Skip to content

Nelze určit otcovství k nenarozenému dítěti podle ust. § 777 OZ

S určením mateřství nebývá problém, neboť zákon stanoví, že matkou dítěte je žena, která dítě porodila. Otcovství se určuje na základě zákonných vyvratitelných domněnek. První domněnka za otce považuje manžela matky. Dle druhé domněnky otcovství je otcem muž, který souhlasně s matkou prohlásí, že je otcem dítěte, to lze učinit ještě před narozením dítěte na matričním úřadě, druhá domněnka se použije pouze tehdy, pokud nedošlo k určení otcovství podle domněnky první nebo podle tzv. jeden a půlté domněnky, která svědčí muži, který dal souhlas s umělým oplodněním. Třetí domněnka určí otcem toho, kdo s matkou dítěte souložil v rozhodné době, pokud nedošlo k určení otcovství podle předchozích domněnek.

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu vydalo dne 14. dubna 2021 pod sp. zn. Cpjn 202/2020 stanovisko, kterým sdělil svůj právní názor a též sjednotil stávající judikaturu ohledně možnosti určit otcovství k dosud nenarozenému dítěti podle ust. § 777 OZ, tedy na základě prohlášení bývalého manžela matky a současného prohlášení jiného muže, že je otcem dítěte

Nejvyšší soud ve svém stanovisku uvedl, že prohlásit otcovství k dítěti dle druhé domněnky otcovství je možné pouze za předpokladu že je dítě právně volné. Dále je třeba podotknout, že právní úprava neumožňuje popření otcovství k dosud nenarozenému dítěti.  

Pro řízení zahájené podle ust. § 777 OZ ve spojení s ust. § 416 z.s.ř. není podstatné, kdo podá návrh nezahájení řízení (návrh je oprávněna podat matka dítěte, bývalý manžel a muž, který tvrdí, že je otcem dítěte). Řízení bude vždy vedeno proti druhým dvěma nutně zúčastněným osobám, jedná se o řízení o popření otcovství spojené s řízením o určení otcovství. Návrh na určení otcovství je možné podat i před rozvodem manželství, s rozhodnutím o určení otcovství je ovšem nutné počkat do právní moci rozsudku o rozvodu manželství, případně prohlášení manželství za neplatné. Pokud dojde k zastavení řízení o rozvodu nebo zamítnutí návrhu na rozvod manželství, soud rozhodující o určení otcovství zastaví. V případech, kdy by bylo řízení zahájeno k nascituru, tedy doposud nenarozenému dítěti, soud zamítne návrh pro nesplnění zákonných podmínek – pro předčasnost.

Pro předejití jakýmkoli problémům je tedy nutné podat návrh na popření a určení otcovství podle § 777 OZ až po narození dítěte. Prohlášení manžela matky, že není otcem dítěte a prohlášení muže, který tvrdí, že otcem dítěte je, k jehož návrhu se matka připojí, představuje rozhodnou právní skutečnost pro určení faktického otce. Soud poté svým rozhodnutím tuto právní skutečnost pouze potvrdí a postaví najisto, že prohlášení odpovídá realitě.

Pokud máte další dotazy, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ