Skip to content

mediace

mediace

Chcete-li ušetřit peníze a čas, obraťte se na naši advokátní kancelář, která Vám zprostředkuje výběr vhodného mediátora – ano, i to je jedna z naších právnických služeb. Posláním mediátora je zejména podpora komunikace mezi stranami sporu za účelem dosažení smírného řešení konfliktu formou uzavření tzv. mediační dohody. Naše advokátní kancelář poskytuje také zastoupení osob zúčastněných na mediaci. 

Provedeme Vás celým mediačním řízením a probereme s Vámi, zdali je navrhované řešení sporu pro Vás vhodné, popřípadě pak navrhneme jeho změny. Navrhneme Vám též konečné znění tzv. mediační dohody tak, aby bylo zabezpečeno její využití pro řešení příslušného sporu. Je nutno podotknout, že nezanedbatelná část případů řešených v mediaci končí právě dosažením zmiňované mediační dohody, což Vás může uchránit před nutností vedení soudního řízení.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Potřebujete mediátora?

Potřebujete diskrétní a okamžité služby mediátora? Obraťte se na naše mediátory, kteří jsou zároveň i advokáty a rádi Vám pomůžou uhladit vzniklý spor. Můžete se spolehnout na naše komplexní poradenství v této oblasti.

 
 

 

Mediace je efektivní způsob mimosoudního řešení sporů pomocí nestranné a nezávislé třetí osoby – mediátora. Zatímco soudní a rozhodčí řízení řeší spory autoritativně, mediace je ze své podstaty méně formálním procesem, který (mnohdy) končí dohodou stran sporu o tom, jakým způsobem bude jejich vzájemný konflikt řešen. Cílem mediace je spor vyřešit, nikoliv najít viníka. Mediace je vhodná k řešení sporů rodinných, pracovních, obchodních, sousedských, spotřebitelských a občanskoprávních. Hodí se zejména tam, kde stranám záleží na tom, aby své vztahy urovnaly a posléze spolu mohly pokračovat ve vzájemné spolupráci či soužití. Pravidla mediace jsou zakotvena v zákoně č. 202/2012 Sb., o mediaci, který nabyl účinnosti dne 1. září 2012.

Hlavním cílem mediátora je vyřešení sporu v co nejkratším termínu tak, aby to pro strany bylo co nejméně finančně nákladné a aby byly strany sporu s výsledkem spokojeny. Mediace je dobrovolná, tj. strany sporu nelze žádným způsobem nutit k tomu, aby svůj spor řešily právě prostřednictvím mediace. Podstatnou složkou je zde jejich svobodná vůle vyřešit věc smírem. Mediaci je možné kdykoliv v jejím průběhu jednostranně ukončit nebo od ní odstoupit. Stejně tak mediace neomezuje právo stran na uplatnění svého nároku u soudu. Po dobu co je mediace zahájena a probíhá, nedochází k běhu promlčecí ani prekluzivní lhůty. Dobrovolnost procesu není narušena ani tehdy, pokud setkání s mediátorem nařídí účastníkům řízení soud. V případě nařízeného setkání účastníků s mediátorem soud řízení přeruší. Strany si posléze samy zvolí, zda chtějí v mediačním procesu pokračovat s tím, že jej chtějí vyřešit mimosoudní cestou.

Mediace je zahájena uzavřením dohody o provedení mediace. V rámci osobního setkání se stranami sporu mediátor vysvětlí proces mediace a dohodnou se podmínky, za kterých bude mediace probíhat. Mediace probíhá většinou formou 3-4 hodinových sezení, jejichž harmonogram si určují strany. Očekávaným výsledkem mediace je mediační dohoda, kterou strany uzavřou a mediátor potvrdí. Mediátor za obsah mediační dohody neodpovídá, za ten odpovídají strany sporu, pouze potvrzuje, že k uzavření dohody došlo v rámci procesu mediace. Pro to, aby dohoda byla vykonatelná, ji lze předložit soudu ke schválení, nebo může být sepsána formou notářského zápisu. Mediaci lze ukončit také písemným prohlášením o jejím ukončení, nebo uplynutím dohodnutého času. Mediátor obdrží za provedenou mediaci sjednanou výši odměny a náhradu sjednaných hotových výdajů.

Mediátor má v mediačním procesu specifické postavení, není ani soudce, ani rozhodce. Podporuje vzájemnou komunikaci stran a snaží se o dosažení smírného řešení sporu mezi znesvářenými stranami. Nerozhoduje na čí straně právo je, ani neprovádí dlouhé dokazování, je to nestranná a nezávislá osoba. Pokud o jeho nestrannosti existují jakékoli pochybnosti, je mediátor povinen vedení mediace odmítnout, přičemž pokud již tato byla zahájena, je povinen ji ukončit. Mediátor je vázán mlčenlivostí o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s výkonem mediace dozvěděl, a této povinnosti ho mohou zprostit pouze strany sporu. Nesmí poskytovat jiným osobám jakékoliv informace či podávat svědecké výpovědi. Mediátor také nesmí stranám nutit svůj názor na to, jak by podle něj měly konflikt vyřešit, může pouze navrhnout možné řešení a záleží na stranách, zda se tímto řešením budou inspirovat nebo nikoliv. 

Rodinná mediace mimosoudně řeší napjaté vztahy mezi rodinnými příslušníky s cílem tyto spory odstranit, až už se jedná o spory hrozící či o spory existující. Rodinná mediace má sloužit k celkovému zlepšení rodinných vztahů a klimatu v rodině. Mediace může být zahájena v jakékoliv fázi sporu a umožňuje stranám, aby projednaly spor v soukromí, aniž by zasahoval soud a ostatní orgány moci veřejné. Rodinná mediace slouží zejména k urovnání konfliktů mezi členy rodiny v krátkém časovém úseku.

Mediační proces reflektuje zájmy a potřeby podnikatelů samotných, nabízí tak mnohem širší pohled na věc. Největší procento obchodních mediací tvoří spory mezi podnikateli ze smluv o dílo, či rámcových kupních smluv o dodávkách zboží. Výjimkou nejsou také spory mezi společníky obchodních společností. Mediace je oproti soudnímu řízení o více než 60 % levnější. Už samotná skutečnost, že strany nehradí dva advokáty a soudní poplatky, ale jen jednoho mediátora, je výraznou úsporou. Mediace také představuje úsporu času – a čas jsou peníze.

Potřebujete mediátora?

Potřebujete diskrétní a okamžité služby mediátora? Obraťte se na naše mediátory, kteří jsou zároveň i advokáty a rádi Vám pomůžou uhladit vzniklý spor. Můžete se spolehnout na naše komplexní poradenství v této oblasti.

Mediace je efektivní způsob mimosoudního řešení sporů pomocí nestranné a nezávislé třetí osoby – mediátora. Zatímco soudní a rozhodčí řízení řeší spory autoritativně, mediace je ze své podstaty méně formálním procesem, který (mnohdy) končí dohodou stran sporu o tom, jakým způsobem bude jejich vzájemný konflikt řešen. Cílem mediace je spor vyřešit, nikoliv najít viníka. Mediace je vhodná k řešení sporů rodinných, pracovních, obchodních, sousedských, spotřebitelských a občanskoprávních. Hodí se zejména tam, kde stranám záleží na tom, aby své vztahy urovnaly a posléze spolu mohly pokračovat ve vzájemné spolupráci či soužití. Pravidla mediace jsou zakotvena v zákoně č. 202/2012 Sb., o mediaci, který nabyl účinnosti dne 1. září 2012.

Hlavním cílem mediátora je vyřešení sporu v co nejkratším termínu tak, aby to pro strany bylo co nejméně finančně nákladné a aby byly strany sporu s výsledkem spokojeny. Mediace je dobrovolná, tj. strany sporu nelze žádným způsobem nutit k tomu, aby svůj spor řešily právě prostřednictvím mediace. Podstatnou složkou je zde jejich svobodná vůle vyřešit věc smírem. Mediaci je možné kdykoliv v jejím průběhu jednostranně ukončit nebo od ní odstoupit. Stejně tak mediace neomezuje právo stran na uplatnění svého nároku u soudu. Po dobu co je mediace zahájena a probíhá, nedochází k běhu promlčecí ani prekluzivní lhůty. Dobrovolnost procesu není narušena ani tehdy, pokud setkání s mediátorem nařídí účastníkům řízení soud. V případě nařízeného setkání účastníků s mediátorem soud řízení přeruší. Strany si posléze samy zvolí, zda chtějí v mediačním procesu pokračovat s tím, že jej chtějí vyřešit mimosoudní cestou.

Mediace je zahájena uzavřením dohody o provedení mediace. V rámci osobního setkání se stranami sporu mediátor vysvětlí proces mediace a dohodnou se podmínky, za kterých bude mediace probíhat. Mediace probíhá většinou formou 3-4 hodinových sezení, jejichž harmonogram si určují strany. Očekávaným výsledkem mediace je mediační dohoda, kterou strany uzavřou a mediátor potvrdí. Mediátor za obsah mediační dohody neodpovídá, za ten odpovídají strany sporu, pouze potvrzuje, že k uzavření dohody došlo v rámci procesu mediace. Pro to, aby dohoda byla vykonatelná, ji lze předložit soudu ke schválení, nebo může být sepsána formou notářského zápisu. Mediaci lze ukončit také písemným prohlášením o jejím ukončení, nebo uplynutím dohodnutého času. Mediátor obdrží za provedenou mediaci sjednanou výši odměny a náhradu sjednaných hotových výdajů.

Mediátor má v mediačním procesu specifické postavení, není ani soudce, ani rozhodce. Podporuje vzájemnou komunikaci stran a snaží se o dosažení smírného řešení sporu mezi znesvářenými stranami. Nerozhoduje na čí straně právo je, ani neprovádí dlouhé dokazování, je to nestranná a nezávislá osoba. Pokud o jeho nestrannosti existují jakékoli pochybnosti, je mediátor povinen vedení mediace odmítnout, přičemž pokud již tato byla zahájena, je povinen ji ukončit. Mediátor je vázán mlčenlivostí o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s výkonem mediace dozvěděl, a této povinnosti ho mohou zprostit pouze strany sporu. Nesmí poskytovat jiným osobám jakékoliv informace či podávat svědecké výpovědi. Mediátor také nesmí stranám nutit svůj názor na to, jak by podle něj měly konflikt vyřešit, může pouze navrhnout možné řešení a záleží na stranách, zda se tímto řešením budou inspirovat nebo nikoliv. 

Rodinná mediace mimosoudně řeší napjaté vztahy mezi rodinnými příslušníky s cílem tyto spory odstranit, až už se jedná o spory hrozící či o spory existující. Rodinná mediace má sloužit k celkovému zlepšení rodinných vztahů a klimatu v rodině. Mediace může být zahájena v jakékoliv fázi sporu a umožňuje stranám, aby projednaly spor v soukromí, aniž by zasahoval soud a ostatní orgány moci veřejné. Rodinná mediace slouží zejména k urovnání konfliktů mezi členy rodiny v krátkém časovém úseku.

Mediační proces reflektuje zájmy a potřeby podnikatelů samotných, nabízí tak mnohem širší pohled na věc. Největší procento obchodních mediací tvoří spory mezi podnikateli ze smluv o dílo, či rámcových kupních smluv o dodávkách zboží. Výjimkou nejsou také spory mezi společníky obchodních společností. Mediace je oproti soudnímu řízení o více než 60 % levnější. Už samotná skutečnost, že strany nehradí dva advokáty a soudní poplatky, ale jen jednoho mediátora, je výraznou úsporou. Mediace také představuje úsporu času – a čas jsou peníze.

MEDIÁTOR A JEHO POSTAVENÍ
V ŘEŠENÍ SPORU

Mediátor v rámci mediace poslouchá a vnímá obě strany konfliktu
a zjišťuje, jaké jsou jejich skutečné potřeby a motivace.

MEDIÁTOR A JEHO POSTAVENÍ
V ŘEŠENÍ SPORU

Mediátor v rámci mediace poslouchá a vnímá obě strany konfliktu
a zjišťuje, jaké jsou jejich skutečné potřeby a motivace.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr. Kateřina Knězova

katerina.knezova@cikr.cz

Další služby v oblasti mediace

E.S.of B.&C s.r.o.
Rodinná mediace