Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Valorizace odměn obecních a krajských zastupitelů

Poslanecká sněmovna schválila s drobnými úpravami vládní návrh, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který zavádí pravidelné valorizace odměn obecních a krajských zastupitelů. Odměny obecních a krajských zastupitelů budou nově stanoveny přímo zákonem a budou se pravidelně valorizovat.

Dosud o odměnách zastupitelů rozhodovala vláda, to bylo zrušeno na jaře nálezem Ústavního soudu sp.zn.  Pl. ÚS 22/22, který tímto zčásti vyhověl návrhu skupiny senátorů. Dotčeným nálezem Ústavní soud zrušil ustanovení § 73 odst. 1, § 134 odst. 3 a § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 48 odst. 1 a § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), § 54 odst. 1 a § 87 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Ústavní soud posuzoval stanovení pravidel pro odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků a dospěl k závěru, že neupravuje-li zákonodárce v dotčených předpisech meze pro vydání nařízení vlády, kterým se stanoví výše odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků ani mechanismus jejich valorizace, porušil tím zákonodárce čl. 78 Ústavy. Nařízení vlády by totiž měla být vydávána k pouze k provedení zákona a v jeho mezích. Vykonatelnost dotčeného nálezu byla odložena k datu 31. 12. 2023, aby zákonodárci byl poskytnut dostatečný prostor pro přijetí ústavně konformní zákonné úpravy.

Novela má zavést horní hranici odměn zastupitelů a konkrétní výši by stejně jako doposud stanovovala zastupitelstva. Oproti vládnímu návrhu poslanecká sněmovna o něco zvýšila odměny zastupitelů v obcích, v nichž bydlí 601 až 3000 obyvatel, což zdůvodnila tím, že tyto menší obce vykonávají i státní správu, ale často nemají tajemníka. Odměnu uvolněného člena zastupitelstva vládní novela určuje jako součin základu pro výpočet odměny a koeficientu podle zastávané funkce a velikosti obce či kraje. Základem bude průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažená za první pololetí předchozího roku. Tento mechanismus výpočtu by měl platit i pro neuvolněné zastupitele, ale ze zákona by vyplývala pouze horní hranice jejich odměn a konkrétní výši by stanovilo zastupitelstvo.

Kromě výše uvedeného novela zakotvuje institut společenství obcí jako formu dobrovolného svazku, jehož cílem má být zejména koordinace veřejných služeb na území členských obcí a strategického rozvoje jejich společného území. Poslanecká sněmovna na návrh poslance Lukáše Vlčka zjednodušila postup vzniku těchto společenství obcí. Dále novela upravuje možnost distanční účasti na jednání zastupitelstev a rad, rozšiřuje pravomoci starostů při mimořádných událostech typu živelních pohrom a zvyšuje na pětinásobek limitní částky, o nichž bude moci rozhodovat obecní či krajská rada nebo zastupitelstvo v případě poskytnutí daru či dotace nebo prominutí dluhu.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ