Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Právnická osoba nemá právo na odčinění nemajetkové újmy při zásahu do její pověsti

Ochrana pověsti je jednou z významných hodnot, která je právem chráněna. Ochrana před zásahem do pověsti přísluší jak fyzickým osobám, tak právnickým osobám. Mají ale právnické osoby nárok na odčinění, pokud jim v souvislosti se zásahem do jejich pověsti vznikla nemajetková újma? Nejvyšší soud ČR nedávno ve svém rozsudku dovodil, že nikoliv. 

Na konci roku 2021 rozhodl Nejvyšší soud rozsudkem 23 Cdo 327/2021 v případu, kdy jeden spolek zveřejnil na svých webových stránkách silně negativní hodnocení jedné právnické osoby a varoval ostatní před nekvalitními službami, které tato právnická osoba poskytuje. Dotčená právnická osoba se tak domáhala ochrany před zásahem do její pověsti, která těmito výroky byla pošramocena. Kromě jiného žádala i náhradu nemajetkové újmy kvůli snížení vážnosti, a to podle § 135 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „OZ“). 

Nejvyšší soud z konkrétních okolností případu dovodil, že kritika zde byla nepřípustná a nepřiměřená, a tím bylo zasaženo do pověsti právnické osoby, která je zákonem chráněna. Dále soud zkoumal právě otázku, zda se může právnická osoba domáhat odčinění nemajetkové újmy, která jí byla tímto způsobena.

Nejvyšší soud konstatoval, že fyzickým osobám je vždy garantováno právo na odčinění nemajetkové újmy způsobené zásahem do jejich přirozených práv (včetně zásahu do pověsti), a to podle § 2956 OZ. Z tohoto ustanovení však tato obecná garance právnickým osobám nevyplývá. Proto v případě, kdy právnické osobě vznikne nemajetková újma, se musíme dále podívat do § 2894 odst. 2 OZ, který říká, že právnické osobě vznikne tento nárok pouze ve dvou případech, a to pokud si to strany výslovně ujednají nebo stanoví-li tak zvláštní zákon. Touto cestou se soud dostal právě až k §135 OZ, který detailně upravuje způsob ochrany před zásahem do pověsti právnické osoby.

Podle § 135 OZ právnická osoba, která byla dotčena zpochybněním svého práva k názvu nebo která utrpěla újmu pro neoprávněný zásah do tohoto práva, nebo které taková újma hrozí, zejména neoprávněným užitím názvu, se může domáhat, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek (odst. 1). Stejná ochrana náleží právnické osobě proti tomu, kdo bez zákonného důvodu zasahuje do její pověsti nebo soukromí, ledaže se jedná o účely vědecké či umělecké nebo o tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství; ani takový zásah však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy právnické osoby (odst. 2).

Nejvyšší soud na základě tohoto vyvodil, že ani zvláštní zákon (tedy §135 OZ) nepřiznává právnickým osobám nárok na odčinění nemajetkové újmy způsobené zásahem do její pověsti. Právnická osoba se tak může dovolávat jen upuštění od zásahu nebo odstranění následku, popřípadě náhrady (majetkové) škody, která jí tím vznikne. 

Soud neopomněl ani zkoumat unijní právo a mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázaná. Dospěl k závěru, že právnickým osobám z žádné mezinárodní smlouvy právo na odčinění nemajetkové újmy v tomto případě také nevyplývá. V unijním právu zase není tato problematika harmonizována a ponechává způsoby ochrany před zásahem do pověsti jednotlivým státům na jejich uvážení. Tím se soud opět vrátil ke svému závěru, ke kterému dospěl po zkoumání české právní úpravy. 

 V jakých případech tedy může právnická osoba žádat náhradu za způsobenou nemajetkovou újmu? Jedná se o dvě následující situace. Buď si tento nárok dopředu strany výslovně ujednají, nebo jí tento nárok v konkrétních případech přizná zákon. Povinnost odčinit právnické osobě nemajetkovou újmu je spojena například s ochranou proti omezování hospodářské soutěže, s ochranou proti nekalé soutěži či s porušením práva člena spolku a dalšími. Popřípadě nárok vzniká i tehdy, pokud je zasaženo do pověsti v souvislosti právě s výše uvedenými případy. Pokud je však odčinění nemajetkové újmy žádáno jen z důvodu samostatného zásahu do pověsti (tj. podle § 135 odst. 2 OZ), právnickým osobám zákon tento nárok nepřiznává.

Toto relativně nedávně rozhodnutí může mít značný dopad na současnou praxi. Pokud by tak právnické osoby žádali odčinění nemajetkové újmy z důvodu samotného zásahu do jejich pověsti, bude tento požadavek soudy zamítán. 

Naše advokátní kancelář CIRK proto stále sleduje nový vývoj v judikatuře, která právo dotváří a bez jejíž znalosti se u případného sporu neobejdete. Proto se na nás nebojte obrátit a my Vám s odbornou péčí pomůžeme nejen v této problematice.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ