Skip to content

Nedávno jsem si koupil pozemek, na kterém stojí malý rodinný domek. K domku bych chtěl přistavět verandu a na pozemku vybudovat skleník na pěstování zeleniny. Budu potřebovat nějaká stavební nebo jiná povolení?

Jan H., Strakonice

Kvůli některým novým stavbám a stavebním úpravám na stavební úřad vůbec nemusíte. Nevyžaduje se ani jejich ohlášení.

Z těch nově postavených staveb, které by se Vás mohly týkat, je to např. opěrná zeď do výšky 1 m, která nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi ani s veřejným prostranstvím, skleník do 40m² plochy a do 5 m výšky, který je dál než 2 m od hranice pozemku, stavba u rodinného nebo u rekreačního domu. Stavba, která stojí na pozemku rodinného nebo rekreačního domku, má zastavěnou plochu max. 25m², jedno nadzemní podlaží,  je vysoká max. 5 m a podsklepena do hloubky 3 m hloubky. Stavba musí souviset s užíváním domku a nesmí sloužit pro podnikání a nesmí se v ní skladovat hořlaviny nebo výbušniny. Stavba musí být minimálně 2 m od hranice pozemku a po jejím umístění musí zbýt alespoň 50% plochy pozemku schopného vsakovat dešťovou vodu, bazén do 40m² plochy u rodinného nebo rekreačního domu, který je dál než 2 m od hranice pozemku, výměna vedení technické infrastruktury, pokud se nemění trasa.

Co se týče stavebních úprav, jedná se o takové stavební úpravy a udržovací práce, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

Co se týče přístavby Vaší verandy, zde nebudete potřebovat stavební povolení, ale jedná se o stavbu, která vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu. Pokud se tedy s přístavbou verandy vejdete do rozměru stavby pro ohlášení, která činí 150 m2 z celkové zastavěné plochy, dvě nadzemní podlaží, podkroví, suterén maximální hloubky 3m, budete potřebovat územní souhlas a ohlášení.

Pro některé stavby postačí pouze územní řízení, které představuje jednodušší proces. Stavby, u kterých není třeba ohlášení ani územní souhlas: Stavby do 25 m² zastavěné plochy s jedním nadzemním podlažím výšky max. 5 m nepodsklepené. Nesmí obsahovat obytné místnosti, hygienické zařízení ani vytápění ani nesmí sloužit k chovu zvířat. Dále jsou to vodovodní, kanalizační a energetické přípojky, nádrže na vodu do 100 m3, vzdálené nejdále 50 m od rodinného domu, ale třeba i odstavné plochy do 300m².

Určité zjednodušení pro stavby, na které dopadá ohlášení přinesla novela stavebního zákona účinná od 1.1.2018. Stavby, které bylo v současnosti možné začít užívat až po oznámení stavebnímu úřadu, tak bude moci nově stavebník začít užívat bez jakéhokoliv dalšího aktu ze strany úřadu.

V případě, že máte další dotazy, týkající se stavebního práva, pak neváhejte a kontaktujte nás.

Sledujte nás na
soc. sítích

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ