Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Zákon o jednorázovém příspěvku na dítě

Dne 30. 6. 2022byl vyhlášen ve Sbírce zákonů a dne 1. 7. 2022 nabyl účinnosti zákon o jednorázovém příspěvku na dítě pod č. 196/2022 Sb. Hlavním důvodem přijetí zákona je zlepšení situace rodin s dětmi a vytvoření časového prostoru pro vyhodnocení skutečných dopadů zejména energetické krize. Důvodová zpráva říká, že hlavním smyslem je okamžitá reakce v podobě poskytnutí jednorázového příspěvku, který ihned zlepší situaci rodin s dětmi.

Jednorázový příspěvek na dítě poskytuje stát ze státního rozpočtu jako finanční výpomoc s výživou a ostatními osobními náklady, ze státního rozpočtu jsou hrazeny i náklady související s výplatou příspěvku. Výše příspěvku je striktně upravena zákonem na 5 000,- Kč.

Podmínky pro získání příspěvku jsou nastaveny zákonem tak, že příspěvek je určen dítěti do 18 let, které žije v rodině, jejíž příjem v roce 2021 byl do 1 000 000,- Kč v hrubém. Pro účely daného zákona jsou za rodiče považováni, jak biologický, tak adoptivní rodiče, ale také pěstouni, jejichž výdělky se pak posuzují z hlediska příjmů rodičů. Spodní věková hranice dítěte je stanovena narozením dítěte nejpozději 31. prosince 2022 a horní věková hranice je limitována datem 1. srpna 2022, kdy v daný den nesmí věk dítěte přesáhnout hranici 18 let.

Žadatelem o příspěvek je vždy jeden z rodičů, který za oba rodiče dodává čestné prohlášení o příjmech. Jednoduchá žádost půjde podávat, jak elektronicky přes webovou aplikaci, nebo osobněna vybraných Czech POINTech. Pokud se rozhodnete o příspěvek zažádat elektronicky, je k tomu třeba elektronická identita občana.

Náležitosti žádosti jsou upraveny nad rámec správního řádu a měla by tedy kromě toho obsahovat:

  • Jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo a datum narození a rodné číslo dítěte, bylo-li mu přiděleno, a číslo dokladu totožnosti dítěte, byl-li mu vydán
  • Jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo a datum narození a rodné číslo posuzované osoby, popřípadě evidenční číslo pojištěnce
  • Kontaktní údaje, zejména adresa elektronické pošty a telefonní číslo
  • Adresu bydliště dítěte a posuzované osoby
  • Volbu, jakým způsobem má být příspěvek vyplacen
  • Čestné prohlášení o výši rozhodného příjmu posuzovaných osob v roce 2021
  • Jde-li o posuzovanou osobu, která vykonávala v roce 2021 samostatnou výdělečnou činnost v paušálním režimu jako hlavní činnost, prohlášení o této skutečnosti

Příspěvky by se měly začít vyplácet v srpnu a to stejně jako jiné dávky, tedy bezhotovostním převodem na účet nebo složenkou. Daný příspěvek nebude podléhat zdanění, ani se nebude započítávat do rozhodného příjmu, což znamená, že nebude mít žádný vliv na případný nárok na další dávky.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ