Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Smlouva o poskytování digitálního obsahu

Od ledna roku 2023 máme v našem občanském zákoníku smlouvu o poskytování digitálního obsahu. Víte, co tato novinka přináší? Zaměříme se na ni v tomto článku.

Nejprve je potřeba si ujasnit, co se vlastně myslí  pod pojem digitální obsah. Digitálním obsahem se rozumí množina jakýchkoliv dat, vytvořených a poskytovaných v digitální podobě. Typicky půjde o aplikace, počítačové programy, e-knihy nebo digitální hry. Je třeba ale uvést, že ustanovení o poskytování digitálního obsahu se nepoužijí vždy. Ustanovení § 2389u občanského zákoníku vyjmenovává tyto výjimky, mezi které patří například smlouvy, jejichž předmětem je poskytování služby elektronických komunikací podle zákona upravujícího elektronické komunikace, poskytování zdravotní péče, hra, sázka nebo los, finanční služba apod.

Rovněž byl nově vymezen pojem služba digitálního obsahu, kterou se rozumí služba, která uživateli umožňuje vytvářet, zpracovávat či uchovávat data v digitální podobě nebo k nim přistupovat, sdílet data v digitální podobě nahraná či vytvořená tímto nebo jiným uživatelem této služby anebo jakoukoli jinou interakci s těmito daty.

Co konkrétně z úpravy tohoto nového smluvního typu vyplývá? 

Pokud si strany neujednají konkrétní čas plnění, platí, že poskytovatel zpřístupní uživateli digitální obsah bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Poskytovatel splní tuto povinnost také zpřístupněním digitálního obsahu prostřednictvím fyzického nebo virtuálního zařízení, které si k tomu uživatel zvolil.

Co se týče odpovědnosti za vady digitálního obsahu, tak poskytovatel odpovídá uživateli, že digitální obsah je po dobu trvání závazku bez vad a rovněž poskytovatel zpřístupní uživateli nejnovější verzi digitálního obsahu dostupnou v době uzavření smlouvy.

Dále je poskytovatel povinen zabezpečit, že budou uživateli poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu. Současně s ujednanými aktualizacemi však poskytovatel musí uživateli poskytnout aktualizace, které jsou nezbytné, aby byl digitální obsah bez vad po dobu trvání závazku, a musí uživatele na dostupnost aktualizací upozornit. V souvislosti s aktualizacemi přichází velký vykřičník pro uživatele, jelikož pokud uživatel neprovede aktualizaci, která je nezbytná, aby byl digitální obsah po dobu trvání závazku bez vad, nemá práva z vady, která vznikla v důsledku neprovedené aktualizace. To však neplatí v případě, že  uživatel nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu.

Uživateli samozřejmě náleží práva z vadného plnění. Projeví-li se vada za trvání závazku, je na poskytovateli, aby prokázal, že digitální obsah je poskytován bez vad. Prokáže-li poskytovatel, že vadu způsobilo nevyhovující technické nebo programové vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání digitálního obsahu uživatele nezbytné pro řádné fungování digitálního obsahu, ačkoli byl uživatel na jeho potřebu před uzavřením smlouvy jasně a srozumitelně upozorněn, neuplatní se povinnost poskytovatele, že digitální obsah je poskytován bez vad. K ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí uživatele, poskytne uživatel poskytovateli nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat.

Novela dále zakotvila speciální ustanovení, která se použijí pouze, pokud je uživatel spotřebitel. Zejména se jedná o odstoupení od smlouvy uživatelem, kdy je-li poskytovatel v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může uživatel od smlouvy odstoupit, nesplní-li poskytovatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej uživatel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly a dále se speciální ustanovení vážou převážně k odpovědnosti poskytovatele digitálního obsahu, oznámení a odstranění vad digitálního obsahu a zvláštní úpravy práv z vadného plnění.

Pokud potřebujete pomoci v jakékoli oblasti smluv o poskytování digitálního obsahu, neváhejte se obrátit na naše odborníky.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ