Skip to content

Víte, že pronajímatel vám nemůže zakázat chov zvířete v bytě

Není výjimkou, že se v nájemních smlouvách objevuje, že pronajímatel zakazuje nájemci jakékoliv domácí mazlíčky, nejčastěji pak psy, kočky či jiná větší zvířata. Je však tento zákaz ze strany pronajímatele oprávněný? 

Úprava starého občanského zákoníku neobsahovala žádné ustanovení, které by se výslovně týkalo chovu zvířete v bytě a docházelo tak k situacím, kdy pronajímatel podmiňoval chov zvířete svým písemným souhlasem, a v případě neobdržení souhlasu hrozila nájemci výpověď za hrubé porušení nájemní smlouvy. Nový občanský zákoník, který je účinný od roku 2014, situaci napravil a obsahuje konkrétní ustanovení ohledně chovu zvířat. 

Občanský zákoník výslovně přiznává nájemci právo chovat v bytě zvíře, jde o výslovně přiznané právo a k odchýlení se od této právní úpravy se nepřihlíží. Jedinou výjimkou, kdy by pronajímatel mohl nájemci chov zvířete zakázat je situace, kdy chov zvířete působí obtíže pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu, které jsou nepřiměřené poměrům v domě. Zde je třeba posuzovat každou situaci individuálně. Při zkoumání, zda má nájemce právo chovat v nájmu zvíře, je nutné zohlednit povahu bytu či domu (zda se jedná o pronajatý dům na venkově nebo malý byt v činžovním domě v centru města), druh zvířete, počet zvířat chovaných v bytě, nebezpečí pro okolí nebo hluk, který působí.  

V případě, že by chov zvířete způsoboval nepřiměřené obtíže pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu, může pronajímatel požadovat, abyste zvíře v bytě dále nechovali. Pokud nebudete respektovat rozhodnutí pronajímatele, pronajímatel má právo nájemní vztah vypovědět, a to z důvodu hrubého porušení povinností stanovených nájemní smlouvou. 

Další otázka, která se v souvislosti s chovem zvířat v nájmu řeší, je právo pronajímatele na náhradu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu (může se obecně jednat o náklady na celkovou údržbu, náklady na úklid společných prostor apod.). Pronajímatel je náhradu oprávněn požadovat pouze v případě, že skutečně došlo ke zvýšení takových nákladů v důsledku chovu zvířat a pouze v rozsahu zvýšení. Náhradu je nájemce povinen uhradit až po oznámení potřeby nahradit náklady nájemci. Podle komentářové literatury je ale možné, aby se pronajímatel a nájemce dohodli na určité paušální výši, která již může být součástí nájemného. 

Pokud máte další dotazy, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ