Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Aktualita: Ochrannou výchovu nelze odůvodnit neshodami rodičů

 

Ústavní soud dne 9. 11. 2022 rozhodl o stížnosti, která se domáhala zrušení rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ve výrocích, ve kterých bylo rozhodnuto o umístění nezletilého do dětského diagnostického ústavu (dále také jako „DDÚ“). Stížnost byla podána otcem nezletilého, který tvrdil, že rozhodnutím byla porušena základní práva stěžovatele a jeho nezletilého syna na soudní ochranu podle Listiny základních práv a svobody a podle Úmluvy ochraně lidských práv a základních svobod ve spojení s právem na ochranu rodinného života a výchovu dětí podle Listiny základních práv a svobod a podle Úmluvy o právech dítěte.

Stěžovatel u ústavní stížnosti namítal nedostatečné odůvodnění napadeného rozhodnutí krajského soudu. K rozhodnutí o umístění nezletilého do dětského diagnostického ústavu došlo jen na základě toho, že se rodiče nedokázali shodnout ohledně péče o nezletilého syna.

Stěžovatel podal návrh na změnu úpravy poměrů k nezletilému synovi, kde požadoval svěření nezletilého do jeho péče. Nezletilý byl sice od 1. 9. 2018 svěřen do péče matky, ale od dubna 2021 je ve faktické péči otce stěžovatele a od té doby nebyl uskutečněn ani žádný faktický styk nezletilého s matkou. Matka však i přesto s návrhem na úpravu poměrů k nezletilému synovi nesouhlasila. Rodiče se nebyli schopni dohodnout a Okresní soud v Českých Budějovicích návrh zamítl a nařídil stěžovateli výkon rozhodnutí uložením pokuty ve výši 20 000 Kč. Krajský soud pak rozsudek Okresního soudu částečně potvrdil, ale změnil jej tak, že nezletilého umísťuje do dětského diagnostického ústavu.

Stěžovatel považoval umístění nezletilého chlapce do dětského diagnostického ústavu za zásah do soukromého a rodinného života. Obecné soudy svá rozhodnutí před Ústavním soudem hájily tak, že stěžovatel je tím, kdo neplní rozhodnut soudu o předávání nezletilého matce.

Matka stejně jako otec nesouhlasila s umístěním nezletilého do dětského diagnostického ústavu, ale nadále trvala na svěření nezletilého do své péče. Kolizní opatrovník nezletilého se k rozhodnutí krajského soudu o umístění nezletilého do DDÚ vyjádřil negativně a považuje je za zcela nepřiměřené.

Ústavní soud nakonec došel k závěru, že krajský soud nesprávně aplikoval § 924 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, když nezletilého umístil do DDÚ, aniž by přitom v řízení prokázal, že dítě je bez řádné péče nebo že je ohrožen jeho vývoj. Zákonná úprava považuje umístění dítěte do zařízení ochranné výchovy jako krajní řešení, protože umístění do takového zařízení zásadně ovlivňuje a předurčuje prospívání dítěte v jeho dalším životě a představuje hluboký zásah do jeho osobního a rodinného života.

S ohledem na všechny okolnosti zrušil Ústavní soud dotčené výroky a vyjádřil se tak, že neshody rodičů neodůvodňují ochrannou výchovu.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ