Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Policista nemůže požádat o prokázání totožnosti bez důvodu

Co přesně se rozumí pod pojmem prokázání totožnosti? Kdy Vás může příslušník Policie k prokázání totožnosti vyzvat? A jak by taková výzva měla vypadat? Na tyto i další otázky si odpovíme na následujících řádcích.

Prokázání totožnosti

Obsah pojmu prokázání totožnosti přibližuje svou definicí zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR ve svém ustanovení § 63 odst. 1, dle kterého jde o prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti

Tento zákon také jako základní zásadu uvádí, že rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.

Pojďme se nyní podívat, za jakými účely tedy zákon umožňuje ztotožňování osoby ze strany Policie.

Zákonné důvody pro výzvu k prokázání totožnosti

Důvody, na základě kterých může policista vyzvat osobu k prokázání totožnosti, jsou vymezeny zákonem jako následující.

Je možno ztotožňovat osobu:

 • podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku,
 • zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky,
 • bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit,
 • od níž je požadováno vysvětlení,
 • odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby,
 • vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející,
 • která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím,
 • zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo přestupku, k požáru anebo jiné mimořádné události,
 • která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního předpisu,
 • která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku,
 • na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o prokázání totožnosti požádala, nebo
 • při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti.

Typické je například ztotožnění osoby cestující, která nepředložila platný cestovní doklad na základě žádosti revizora.

Výzva policisty

K tomu, co by mělo být obsahem výzvy policisty k prokázání totožnosti, se ve svém nálezu
II. ÚS 1022/21 z roku 2021 vyjádřil Ústavní soud. 

Ústavní soud poukazuje na skutečnost, že výzva k prokázání totožnosti představuje mimo jiné i zásah do práva na soukromí a práva na informační sebeurčení člověka a z tohoto důvodu je nutné, aby policista tuto výzvu činící, poskytl dotyčnému odůvodnění, které výzvu legitimizuje. Musí být vždy jasné, s ohledem na specifické a jedinečné okolnosti každého případu, k ochraně jakého konkrétního veřejného zájmu je identifikace osoby nezbytná. Nestačí, pokud by policista například jako odůvodnění pouze odkázal na příslušné ustanovení zákona nebo uvedl obecný zákonný důvod pro ztotožnění osob. Policista by měl naopak osobě poskytnout takové odůvodnění, aby mohla sama seznat přípustnost zásahu. 

Pro ilustraci, pokud by např. policista chtěl ztotožnit osobu pro podezření ze spáchání přestupku, měl by vysvětlit, o jaký přestupek se jedná a proč padá podezření právě na ztotožňovanou osobu.

Povinnost nosit u sebe občanský průkaz

Na závěr je nutno také dodat, že je třeba rozlišovat mezi povinností prokázat svou totožnost a povinností nosit u sebe občanský průkaz. Mnoho lidí se domnívá, že je jejich povinností nosit občanský průkaz stále u sebe, tato domněnka je však mylná. Při výzvě k prokázání totožnosti je možné se prokázat i jakýmkoli jiným dokladem, jakým je například řidičský průkaz nebo cestovní pas.

Pokud byste měli jakékoli další otázky či měli pocit, že příslušník Policie překročil při Vašem ztotožňování svou pravomoc, neváhejte se obrátit na odborníky z naší advokátní kanceláře, kteří jsou Vám k dispozici.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ