Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Postup na žádost o invalidní důchod

Invalidní důchod slouží k podpoře osob, kterým je dlouhodobě znemožněno plné pracovní nasazení. Invalidní důchod se Vás týká, pokud jste nedosáhli věku 65 let, jste pojištěnec, jste invalidní jedním ze tří stupňů invalidity a zároveň jste získali potřebnou dobu pojištění.

Stupně invalidity a potřebná doba pojištění:

Existují tři stupně invalidity:

 • 1. stupeň – pokles pracovní schopnosti o 35%-49%
 • 2. stupeň- pokles pracovní schopnosti o 50%-69%
 • 3. stupeň- pokles pracovní schopnosti o 70% a více

Potřebná doba pojištění se zjišťuje z období před invaliditou a z věku pojištěného:

 • do 20 let – potřebná doba pojištění méně než 1 rok
 • od 20 do 22 let – potřebná doba alespoň 1 rok
 • od 22 do 24 let- potřebná doba alespoň 2 roky
 • od 24 do 26 let- potřebná doba alespoň 3 roky
 • od 26 do 28 let- potřebná doba alespoň 4 roky
 • od 28 let- potřebná doba alespoň 5 let

Potřebná doba pojištění se nevyžaduje u invalidity vzniklé z pracovního úrazu nebo u nemoci z povolání.

Kdy řešit invalidní důchod

Žádost o invalidní důchod lze podat kdykoli, jestliže zdravotní stav neumožňuje výkon pracovní náplně. O přiznání invalidního důchodu lze žádat i zpětně, ale vyplácen bude zpětně jen do 5 let. Nejlépe zažádejte o invalidní důchod po konzultaci s lékařem, který Vám se situací pomůže.

Co potřebuji k vyřízení

Při podání žádosti jsou potřeba originály, nebo ověřené kopie těchto dokladů:

 • občanský průkaz
 • doklady o studiu
 • doklady o době vojenské služby
 • doklady prokazující výchovu dítěte
 • doklady o dobách pojištění
 • tiskopis se žádostí o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela či manželky v České republice
 • potvrzení zaměstnavatele o výši vyplacených náhrad, pokud pobíráte/pobíral jste náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz či nemoc z povolání

    Jak službu vyřídit

Žádost lze vyřídit online pomocí Portálu Občana, nebo osobně. Uplatnit žádost musíte přímo Vy, popřípadě Váš zástupce, který má plnou moc. Výjimku také tvoří osoby, které nemohou vzhledem ke zdravotnímu stavu podat žádost osobně. Těmto osobám mohou na základě potvrzení od lékaře podat žádost rodinní příslušníci, pokud s tím invalidní osoba vyjádří svůj souhlas. 

Na základě podání žádosti dojde k zahájení procesu zjišťování invalidity. Posuzování provádí posudkový lékař. Lékař se především opírá o zprávy a posudky lékařů, pokud jsou ale nedostatečné, může být osoba vyzvána k osobnímu dostavení.

Jakmile má Česká sociální správa zabezpečení všechny podklady, rozhodne se o žádosti invalidního důchodu. Pokud splníte nároky na invalidní důchod, přijde Vám písemné rozhodnutí o přiznání důchodu, ve kterém bude uvedeno, od jakého data byl důchod přiznán a v jaké výši. Pokud podmínky nesplníte, přijde Vám písemné rozhodnutí o zamítnutí žádosti, ve kterém budou důvody zamítnutí.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ