Skip to content

Aktualita: Kateřina Šimáčková se od prosince stává soudkyní Evropského soudu pro lidská práva

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen Úmluva) stanoví, že k zajištění plnění závazků, přijatých Vysokými smluvními stranami v Úmluvě a Protokolech k ní, se zřizuje Evropský soud pro lidská práva (dále jen „Soud“). Ptáte se, co to vlastně ten Evropský soud pro lidská práva je? Evropský soud pro lidská práva (ESLP) byl založen v roce 1959 a zabývá se stížnostmi na porušení občanských a politických práv zaručených Evropskou úmluvou o lidských právech, a to ve 47 členských státech Rady Evropy, které ratifikovaly Úmluvu. Od roku 1998 zasedá soud trvale ve Štrasburku. 

Počet soudců tvořících Soud je roven počtu Vysokých smluvních stran. Co do počtu soudců jde tedy o jeden z největších mezinárodních soudních orgánů, neboť v současné době je Soud tvořen 47 soudci. Soudci Evropského soudu pro lidská práva jsou voleni na 9 let bez možnosti znovuzvolení. 

Úmluva rovněž stanoví, jaké jsou podmínky pro výkon funkce soudce ESLP. Mezi takové podmínky patří vysoký morální charakter a splnění podmínek vyžadovaných pro výkon vysokých soudních funkcí nebo být uznávaným právníkem. Článek 22 Úmluvy stanoví, že soudci jsou Parlamentním shromážděním voleni za každou Vysokou smluvní stranu většinou odevzdaných hlasů ze seznamu tří kandidátů předložených Vysokou smluvní stranou. To ve své podstatě znamená, že každá smluvní strana, může navrhnout až tři kandidáty, ze kterých jsou soudci voleni Parlamentním shromážděním Rady Evropy. Parlamentní shromáždění Rady Evropy  je poradním orgánem, jehož členové jsou jmenováni parlamenty jednotlivých členských zemí. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že každý stát má u Soudu svého zástupce. Tak tomu ale není, neboť každá smluvní strana – stát, může navrhnout až tři kandidáty. Tito kandidáti nutně nemusí být občany státu, který takový návrh činí. Není ani omezen počet soudců, kteří by měli stejnou národnost.

Kandidáti ucházející se o pozici soudce ESLP musejí být mladší 65 let v den, do kterého si Parlamentní shromáždění vyžádalo seznam tří kandidátů. Soudci jsou Parlamentním shromážděním voleni za každou Vysokou smluvní stranu většinou odevzdaných hlasů ze seznamu tří kandidátů předložených Vysokou smluvní stranou. Zároveň Úmluva stanoví věkový limit pro výkon soudce na 70 let. Soudci zastávají funkci, dokud nejsou nahrazeni. Poté, co byli nahrazeni, však pokračují v projednávání těch případů, které již začali posuzovat. 

Kateřina Šimáčková byla zvolena na zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy dne 28. září 2021 204 hlasy a ve funkci nahradí současného soudce za Českou republiku Aleše Pejchala, kterému končí mandát 31. října 2021. Funkce se nově zvolená soudkyně ESPL ujme dne 13. prosince 2021, a to slavnostním prohlášením před plénem tohoto soudu. Do této doby bude i nadále vykonávat funkci ústavního soudce.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ