Skip to content

Víte, že návrh na vklad práva do katastru nemovitostí musíte podat na předepsaném formuláři?

Ptáte se, co že je vlastně ten zmíněný katastr nemovitostí a k čemu slouží? Katastr nemovitostí je veřejný seznam, resp. se jedná o veřejný soubor, který se týká nemovitostí vyskytujících se v České republice. Tento veřejný seznam obsahuje popis, soupis, polohové a geometrické určení a rovněž obsahuje zápis práv k těmto nemovitostem.

Katastr nemovitostí vznikl ke stejnému dni jako samostatná Česká republika, tedy ke dni 1.1.1993, a to na základně zákona č. 344/92 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) a zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Tyto zákony však v současné době již nejsou aktuální a materie obou předchozích zákonů je dnes upravena zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a novým občanským zákoníkem.

Do katastru nemovitostí se mimo jiné zapisuje právě i vlastnické právo k nemovitosti. To ve své podstatě znamená, že pakliže koupíte nemovitost, či nemovitost zdědíte, či je Vám darována apod., musí být Vaše nově nabyté vlastnické právo zapsáno do katastru nemovitostí. Ptáte se, k čemu je zápis do takového veřejného seznamu vlastně dobrý? Tak například v občanském zákoníku je v ustanovení § 1105 zakotveno, že převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu. Zákon zde tak stanoví zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí jako podmínku k tomu, abyste se skutečně stali vlastníkem nemovité věci i po právní stránce.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí je nutno podat na předepsaném formuláři. Takový formulář naleznete přímo na stránkách cuzk.cz, kde si jej jednoduše můžete stáhnout a vyplnit. Na zmíněných internetových stránkách naleznete i vyplněný vzor formuláře. Dovolujeme si Vám připomenout, že formulář je třeba vyplnit velkými tiskacími písmeny. Návrh na vklad do katastru nemovitostí lze podat i elektronickou cestou, a to opět na stránkách cuzk.cz.

Pokud byste si nevěděli s návrhem na vklad rady, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář, která Vám jej jistě ráda sepíše či Vám poradí.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ