Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Žaloby wrongful life a wrongful birth

Žaloby wrongful life a wrongful birth jsou žalobami z oblasti lékařského práva sloužící k vymáhání nároku na náhradu újmy způsobené narozením dítěte s vážnými genetickými vadami nebo zdravotními problémy. V obou případech je ústředním tématem otázka odpovědnosti lékařů a zdravotnických institucí za poskytování adekvátní péče a informací. Tyto žaloby se liší v různých právních systémech a zemích. Některé země připouštějí nároky na wrongful birth, zatímco jiné je zakazují. Co se týče wrongful life, v mnoha jurisdikcích není vůbec uznávána a povolena.

K žalobě wrongful life je aktivně legitimováno dítě trpící závažnými genetickými vadami nebo nevyléčitelnými nemocemi, které ovlivňují jeho kvalitu života. Argumentem žaloby je, že kdyby nebylo narozeno, nemuselo by trpět a nést všechna omezení spojené s jeho zdravotnickými problémy. Obecně platí, že tento typ žaloby je kontroverzní a mnoho zemí nepřipouští nároky na wrongful life, protože představuje etické a právní dilema ohledně práva na život a práva na nezávislé rozhodování o rodičovství. V případě akceptace těchto žalob by soudci museli hodnotit kvalitu života daného dítěte, protože argumentují tím, že život s postižením je horší než úplná neexistence, což je ale nedokazovatelný fakt. Mimoto zde chybí příčinná souvislost mezi pochybením lékaře a postižením dítětem, protože lékař jej přímo nezavinil, v důsledku nesprávného posouzení prenatálních vyšetření došlo k narození, ne však k postižení. Momentálně je žaloba wrongful life přípustná ve Spojených státech amerických. 

K žalobě wrongful birth jsou aktivně legitimováni rodiče, kteří tvrdí, že lékaři nedostatečně informovali o riziku narození dítěte s vážnou genetickou vadou nebo postižením. Žaloba se podává v případě, že lékaři neposkytnou adekvátní genetické testování nebo neinformují rodiče o výsledcích testování, kteří tvrdí že pokud by byli řádně informováni, měli by možnost rozhodnout se pro umělé přerušení těhotenství nebo pro jiné lékařské zásahy, aby zabránili narození dítěte s těžkými zdravotními problémy. Žaloba wrongful birth se zaměřuje na odpovědnost lékařů a zdravotnických institucí za poskytování adekvátních informací týkajících se zdravotního stavu plodu a rozhodování rodičů o možnostech péče.

V právním řádu České republiky jsou žaloby wrongful birth obecně přípustné. Těmito žalobami může být uplatněna náhrada za odčinění různých druhů újem. Zasažení každého dílčího osobnostního práva se proto posuzuje samostatně a nezávisle a stejně tak se posuzují i podmínky pro vznik nároku na náhradu nemajetkové újmy za zásah do toho kterého dílčího osobnostního práva. Zpravidla se jedná o tyto druhy újem: 1. nemajetková újma vzniklá zásahem do práva rodičů na plánování rodiny, neboť nebyli náležitě informováni o stavu plodu; 2. nemajetková újma způsobená zjištěním skutečného zdravotního stavu dítěte; 3. nemajetková újma vznikající tím, že rodiče musí být svědky života svého handicapovaného dítěte a že prožívají strach o jeho rozvoj. Nárok na náhradu nemajetkové újmy mají oba rodiče, nikoliv jen matka dítěte.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ