Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Novela zákoníku práce – práce na dohody

Začátkem podzimu Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo novelu zákoníku práce. Tato novela v sobě implementuje dvě evropské směrnice týkající se rovnováhy pracovního a soukromého života a zaručující transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii. 

Tato novela se zatím se nachází v meziresortním připomínkovém řízení, kdy se k ní mohou vyjadřovat další ministerstva či jiné státní orgány a instituce. Přestože je zatím pouze ve fázi nezávazného návrhu, pojďme si blíže přiblížit, jaké změny by mohla přinést v oblasti prácí na dohody.

Prací „na dohody“ se rozumí práce na jednu z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, kterými jsou dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce. Jak již jejich název napovídá, těmito dohodami se mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nezakládá pracovní poměr. Jsou tak obecně řečeno pracovněprávními vztahy s větší flexibilitou a smluvní volností než pracovní poměr. 

Dohody se řídí volnější právní úpravou, než je tomu u pracovního poměru, a to jak jejich uzavírání a průběh, tak i jejich skončení. Zaměstnanci, konající práci na základě těchto dohod, jsou ale také zákonem výrazně méně chráněni.

Doposud platí, že u dohod mohou dát výpověď zaměstnanci i zaměstnavatelé, a to bez uvedení důvodu, s 15-ti denní výpovědní lhůtou.

Zaměstnanci dohod dále nemají právo například na dovolenou, nemocenskou, odstupné, cestovní náhrady, a také se na ně nevztahují pravidla týkající se pracovní doby a doby odpočinku (jediným pravidlem je, že výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích).

Na základě novely mají v platnost vstoupit tyto změny:

Zaměstnavatelům vznikne povinnost:

  • rozvrhovat týdenní pracovní dobu, 
  • odůvodňovat za určitých okolností výpovědi
  • na žádost zaměstnance odůvodňovat nesjednání pracovního poměru 

Na zaměstnance se mají nově aplikovat ustanovení zákoníku práce o

  • dovolené (pokud bude pracovněprávní vztah trvat nepřetržitě alespoň čtyři týdny, tedy minimálně 28 dní a zaměstnanec odpracuje alespoň čtyřnásobek své týdenní pracovní doby)
  • překážkách v práci 

Novela se pak také dotkne změn v oblasti odměňování, kdy zaměstnancům bude nutné proplácet příspěvek za:

  • práci ve svátky
  • noční práci
  • práci ve ztíženém prostředí 
  • víkendovou práci

Mezi další novinky patří zavádění digitalizace. Dohody bude nově možné zasílat elektronicky, například e-mailem, a to po dohodě obou stran, tedy zaměstnance i zaměstnavatele. A elektronicky bude možné doručit i další dokumenty, třeba výpověď. 

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ