Skip to content

Jak zažádat o povolení k trvalému pobytu občana EU

Jako občan Evropské Unie můžete o povolení k trvalému pobytu požádat zejména a) po 5 letech nepřetržitého pobytu na území ČR nebo b) po 2 letech nepřetržitého přechodného pobytu v ČR – jako tzv. blízký rodinný příslušník jiného občana EU.

Pakliže spadáte do první kategorie, musíte splnit následující podmínky:

 • 5 let nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR,
 • k žádosti musíte doložit veškeré náležitosti
  • cestovní doklad (originál)
  • doklad, který prokazuje splnění podmínky 5 let nepřetržitého přechodného pobytu
  • 2 fotografie
  • Doklad o zajištění ubytování
  • Poplatek ve výši 200,- Kč

Žádost se podává na vyplněném formuláři, který je dostupný na stránkách Ministerstva vnitra na pracovišti MV ČR.

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričního dokladu a fotografie žadatele, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Vždy je nutno odevzdat originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Cestovní doklad a předkládané matriční doklady musí být předloženy v originále.

Pakliže spadáte do druhé kategorie, musíte splňovat tyto podmínky: musíte být tzv. blízkým rodinným příslušníkem občana EU, dále musí být splněna podmínka 2 let nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR, pokud jste nejméně 1 rok rodinným příslušníkem státního občana ČR, který je na území přihlášen k trvalému pobytu, nebo jste rodinným příslušníkem občana jiného členského státu EU, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území, následně musí být k žádosti předloženy veškeré náležitosti a nesmí být shledány důvody pro zamítnutí či zastavení řízení o Vaší žádosti.

Ptáte se, kdo se vlastně považuje za tzv. blízkého rodinného příslušníka? Tzv. blízký rodinný příslušník občana EU je rodinný příslušník občana kteréhokoli z výše uvedených států (včetně občana ČR přihlášeného k trvalému pobytu na území), který je:

 1. manžel, resp. registrovaný partner;
 2. rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje;
 3. potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana EU a
 4. potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana Evropské unie, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt.

Žádost se podává stejným způsobem, jako bylo popsáno výše. Náležitosti žádosti jsou: cestovní doklad, doklad potvrzující skutečnost, že jste rodinným příslušníkem občana Evropské unie, doklad potvrzující splnění podmínky 2 let nepřetržitého přechodného pobytu, 2 fotografie, doklad o zajištění ubytování a částku 200,- Kč jako poplatek.

Opět zde platí, že náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričního dokladu a fotografie žadatele, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Vždy je nutno odevzdat originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Cestovní doklad a předkládané matriční doklady musí být předloženy v originále.

Samotné řízení je upraveno zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou upraveny v ustanovení § 169t zmíněného zákona. Lhůta v tomto případě pro vydání rozhodnutí činí 60 dní ode dne podání žádosti.

Pokud byste měli k dané problematice jakékoli dotazy, případně pokud si nevíte rady, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ