Skip to content

Soutěžní právo

Nekalá soutěž a soutěžní právo

Nekalá soutěž a soutěžní právo

Nekalá soutěž a pravidla proti zákazu omezení hospodářské soutěže tvoří významnou právní oblast, která je regulována jak na úrovni Evropské unie, tak na úrovni právních řádů členských států. Pojem nekalé soutěže a omezení hospodářské soutěže je však třeba důsledně rozlišovat. Zatímco pravidla hospodářské soutěže jsou úpravou veřejnoprávní, kterou se podnikům zakazuje jednání, které narušuje nebo zneužívá volný trh, jako například rozdělení trhu, podmíněná plnění, kartelové dohody, omezování výroby nebo zneužívání výsadního postavení na trhu, nekalá soutěž je úpravou
soukromoprávní, kterou zákon zakazuje jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže, které může způsobit škodu soutěžitelům nebo zákazníkům.

Pokud potřebujete právní pomoc v oblasti soutěžního práva, neváhejte a obraťte se na advokátní kancelář CIKR.

výhody služby

proč využít naších služeb

soutěžní právo

Pravidla proti zákazu omezení hospodářské soutěže jsou zejména upraveny na úrovni Evropské unie, neboť právě Evropská unie má výlučnou pravomoc v této oblasti podle Smlouvy o fungování Evropské unie. To vyplývá zejména ze skutečnosti, že Evropská unie umožňuje volný pohyb zboží, služeb osob a kapitálu. Základ úpravy hospodářské soutěže je upraven přímo Smlouvou o fungování Evropské unie a dále zákon o ochraně hospodářské soutěže.

Pravomoc v oblasti ochrany hospodářské soutěže vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Evropská Komise. Základní úprava nekalé soutěže je upravena v občanském zákoníku, a to v ustanoveních § 2976 a následujících. Občanský zákoník nejprve zakotvuje definici nekalosoutěžního jednání, přičemž se jedná o takové jednání v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům či zákazníkům (tzv. generální klauzule nekalé soutěže).


Občanský zákoník dále vyjmenovává některé případy nekalosoutěžních jednání, která jsou v praxi nejčastější. Jedná se například o klamavou reklamu, klamavé označení zboží a služeb, vyvolání nebezpečné záměny nebo parazitování na pověsti závodu. Osoba se však může dopustit
nekalosoutěžního jednání i jiným způsobem, pokud bude jednáním naplněna definice v ustanovení § 2976 odst. 1 občanského zákoníku.

Posuzování, zdali je jednání nekalosoutěžním jednáním nebo porušuje pravidla pro ochranu hospodářské soutěže, není jednoduché, neboť celá úprava je do jisté míry založena na neurčitých právních pojmech, které poskytují široký prostor pro interpretaci a soudní uvážení.

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Lenka Monforte Janovjak
Lenka Monforte Janovjak
2023-10-31
Děkuji za rychle, profesionální vyřízení mého problému. Děkuji moc hlavně za Vaši lidskost.
Jan März
Jan März
2023-09-19
Výborná advokátní kancelář, profesionální přístup, vše dopadlo dobře díky skvělé organizaci a velmi dobré právní pomoci od JUDr Pavla Kiršnera. Spor jsem vyhrál a jsem spokojen.
Martina Vlasáková
Martina Vlasáková
2023-08-18
Děkuji advokátní kanceláři CIKR za skvěle provedené právní služby. Srozumitelně podané informace spolu s ochotou a odbornou kvalifikací mě ujišťují, že v budoucnu, pokud k tomu bude příležitost, s jistotou využiji jejích služeb.
Petr Dvořák
Petr Dvořák
2023-07-27
Musím jedině doporučit. Velmi vstřícný přístup a pohotová reakce (i konzultace po telefonu). Za mě i rozumně nastavená cena... Každopádně 5 hvězd 🙂
Vladimir Zvorygin
Vladimir Zvorygin
2023-07-25
I hired this law firm for 2 civil lawsuits as a private person. Overall, my experience was not the best one. It looks like they have a lot of other, maybe bigger projects, and they didn't take my cases in any way seriously. The advocate that they assigned to my case couldn't say more than a couple of phrases in court and relied only on the papers that he prepared. And when I asked to replace him, Mr. Cipryn promised they would, but in the end, the same loser lawyer represented me in court. When I refused to pay for his services, Cipryn started bullying me in a manner that he doesn't recognize my reclamation, and I am free to find another law firm if I'm not happy with their approach. What to say? If you can't do your job properly, don't take it, Mr. Cipryn. If you had initially said that you didn't have the capacity for another civil case from a private person, it would have been fine and definitely better for me than to look for another advocate now, in the middle of the lawsuit.
Markéta Krobová
Markéta Krobová
2023-06-23
Můžeme s manželem jen doporučit, nezaujatost, pohotovost a hlavně pomoc s konečným skvělým výsledkem si nás pan Mgr. Štěpán Ciprýn získal na dlouhá léta.
Apolena Vesela
Apolena Vesela
2023-06-12
Skvělá práce, profesionální a současně lidský přístup, vřele doporučuji!!!!
Olga Ivanikova
Olga Ivanikova
2023-06-11
Děkuji moc za skvěle odvedenou práci. Spolehlivé právní služby: vstřícnost, rychlé jednání a profesionální přístup. Vřele doporučuji tuto advokátní kancelář.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Nezáleží na tom, na které straně sporu Vaše firma stojí, zastoupíme Vás nejlíp, jak to umíme, a náš tým to fakt umí!

 
 

 

Ochrana hospodářské soutěže je veřejnoprávní větví soutěžního práva. Cílem právní úpravy ochrany hospodářské soutěže je zakázat nebo podrobit kontrole určitá jednání, která mohou být neslučitelné s vnitřním trhem Evropské unie nebo s volným trhem. Zakázané jsou zejména dohody omezující nebo kontrolující výrobu nebo odbyt, účelné rozdělení trhu, plnění podmíněné jiným plněním v rozporu s obchodními zvyklostmi, uplatňování rozdílných podmínek vůči obchodním partnerům, nebo vynucení nepřiměřených nákupních a prodejních cen. Tato jednání jsou zakázána pouze za předpokladu, pokud jsou způsobilá ovlivnit obchod na vnitřním trhu. Kontrole jsou pak podrobeny fúze velkých společností, které mohou vést k dominantnímu postavení podniku na trhu EU. Fúzi velkých společností musí v některých případech odsouhlasit Evropská komise. Velké podniky by měly v oblasti hospodářské soutěže postupovat velmi opatrně, neboť Evropská komise je oprávněna při porušení pravidel hospodářské soutěže udělovat pokuty až do výše 10 % ročního obratu podniku.
Nekalosoutežní jednání je v praxi časnější, než porušení pravidel hospodářské soutěže. Nekalá soutěž je soukromoprávní větví soutěžního práva, přičemž postihuje všechna jednání, která jsou činěna v hospodářském styku, v rozporu s dobrými mravy a jsou způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům a zákazníkům. Co se týče požadavku jednání v hospodářském styku, to je vykládáno velmi široce. Zahrnuje jak jednání vůči přímým soutěžitelům v oboru, ale i v substituovatelných oborech a jiných hospodářských činnostech. Dobré mravy soutěže se posuzují vždy podle konkrétního obchodního odvětví, ve kterém k nekalosoutěžnímu jednání došlo, a vždy závisí na konkrétním posouzení každého případu. Co se týče způsobilosti přivodit újmu, zde je myšlena újma materiální ale i nemateriální jako například škoda na dobré pověsti, ztráta jedinečnosti, nebo pocit oklamání. Hlavním hlediskem není skutečný vznik újmy, ale to, zdali újma objektivně hrozí.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Nezáleží na tom, na které straně sporu Vaše firma stojí, zastoupíme Vás nejlíp, jak to umíme, a náš tým to fakt umí!

 
 

 

Ochrana hospodářské soutěže je veřejnoprávní větví soutěžního práva. Cílem právní úpravy ochrany hospodářské soutěže je zakázat nebo podrobit kontrole určitá jednání, která mohou být neslučitelné s vnitřním trhem Evropské unie nebo s volným trhem. Zakázané jsou zejména dohody omezující nebo kontrolující výrobu nebo odbyt, účelné rozdělení trhu, plnění podmíněné jiným plněním v rozporu s obchodními zvyklostmi, uplatňování rozdílných podmínek vůči obchodním partnerům, nebo vynucení nepřiměřených nákupních a prodejních cen. Tato jednání jsou zakázána pouze za předpokladu, pokud jsou způsobilá ovlivnit obchod na vnitřním trhu. Kontrole jsou pak podrobeny fúze velkých společností, které mohou vést k dominantnímu postavení podniku na trhu EU. Fúzi velkých společností musí v některých případech odsouhlasit Evropská komise. Velké podniky by měly v oblasti hospodářské soutěže postupovat velmi opatrně, neboť Evropská komise je oprávněna při porušení pravidel hospodářské soutěže udělovat pokuty až do výše 10 % ročního obratu podniku.
Nekalosoutežní jednání je v praxi časnější, než porušení pravidel hospodářské soutěže. Nekalá soutěž je soukromoprávní větví soutěžního práva, přičemž postihuje všechna jednání, která jsou činěna v hospodářském styku, v rozporu s dobrými mravy a jsou způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům a zákazníkům. Co se týče požadavku jednání v hospodářském styku, to je vykládáno velmi široce. Zahrnuje jak jednání vůči přímým soutěžitelům v oboru, ale i v substituovatelných oborech a jiných hospodářských činnostech. Dobré mravy soutěže se posuzují vždy podle konkrétního obchodního odvětví, ve kterém k nekalosoutěžnímu jednání došlo, a vždy závisí na konkrétním posouzení každého případu. Co se týče způsobilosti přivodit újmu, zde je myšlena újma materiální ale i nemateriální jako například škoda na dobré pověsti, ztráta jedinečnosti, nebo pocit oklamání. Hlavním hlediskem není skutečný vznik újmy, ale to, zdali újma objektivně hrozí.

ZASTUPOVÁNÍ KLIENTŮ

ZASTUPOVÁNÍ KLIENTŮ

Klienty zastupujeme v řízeních s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, které se týkají udělení povolení ke slučování společností, smluv, které by mohly narušovat hospodářskou soutěž a soudních přezkumů ve vztahu k rozhodnutím, které vydal Úřad. Dále nabízíme rozmanité právní poradenství a zastupujeme ve sporech v oblasti nekalosoutěžního jednán

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

JUDr. Pavel Kiršner, LL.M.

pavel.kirsner@cikr.cz

Další služby v oblasti práva hospodářské soutěži

2
Klamavá reklama