Skip to content

NAROVNÁNÍ

Narovnání a dohoda o narovnání dluhu

Narovnání a dohoda o narovnání dluhu

Narovnání je jedním ze způsobů, kterým závazek zaniká. Strany jím odstraňují sporná či pochybná práva a povinnosti tak, že dojde k jejich zrušení a nahradí je právy a povinnostmi novými. Dosavadní závazek je tedy zrušen a nahrazen závazkem novým, vyplývajícím z narovnání. Účelem narovnání tak není zjistit, jak věci ve skutečnosti jsou, ale vyvarovat se sporům v budoucnu tím, že původní sporný závazek zanikne a nahradí jej závazek nový, který lépe splňuje požadavky stran. A právě v tomhle ohledu se Vám přihodí naše právnické služby.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

POTŘEBUJETE PORADIT?

Dostali jste se do situace, kdy potřebujete napravit nefungující závazek? Obraťte se na naši advokátní kancelář.

 
 

 

Dohoda o narovnání slouží pouze k úpravě práv a povinností, které jsou mezi smluvními stranami sporné či pochybné. Strany tak mohou zkusit najít smírné řešení a nemusí projít zdlouhavým soudním procesem. Dohodou o narovnání lze upravit i práva promlčená. Sporné mohou být jak otázky skutkové, tak otázky právní jako např. platnost výpovědi. Nesporná práva a povinnosti narovnat nelze. Dohoda o narovnání musí mít písemnou formu ve třech případech a to tehdy, byl-li původní závazek písemný, narovnává-li se závazek již promlčený nebo je zákonem písemná forma předepsána pro závazek nový, který má být dohodou o narovnání zřízen. Pro ostatní případy písemná forma nutná není, ale doporučujeme ji. Pokud se narovnání vztahuje k věcným právům zapisovaným do veřejného seznamu, pak účinky narovnání nastanou okamžikem zápisu do tohoto seznamu.

Narovnat lze zejména jednotlivé závazky, závazky vyplývající z určitého zavazovacího důvodu a nakonec všechny dosavadní závazky mezi účastníky. Narovnat nelze práva, která byla stranami výslovně vyloučená a taková, která strany nemohly mít zřejmě na mysli. Omyl způsobený ať už jednou nebo druhou smluvní stranou při uzavírání dohody o narovnání, o tom, v čem spatřují strany spor, nemá vliv na to, zda je dohoda o narovnání platná, pakliže nebyl omyl vyvolán lstí. Dohodou o narovnání tedy zaniká závazek sporný či pochybný a nahradí jej závazek nový, vymezený v dohodě. Jelikož nárok na plnění je novým závazkem, pro jeho splnění začíná běžet nová promlčecí lhůta. Členové statutárního orgánu právnické osoby mají povinnost před tím, než uzavřou dohodu o narovnání zvážit, zda je takové jednání v souladu s péčí řádného hospodáře. Měli by zejména zjistit ekonomickou kalkulaci výhodnosti narovnání, ve které budou počítat jak s variantou úspěchu tak prohry v případném soudním sporu u osoby, za kterou jednají.

 

Vymáhání pohledávek je další ze služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří. Případem se budeme zabývat od jeho převzetí až k dovedení ke zdárnému konci, kterým je úhrada dlužné částky či jiné skončení věci. Snažíme se o to, abychom pro klienty dosáhli úhrady maximální možné částky. S dlužníky se obvykle telefonicky spojíme, zašleme jim výzvu k úhradě dlužné částky a posléze se s nimi snažíme dohodnout na způsobu úhrady či sepsání dohody o narovnání dluhu.

Narovnání v trestním řízení patří k jedné z cest k beztrestnosti. Je to způsob skončení trestního řízení, kdy dochází k zastavení trestního stíhání, ačkoliv se obvinění k trestnému činu přiznal. Je odklonem v trestním řízení a lze jej využít jen v řízení o přečinech. U narovnání je vyžadováno, aby s ním poškozený souhlasil. Je také povinností, aby obviněný státu složil peněžitou částku, která je poskytnuta jako pomoc obětem trestné činnosti. Obviněný posléze nebude mít za skutek, který spáchal, záznam v rejstříku trestů.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Dostali jste se do situace, kdy potřebujete napravit nefungující závazek? Obraťte se na naši advokátní kancelář.

 
 

 

Dohoda o narovnání slouží pouze k úpravě práv a povinností, které jsou mezi smluvními stranami sporné či pochybné. Strany tak mohou zkusit najít smírné řešení a nemusí projít zdlouhavým soudním procesem. Dohodou o narovnání lze upravit i práva promlčená. Sporné mohou být jak otázky skutkové, tak otázky právní jako např. platnost výpovědi. Nesporná práva a povinnosti narovnat nelze. Dohoda o narovnání musí mít písemnou formu ve třech případech a to tehdy, byl-li původní závazek písemný, narovnává-li se závazek již promlčený nebo je zákonem písemná forma předepsána pro závazek nový, který má být dohodou o narovnání zřízen. Pro ostatní případy písemná forma nutná není, ale doporučujeme ji. Pokud se narovnání vztahuje k věcným právům zapisovaným do veřejného seznamu, pak účinky narovnání nastanou okamžikem zápisu do tohoto seznamu.

Narovnat lze zejména jednotlivé závazky, závazky vyplývající z určitého zavazovacího důvodu a nakonec všechny dosavadní závazky mezi účastníky. Narovnat nelze práva, která byla stranami výslovně vyloučená a taková, která strany nemohly mít zřejmě na mysli. Omyl způsobený ať už jednou nebo druhou smluvní stranou při uzavírání dohody o narovnání, o tom, v čem spatřují strany spor, nemá vliv na to, zda je dohoda o narovnání platná, pakliže nebyl omyl vyvolán lstí. Dohodou o narovnání tedy zaniká závazek sporný či pochybný a nahradí jej závazek nový, vymezený v dohodě. Jelikož nárok na plnění je novým závazkem, pro jeho splnění začíná běžet nová promlčecí lhůta. Členové statutárního orgánu právnické osoby mají povinnost před tím, než uzavřou dohodu o narovnání zvážit, zda je takové jednání v souladu s péčí řádného hospodáře. Měli by zejména zjistit ekonomickou kalkulaci výhodnosti narovnání, ve které budou počítat jak s variantou úspěchu tak prohry v případném soudním sporu u osoby, za kterou jednají.

 

Vymáhání pohledávek je další ze služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří. Případem se budeme zabývat od jeho převzetí až k dovedení ke zdárnému konci, kterým je úhrada dlužné částky či jiné skončení věci. Snažíme se o to, abychom pro klienty dosáhli úhrady maximální možné částky. S dlužníky se obvykle telefonicky spojíme, zašleme jim výzvu k úhradě dlužné částky a posléze se s nimi snažíme dohodnout na způsobu úhrady či sepsání dohody o narovnání dluhu.

Narovnání v trestním řízení patří k jedné z cest k beztrestnosti. Je to způsob skončení trestního řízení, kdy dochází k zastavení trestního stíhání, ačkoliv se obvinění k trestnému činu přiznal. Je odklonem v trestním řízení a lze jej využít jen v řízení o přečinech. U narovnání je vyžadováno, aby s ním poškozený souhlasil. Je také povinností, aby obviněný státu složil peněžitou částku, která je poskytnuta jako pomoc obětem trestné činnosti. Obviněný posléze nebude mít za skutek, který spáchal, záznam v rejstříku trestů.

NAROVNÁNÍ

NAROVNÁNÍ

Naše zkušenost je, že někdy pouhá skutečnost, že dlužníky kontaktuje advokátní kancelář, je přiměje k úhradě a není zapotřebí řešit věc soudní cestou.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr. Filip Sladký

filip.sladky@cikr.cz

Další služby v oblasti narovnání

Návrh bez názvu (6)
NAROVNÁNÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ