevyužívali, neboť jim stačila základní sleva na poplatníka, která jim zdanění výdělku pokryla. Slevu na studenta, tudíž využívaly především ty osoby, které užívaly status studenta jen formálně, například za účelem vyhnutí se daňové povinnosti.

 

Daň z nemovitých věcí

Novelou zákona o dani z nemovitých věcí došlo ke zvýšení daně z nemovitostí, a zároveň ke změně jejího rozpočtového určení, kdy veškerý výnos z této daně nově připadne obci, na jejímž území se nemovitá věc nachází. Důvodem pro zvýšení daně z nemovitých věcí je, mimo navýšení příjmu do veřejného rozpočtu, také skutečnost, že v rámci Evropy má ČR druhou nejnižší sazbu pro daň z nemovitých věcí. I po zvýšení daně z nemovitých věcí se tak budeme řadit pod evropský průměr v této oblasti. Pro ilustraci současná sazba daně u stavebních pozemků činí za 1 metr čtvereční 2 Kč, po novele se bude sazba zvedat na 3,5 Kč.

Zajímavou novinkou pro daň z nemovitých věcí je také zavedení tzv. inflačního koeficientu.

 

Ostatní

Dalšími opatřeními, která ozdravný balíček přináší, je např. zrušení kolkových známek, zvýšení ceny dálniční známky, snížení národních dotací, snížení obejmu platů ve státní sféře či zpomalení tempa růstu platů ústavních činitelů nebo snížení státní podpory stavebního spoření, ale také možnost vedení účetnictví v cizí měně pro závody, které provádí v této měně většinu transakcí.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ