Skip to content

Odvolání proti rozsudku

Odvolání proti rozsudku

Odvolání proti rozsudku

Máte již rozhodnutí soudu prvního stupně a nevíte, zda můžete podat odvolání? Nejste si jisti, zda již neuběhla zákonná lhůta nebo zda splňujete odvolací důvody či jste osoba oprávněná ho podat?

Neváhejte se na nás obrátit, ať už se jedná o civilní nebo trestní řízení. Postaráme se, aby Vaše odvolání obsahovalo všechny náležitosti a splňovalo všechny podmínky daného druhu řízení a mělo tak tu největší možnou šanci na úspěch.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

podrobněji o Odvolání proti rozsudku

Odvolání proti rozsudku

Odvolání je jedním z řádných opravných prostředků, který bývá nejčastěji využíván. Může být podáno jak v civilním, tak trestním řízení proti rozhodnutí soudu. O možnosti či nemožnosti podat odvolání by Vás mělo informovat každé soudní rozhodnutí v části rozhodnutí, která se nazývá poučení. Součástí takového poučení by měla být lhůta, ve které lze odvolání podat, a ke kterému orgánu se podává.

V trestním řízení je odvolání možné podat proti každému rozsudku soudu prvního stupně v zákonné lhůtě osmi dnů. Odvolání může v trestním řízení podat státní zástupce, obžalovaný, poškozený či zúčastněná osoba, ale jen státní zástupce může napadnout všechny výroky rozsudku.

V civilním řízení činí zákonný lhůta pro odvolání 15 dní. Zákon připouští pouze několik odvolacích důvodů, konkrétně tyto:

  • Nesplnění podmínek řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát
  • Nepřihlédnutí k odvolatelem tvrzeným skutečnostem nebo k jím označeným důkazům
  • Jiná vada, jíž je postiženo řízení, a která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci
  • Neúplné zjištění skutkového stavu věci, případně nesprávným skutkovým zjištěním
  • Dosud zjištěný skutkový stav neobstojí, neboť tu jsou další skutečnosti nebo jiné důkazy, které nebyly dosud uplatněny
  • Nesprávné právní posouzení věci

POTŘEBUJETE PORADIT?

Nezáleží na tom, jestli jste právě dostali obálku od soudu, nebo máte problémy se svým nynějším advokátem, z našeho týmu se vždy najde někdo připravený Vás zastoupit u soudu!

 

Proti rozsudku krajského soudu lze podat odvolání, pokud krajský soud rozhodoval jako soud v prvním stupni.


V trestním řízení rozhoduje krajský soud v prvním stupni dle trestního řádu v těchto případech:

  • Trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož dolní hranice činí nejméně pět nebo pokud za ně lze uložit výjimečný trest
  • Taxativně vyjmenované TČ bez ohledu na hranici trestu odnětí svobody (např. teror, vlastizrada, sabotáž)

V civilním řízení pak rozhoduje krajský soud opět v záležitostech právně složitějších, jako jsou spory týkajícím ochrany osobnosti, autorských práv, práva obchodních společností a další situace
stanovené zákonem.

Odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení je možné podat do 15 dnů od vydání rozsudku a může jej podat každý účastník prvostupňového správního řízení. Odvolání je nutné vždy adresovat správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal a ten o něm může rozhodnout v rámci tzv. autoremedury. V takovém správní orgán uznává své původní pochybení a odvolání zcela vyhoví. Pokud správní orgán prvního stupně odvolání v rámci autoremedury nevyhověl, předá spis nadřízenému správnímu oránu, který zahájí odvolací řízení.
Rozsudek pro uznání je vydáván v civilním řízení v případě, kdy žalovaný nárok žalobce svým prohlášením zcela uzná co do důvodu a výše. V případě tohoto druhu rozsudku je možnost podat odvolání značně omezena. Odvolacím důvodem může být pouze to, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce nebo soud prvního stupně nebyl správně obsazen a také skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jejich vydání.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Nezáleží na tom, jestli jste právě dostali obálku od soudu, nebo máte problémy se svým nynějším advokátem, z našeho týmu se vždy najde někdo připravený Vás zastoupit u soudu!

 

Proti rozsudku krajského soudu lze podat odvolání, pokud krajský soud rozhodoval jako soud v prvním stupni.


V trestním řízení rozhoduje krajský soud v prvním stupni dle trestního řádu v těchto případech:

  • Trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož dolní hranice činí nejméně pět nebo pokud za ně lze uložit výjimečný trest
  • Taxativně vyjmenované TČ bez ohledu na hranici trestu odnětí svobody (např. teror, vlastizrada, sabotáž)

V civilním řízení pak rozhoduje krajský soud opět v záležitostech právně složitějších, jako jsou spory týkajícím ochrany osobnosti, autorských práv, práva obchodních společností a další situace
stanovené zákonem.

Odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení je možné podat do 15 dnů od vydání rozsudku a může jej podat každý účastník prvostupňového správního řízení. Odvolání je nutné vždy adresovat správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal a ten o něm může rozhodnout v rámci tzv. autoremedury. V takovém správní orgán uznává své původní pochybení a odvolání zcela vyhoví. Pokud správní orgán prvního stupně odvolání v rámci autoremedury nevyhověl, předá spis nadřízenému správnímu oránu, který zahájí odvolací řízení.
Rozsudek pro uznání je vydáván v civilním řízení v případě, kdy žalovaný nárok žalobce svým prohlášením zcela uzná co do důvodu a výše. V případě tohoto druhu rozsudku je možnost podat odvolání značně omezena. Odvolacím důvodem může být pouze to, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce nebo soud prvního stupně nebyl správně obsazen a také skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jejich vydání.

ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDEM

ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDEM

Ačkoliv je zastoupení před soudem povinné jen v několika málo zůstává tento druh zastoupení nejlepším možným řešením z několika důvodů – zejména z důvodu odbornosti, výrazně větší míry šance na úspěch a v neposlední řadě také z důvodu časové úspory.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

JUDr. Pavel Kiršner, LL.M.

pavel.kirsner@cikr.cz