Skip to content

Správní žaloby

Správní žaloby

Správní žaloby

Pokud máte za to, že jste byli na svém právu rozhodnutím správního orgánu zkráceni, je možné se domáhat zrušení takového rozhodnutí.

Před podáním žaloby k příslušenému soudu je však zapotřebí, aby žalobce vyčerpal všechny prostředky ochrany ve správním řízení (nejčastěji odvolání nebo rozklad). Teprve, pokud žalobce neuspěje s těmito opravnými prostředky, je přípustná žaloba proti rozhodnutí správního orgánu.

I tato žaloba je však vázána na lhůtu, a to na lhůtu převážně dvou měsíců ode dne, kdy bylo žalobci doručeno zamítavé rozhodnutí o opravném prostředku.

Žalobu může de facto podat každý, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti. Žaloba nemá odkladný účinek, nestanoví-li zákon jinak, nicméně soud může žalobě odkladný účinek na návrh žalobce přiznat. Podání takové žaloby není jednoduché, neboť žalobce musí prokázat, že správní orgán postupoval nezákonně, je nutné dodržet všechny formální podmínky pro přípustnost žaloby, přičemž nedodržení zákonem stanoveného procesu může vést až k odmítnutí správní žaloby.

Pokud potřebujete pomoci se sepsáním žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, náš tým odborníků CIKR je Vám k dispozici.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

POTŘEBUJETE PORADIT?

Potřebujete vybavit stavební povolení, zařídit živnost, podat žádost, napsat odvolání? Naši advokáti specializující se na správní právo Vám rádi pomůžou.

 

 

Dalším typem správní žaloby je žaloba proti nečinnosti správního orgánu, která slouží jako prostředek ochrany před nekonáním správních orgánů.

Tato žaloba je vázána lhůtou jednoho roku a běží ode dne, kdy podle zvláštního zákona mělo být rozhodnutí nebo osvědčení vydáno.

Žalobce by se měl domáhat, aby příslušný soud uložil správní orgánu vydat o věci rozhodnutí nebo vydat osvědčení ve lhůtě, kterou mu současně stanoví. Nebude-li lhůta stanovená soudem dodržena, může být taková povinnost vynucována ukládáním pořádkových pokut správnímu orgánu.

V praxi velmi často dochází k nedodržování lhůt k vydání rozhodnutí ze strany správních orgánů a tím vznikají nepříjemné průtahy v řízení. Je proto velmi vhodné, aby se proti této nečinnosti dalo žalobou bránit

Před podáním žaloby je ale nutné využít institutu žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti podle správního řádu. Teprve po vyčerpání této možnosti je možné se obrátit na příslušný soud.

Pokud potřebujete pomoci s poměrně složitým procesem podání žaloby proti nečinnosti správního orgánu a procesem jí předcházejícím, neváhejte se obrátit na tým našich zkušených odborníků.

Dlouhou dobu v českém právním řádu chyběla ochrana před zásahy, které nejsou rozhodnutími, ale přesto jimi byla poškozena práva žalobce.

Nyní zde již máme tento institut ochrany, a to žalobu proti nezákonnému zásahu, pokynu nebo donucení správního orgánu.

Jedná o zvláštní druh žaloby, zejména s ohledem její subsidiární charakter ve vztahu k žalobě proti rozhodnutí a žalobě nečinnostní, přičemž zároveň je zásahová žaloba soudy projednávána přednostně.

Zásahová žaloba je důvodná, pokud je naplněno všech 5 podmínek, které stanovila judikatura Nejvyššího správního soudu.

  1. Žalobce musí být přímo
  2. zkrácen na svých právech
  3. nezákonným
  4. zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, které nejsou rozhodnutím,
  5. a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo.

Rovněž je důležité posoudit charakter daného zásahu kvůli vymezení petitu žaloby. Zásahy můžeme rozdělit na jednorázové a trvající. Proti trvajícímu zásahu totiž budeme podávat žalobu „zápůrčí“ a proti zásahu, který již byl ukončen žalobu „určovací“.

Náš advokátní tým Vám skrze své bohaté zkušenosti může pomoci i v této oblasti.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Potřebujete vybavit stavební povolení, zařídit živnost, podat žádost, napsat odvolání? Naši advokáti specializující se na správní právo Vám rádi pomůžou.

 

 

Dalším typem správní žaloby je žaloba proti nečinnosti správního orgánu, která slouží jako prostředek ochrany před nekonáním správních orgánů.

Tato žaloba je vázána lhůtou jednoho roku a běží ode dne, kdy podle zvláštního zákona mělo být rozhodnutí nebo osvědčení vydáno.

Žalobce by se měl domáhat, aby příslušný soud uložil správní orgánu vydat o věci rozhodnutí nebo vydat osvědčení ve lhůtě, kterou mu současně stanoví. Nebude-li lhůta stanovená soudem dodržena, může být taková povinnost vynucována ukládáním pořádkových pokut správnímu orgánu.

V praxi velmi často dochází k nedodržování lhůt k vydání rozhodnutí ze strany správních orgánů a tím vznikají nepříjemné průtahy v řízení. Je proto velmi vhodné, aby se proti této nečinnosti dalo žalobou bránit

Před podáním žaloby je ale nutné využít institutu žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti podle správního řádu. Teprve po vyčerpání této možnosti je možné se obrátit na příslušný soud.

Pokud potřebujete pomoci s poměrně složitým procesem podání žaloby proti nečinnosti správního orgánu a procesem jí předcházejícím, neváhejte se obrátit na tým našich zkušených odborníků.

Dlouhou dobu v českém právním řádu chyběla ochrana před zásahy, které nejsou rozhodnutími, ale přesto jimi byla poškozena práva žalobce.

Nyní zde již máme tento institut ochrany, a to žalobu proti nezákonnému zásahu, pokynu nebo donucení správního orgánu.

Jedná o zvláštní druh žaloby, zejména s ohledem její subsidiární charakter ve vztahu k žalobě proti rozhodnutí a žalobě nečinnostní, přičemž zároveň je zásahová žaloba soudy projednávána přednostně.

Zásahová žaloba je důvodná, pokud je naplněno všech 5 podmínek, které stanovila judikatura Nejvyššího správního soudu.

  1. Žalobce musí být přímo
  2. zkrácen na svých právech
  3. nezákonným
  4. zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, které nejsou rozhodnutím,
  5. a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo.

Rovněž je důležité posoudit charakter daného zásahu kvůli vymezení petitu žaloby. Zásahy můžeme rozdělit na jednorázové a trvající. Proti trvajícímu zásahu totiž budeme podávat žalobu „zápůrčí“ a proti zásahu, který již byl ukončen žalobu „určovací“.

Náš advokátní tým Vám skrze své bohaté zkušenosti může pomoci i v této oblasti.

Vrácení řidičského oprávnění

Vrácení řidičského oprávnění

O vrácení můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní!

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr. Lucie Kulhanová

lucie.kulhanova@cikr.cz