Skip to content

Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání

Nájemní smlouvou se v souladu s ust. § 2201 občanského zákoníku pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k jejímu dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit nájemné.

Občanský zákoník upravuje institut nájmu obecně a dále také podává dílčí úpravy jednotlivých druhů nájmů, jako je například nájem bytu, dopravního prostředku či právě nájmu prostor sloužících k podnikání, na který se dnes zaměříme především.

K provozování podnikatelské činnosti lze pronajmout téměř jakýkoli prostor, který je schopný sloužit účelu daného podnikání, může jít například o studia, kanceláře, skladovací prostory, výrobní haly aj.

Nájemcem prostoru sloužícího k podnikání může být fyzická i právnická osoba, tato osoba si může pronajmout nemovitou věc jako celek nebo pouze její část.

Forma nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru není stanovena, může být tedy uzavřena i ústně. Nájemní smlouva nemusí obsahovat výslovně účel nájmu, postačí ho vyjádřit obecně. Pronajímatel však musí být s účelem nájmu obeznámen, neboť zákon nájemci zakazuje změnit podstatným způsobem činnost v pronajatém prostoru bez souhlasu pronajímatele. (např. změna provozní doby z denní na noční). Za účelem právní jistoty a předejití možným sporům doporučujeme uzavřít smlouvu v písemné formě včetně sjednání výše nájemného a účelu nájmu jako i sjednání dalších práv a povinností smluvních stran nájemního vztahu.

Dále občanský zákoník hovoří o možnosti nájemce se souhlasem pronajímatele vylepit si na předmět nájmu různé reklamní poutači, pronajímatel může souhlas odepřít, musí proto ovšem mít vážný důvod. Po skončení nájmu je povinností nájemce uvést nemovitost do původního stavu, tedy všechny umístěné reklamní předměty odstranit a uvést nemovitost do stavu před umístěním předmětů.

Zvláštností nájmu nebytových prostor je i možnost jeho postoupení na jinou osobu při převodu činnosti z původního nájemce na nového nájemce. Pronajímatel musí s tímto převodem vyslovit svůj písemný souhlas, původní nájemce a nový nájemce spolu následně uzavřou písemnou smlouvu o převodu nájmu, v tomto případě se nebude jednat o podnájem. Využitelnost této právní úpravy je možno nalézt například u převodu ordinace lékařů.

Nájem prostoru sloužícího k podnikání lze sjednat na dobu určitou i dobu neurčitou. Nájem je možné skončit se zákonem daných důvodů či důvodů uvedených ve smlouvě se současným sjednáním výpovědní lhůty, u zákonných důvodů výpovědi je obecně dána tříměsíční výpovědní doba. Nájem na dobu neurčitou může být vypovězen i bez udání důvodu, výpovědní doba v tomto případě bude šest měsíců.

Závěrem je dobré zmínit, že v případech, kdy bude nemovitá věc pronajatá s možností užívat tuto věc včetně braní plodů věci, bude se jednat o pacht nikoli o nájem. Jako příklad pachtu lze uvést lesní a zemědělské pozemky. 

Vzhledem k neustálé rostoucí ceně nemovitostí, se dá předpokládat, že nejen fyzické osoby, ale i podnikatelské subjekty budou raději volit nájem před pořízením vlastních prostor. Na internetu lze najít řadu vzorových nájemních smluv, nejlepší je však využít pomoci zkušeného právníka, který je schopen připravit smlouvu na míru konkrétním požadavkům. Pokud tedy řešíte pronájem svého prostoru či jen chcete zrevidovat smlouvu stávající, ozvěte se nám a my pro Vás smlouvu rádi připravíme.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ