Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Víte, že když se nechcete soudit, můžete svůj spor řešit prostřednictvím mediace?

Dostali jste se do sporu se sousedem, obchodním partnerem nebo řešíte neshodu v rodině? Máte pocit, že sami na vyřešení sporu nestačíte, přesto jej vyřešit potřebujete a chtěli byste se při tom vyhnout soudu? Poměrně rychlé, diskrétní a komplexní řešení nabízí mediace.

Mediace je jedním z mimosoudních způsobů řešení sporů. Často bývá definována jako asistované vyjednávání. Ve své podstatě jde pak o neformální, strukturovaný proces řešení konfliktu, ve kterém mediátor jako nezávislá a nestranná osoba napomáhá stranám identifikovat jejich zájmy a podporuje je ve vzájemné komunikaci a hledání společných praktických a reálných řešení. Mediátor na rozdíl od soudce spor nerozhoduje a nemá ani žádný vliv na jeho výsledek. Jeho úkolem je pouze pomoci stranám identifikovat ohniska sporu a asistovat jim při hledání možných řešení, vystupuje při tom čistě jako neutrální prostředník. Jeho úkolem je vytvořit stranám prostor, ve kterém si budou moct o vlastním sporu rozhodovat samy.

Jak mediace probíhá a jaké jsou její výhody?

Mediace stojí a padá na dobrovolnosti. Běžně bývá navrhnuta jednou ze stran sporu, začíná však až po souhlasu strany druhé, výběru mediátora a sepsání smlouvy o provedení mediace. Tato smlouva je smlouvou třístrannou, a to mezi stranami mediace a mediátorem, běžně v ní pak bývá dohodnuta například odměna mediátora.

Dobrovolný je nejen vstup do mediace, ale také setrvání v ní. Každá ze stran může totiž svou účast na mediaci kdykoli ukončit. Volby a rozhodování stran pak hrají roli napříč celou mediací. Jsou to právě strany, kdo rozhoduje, kde se bude mediace konat, kdy, jak budou setkání s mediátorem dlouhá, ale především také, jaký bude předmět mediace, tedy, co všechno se zde bude řešit. V neposlední řadě strany rozhodují, i zda mediace skončí mediační dohodou nebo ne.

Nespornou výhodou mediace, mimo již zmíněnou dobrovolnost a neformálnost, je i její rychlost a diskrétnost. Mediátor je dle §9 zákona o mediaci vázán povinností mlčenlivosti vztahující se na všechny skutečnosti, které se od stran v souvislosti s průběhem mediace dozvěděl. Celý proces mediace pak probíhá neveřejně.

Jaké spory jsou pro mediaci vhodné?

Přes množství výhod, které mediace stranám nabízí, se k ní nelze uchýlit vždy. Mediace je vhodná pro spory, které mají například obchodní, pracovní, rodinou, bytovou nebo sousedskou tématiku. Stejně tak jako pro spory týkající se duševního vlastnictví, IT nebo zdravotnictví.

Mediací však nelze rozhodovat o otázkách, které upravuje veřejné právo, tedy například zda byly dodrženy stavební předpisy, spáchán trestný čin nebo v jakýchkoli otázkách upravujících status osoby, např. platnost uzavření manželství nebo omezení svéprávnosti.

Je mediační dohoda vymahatelná?

Velmi častou otázkou bývá, zda je dohoda, kterou mediace končí vymahatelná nebo nikoli? Odpověď je jednoduchá. Dohoda sama o sobě vymahatelná není, platí pouze mezi stranami, které se jí zavázaly. Velmi jednoduše se však vymahatelnou stát může. Existují dvě možnosti jak toho dosáhnout. Buď se mediační dohoda za pomoci notáře sepíše formou veřejné listiny se svolením k vykonatelnosti. Anebo lze tuto dohodu předložit soudu a nechat ji schválit jako soudní smír.

Pokud byste chtěli mediaci vyvolat nebo Vás na ni pozvala druhá strana, neváhejte nás kontaktovat. Pomůžeme Vám vybrat vhodného mediátora a provedeme Vás celým mediačním procesem, tak aby byly ochráněny Vaše zájmy.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ