Skip to content

Rodinná Mediace

Specifika rodinné mediace

Specifika rodinné mediace

Rodinná mediace není svou formou ani procesem příliš odlišná od té klasické, ale mohli bychom ji chápat jako její specializovanější pododvětví. Rodinná mediace se totiž soustředí na rodinné vztahy,
kdy se spolu u mediačního stolu setkávají členové rodiny.


Mediaci lze využít jako prevenci vzniku konfliktů v domácím prostředí, v situacích kdy se strany například nedokážou samy dohodnout na tom, jak pečovat o domácnost, hospodařit s penězi nebo vychovávat děti. Bohužel mnohem častěji je však využívána až jako následný způsob společného uspořádání záležitostí poté, co se vztahy mezi lidmi již rozpadly. Mediaci tak často využívají osoby procházející si rozchodem či rozvodem. V průběhu mediace mohou vyřešit vypořádání společného majetku nebo si nastavit pravidla pro péči a styk s dětmi.

Mediace je ale také vhodná pro řešení sporů vzniklých z dědictví nebo ji můžeme užít v případě více generačních či sourozeneckých sporů. Přínosem rodinné mediace je snížení emočního vypětí, které bývá pro rodinné spory velmi typické. Mediátor stranám pomáhá se od svých emocí oprostit, a ty se tak mohou racionálně rozhodnout o
důležitých aspektech jejich dalšího soužití či koexistence.

Je však nutné nezaměňovat rodinnou mediaci s rodinnou terapií. Terapie je totiž zaměřená na komplexní vztah osob a jeho zlepšení do budoucna. Mediace se naproti tomu pouze soustředí na vyřešení konkrétního problému či problémů, na kterých se stranám domluvit nedaří.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Potřebujete mediátora?

Potřebujete diskrétní a okamžité služby mediátora? Obraťte se na naše mediátory, kteří jsou zároveň i advokáty a rádi Vám pomůžou uhladit vzniklý spor. Můžete se spolehnout na naše komplexní poradenství v této oblasti.

 
 

 

Mimosoudní nebo také alternativní řešení sporů (ADR) je, jak i z názvu vyplývá, označení pro stále více používanější způsoby řešení sporů mimo soud. Oblast mimosoudního řešení sporů v sobě obsahuje mnoho metod. Mezi základní z těchto metod patří vyjednávání, facilitace, mediace a rozhodčí řízení. Existují však také různé hybridní formy, kombinující mediaci a rozhodčí (arbitrážní) řízení. Ty se pak označují jako Med-Arb nebo Arb-Med.
S výjimkou vyjednávání je na všech ostatních metodách vždy zúčastněna třetí nestranná osoba, která
se do procesů zapojuje více či méně v závislosti na vybrané metodě. Buď plní roli asistenta stran při
jejich vyjednávání, jako je tomu například u mediace nebo přímo spor za strany rozhoduje jako
v případě rozhodčího řízení.
Rozhodčí řízení je zároveň jediná z výše uvedených metod, jejíž výsledek (arbitrážní nález) je sám o
sobě právně vymahatelný. Výsledky ostatních metod, například mediace (a jí zpravidla končící
mediační dohoda) pak mohou být právně vymahatelné, pokud jsou schváleny soudem jako soudní
(popř. prétorský) smír či sepsány formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.
Dále je do oblasti mimosoudního řešení sporů řazena také konciliace. S tou se můžeme setkat
především v oblasti spotřebitelských sporů. Jde o formalizovanější proces, kdy se konciliátor, často
jde o expertní orgán, snaží dosáhnout smíru stran prostřednictvím zpracování právního posudku.
V České republice konciliaci ve spotřebitelských věcech vykonává například Česká obchodní inspekce,
Finanční arbitr ve finančních záležitostech či Kancelář ombudsmana ČAP ve sporech vzniklých
z neživotního pojištění.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně mimosoudního řešení sporů či potřebujete v jakémkoli z nich
právní asistenci, neváhejte se na nás obrátit.

O mediaci se často mluví jako o asistovaném vyjednávání. Ve své podstatě jde o neformální, strukturovaný proces řešení konfliktu, ve kterém mediátor jako nezávislá a nestranná osoba napomáhá stranám identifikovat jejich zájmy a podporuje je ve vzájemné komunikaci a hledání společných praktických a reálných řešení. Mediátor na rozdíl od soudce spor nerozhoduje a nemá ani žádný vliv na jeho věcný výsledek. Jeho úkolem je pouze vytvořit stranám prostor, ve kterém si budou moct o vlastním sporu rozhodovat sami. Mezi výhody mediace patří především její rychlost oproti soudnímu řízení. Pokud je mediační jednání úspěšné, mohou strany celý svůj spor vyřešit v řádu několika hodin. Dalším nesporným benefitem je diskrétnost mediace, která na rozdíl od soudního řízení probíhá neveřejně a mediátor je ze zákona vázán povinností mlčelivosti. Mnozí oceňují také její neformálnost. Jsou to totiž právě strany, které rozhodují o tom, kdy a kde se mediace bude konat, popřípadě kdy skoční. Aby však mediace mohla proběhnout, je nutné, aby se jí strany účastnili dobrovolně. S otevřenou myslí a ochotní vést s druhým rozhovor. Proto také v ČR neexistuje povinná mediace a povinnou účast na mediačním jednání Vám nemůže nařídit ani soud. Soud často nařizuje pouze tzv. „první setkání s mediátorem“ to však ještě není mediací. Jde pouze informační schůzku, na které mediátor stranám vysvětlí, co mediace je a v čem spočívá. Strany se následně už sami rozhodují, zda budou chtít uzavřít smlouvu o provedení mediace a do skutečné mediace se pustit.

Potřebujete mediátora?

Potřebujete diskrétní a okamžité služby mediátora? Obraťte se na naše mediátory, kteří jsou zároveň i advokáty a rádi Vám pomůžou uhladit vzniklý spor. Můžete se spolehnout na naše komplexní poradenství v této oblasti.

Mimosoudní nebo také alternativní řešení sporů (ADR) je, jak i z názvu vyplývá, označení pro stále více používanější způsoby řešení sporů mimo soud. Oblast mimosoudního řešení sporů v sobě obsahuje mnoho metod. Mezi základní z těchto metod patří vyjednávání, facilitace, mediace a rozhodčí řízení. Existují však také různé hybridní formy, kombinující mediaci a rozhodčí (arbitrážní) řízení. Ty se pak označují jako Med-Arb nebo Arb-Med. S výjimkou vyjednávání je na všech ostatních metodách vždy zúčastněna třetí nestranná osoba, která se do procesů zapojuje více či méně v závislosti na vybrané metodě. Buď plní roli asistenta stran při jejich vyjednávání, jako je tomu například u mediace nebo přímo spor za strany rozhoduje jako v případě rozhodčího řízení. Rozhodčí řízení je zároveň jediná z výše uvedených metod, jejíž výsledek (arbitrážní nález) je sám o sobě právně vymahatelný. Výsledky ostatních metod, například mediace (a jí zpravidla končící mediační dohoda) pak mohou být právně vymahatelné, pokud jsou schváleny soudem jako soudní (popř. prétorský) smír či sepsány formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Dále je do oblasti mimosoudního řešení sporů řazena také konciliace. S tou se můžeme setkat především v oblasti spotřebitelských sporů. Jde o formalizovanější proces, kdy se konciliátor, často jde o expertní orgán, snaží dosáhnout smíru stran prostřednictvím zpracování právního posudku. V České republice konciliaci ve spotřebitelských věcech vykonává například Česká obchodní inspekce, Finanční arbitr ve finančních záležitostech či Kancelář ombudsmana ČAP ve sporech vzniklých z neživotního pojištění. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně mimosoudního řešení sporů či potřebujete v jakémkoli z nich právní asistenci, neváhejte se na nás obrátit.
O mediaci se často mluví jako o asistovaném vyjednávání. Ve své podstatě jde o neformální, strukturovaný proces řešení konfliktu, ve kterém mediátor jako nezávislá a nestranná osoba napomáhá stranám identifikovat jejich zájmy a podporuje je ve vzájemné komunikaci a hledání společných praktických a reálných řešení. Mediátor na rozdíl od soudce spor nerozhoduje a nemá ani žádný vliv na jeho věcný výsledek. Jeho úkolem je pouze vytvořit stranám prostor, ve kterém si budou moct o vlastním sporu rozhodovat sami. Mezi výhody mediace patří především její rychlost oproti soudnímu řízení. Pokud je mediační jednání úspěšné, mohou strany celý svůj spor vyřešit v řádu několika hodin. Dalším nesporným benefitem je diskrétnost mediace, která na rozdíl od soudního řízení probíhá neveřejně a mediátor je ze zákona vázán povinností mlčelivosti. Mnozí oceňují také její neformálnost. Jsou to totiž právě strany, které rozhodují o tom, kdy a kde se mediace bude konat, popřípadě kdy skoční. Aby však mediace mohla proběhnout, je nutné, aby se jí strany účastnili dobrovolně. S otevřenou myslí a ochotní vést s druhým rozhovor. Proto také v ČR neexistuje povinná mediace a povinnou účast na mediačním jednání Vám nemůže nařídit ani soud. Soud často nařizuje pouze tzv. „první setkání s mediátorem“ to však ještě není mediací. Jde pouze informační schůzku, na které mediátor stranám vysvětlí, co mediace je a v čem spočívá. Strany se následně už sami rozhodují, zda budou chtít uzavřít smlouvu o provedení mediace a do skutečné mediace se pustit.

MEDIÁTOR A JEHO POSTAVENÍ
V ŘEŠENÍ SPORU

Mediátor v rámci mediace poslouchá a vnímá obě strany konfliktu
a zjišťuje, jaké jsou jejich skutečné potřeby a motivace.

MEDIÁTOR A JEHO POSTAVENÍ
V ŘEŠENÍ SPORU

Mediátor v rámci mediace poslouchá a vnímá obě strany konfliktu
a zjišťuje, jaké jsou jejich skutečné potřeby a motivace.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr. Kateřina Knězova

katerina.knezova@cikr.cz