Skip to content

Klamavá reklama

Klamavá reklama

Klamavá reklama

Klamavá reklama je jedním ze zvláštních případů nekalosoutěžního jednání, které příkladmo vyjmenovává občanský zákoník. Ačkoliv zákon přímo upravuje klamavou reklamu jako druh nekalosoutěžního jednání, aby se skutečně jednalo o klamavou reklamu, musí jednání takové osoby splňovat jednak obecné znaky
nekalosoutěžního jednání uvedené v ustanovení § 2976 občanského zákoníku (tzv. generální klauzule nekalosoutěžního jednání) a zároveň znaky klamavé reklamy v ustanovení § 2977 občanského zákoníku.

Pokud Vám vznikla škoda v důsledku klamavé reklamy, neváhejte a obraťte se na advokátní kancelář CIKR.

výhody služby

proč využít naších služeb

Základní znaky klamavé reklamy

Klamavá reklama je podle občanského zákoníku taková reklama, která souvisí s podnikáním nebo povoláním, sleduje podpořit odbyt movitých nebo nemovitých věcí nebo poskytování služeb, včetně práv a povinností, klame nebo je způsobilá klamat podáním nebo jakýmkoli jiným způsobem osoby, jimž je určena nebo k nimž dospěje, a tím i zřejmě způsobilá ovlivnit hospodářské chování takových osob.


Při posuzování reklamy je vždy třeba přihlédnout k jejím hlavním znakům, zejména k dostupnosti, povahy, použitelnosti, předpokládaných výsledků, ceny, nebo jiných znaků zboží a služeb.

Základním znakem klamavé reklamy je její schopnost oklamat osoby, kterým je určena, tedy primárně spotřebitele. Reklama klame zejména tím, že vyvolává představu, která neodpovídá skutečnosti. Tento aspekt se posuzuje pomocí modelu tzv. „průměrného spotřebitele“, který je rozvíjen zejména činností Soudního dvora Evropské unie. Průměrný spotřebitel se však posuzuje podle povahy zboží nebo služby, kterou reklama prezentuje. Jinak se tedy nahlíží na průměrného spotřebitele kupujícího hračky a jinak na průměrného spotřebitele kupujícího motorové vozidlo. Obecně se na průměrného spotřebitele nahlíží jako na osobu průměrně informovanou a v rozumné míře pozornou a opatrnou.

Pokud je reklama lživá, neznamená to však, že se jedná o klamavou reklamu. V reklamě je vždy přípustná určitá míra nadsázky a humoru. Pokud je nadsázka zřejmá, případně tvrzení je zjevně humorné povahy, a tedy není možné průměrného spotřebitele uvést v omyl, o klamavou reklamu se nejedná.

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

POTŘEBUJETE PORADIT?

Nezáleží na tom, na které straně sporu Vaše firma stojí, zastoupíme Vás nejlíp, jak to umíme, a náš tým to fakt umí!

 
 

 

Postup při nahlašování klamavé reklamy se liší podle toho, jakého sdělovacího prostředku je užito k šíření takové reklamy. Po nahlášení klamavé reklamy může být zahájeno s osobou správní řízení, kterým může být osobě udělen přestupek nebo bude nucena klamavou reklamu stáhnout. Tím se však ale nedomůžete náhrady škody, která klamem v reklamě vznikla. Orgány, které mají působnost v oblasti reklam, jsou Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, celní úřady (u hazardních her), Česká obchodní inspekce nebo živnostenské úřady. U příslušného úřadu stačí podat neformální podnět specifikující konkrétní reklamu, kdo se klamavé reklamy dopouští a čím je reklama klamavá.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Nezáleží na tom, na které straně sporu Vaše firma stojí, zastoupíme Vás nejlíp, jak to umíme, a náš tým to fakt umí!

 
 

 

Za nekalé soutěžní jednání se označuje jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a lze jím přivodit újmu ostatním soutěžitelům nebo spotřebitelům. Jde o jednání nežádoucí, objevující se často v rámci tržních konkurenčních praktik. Soutěžitel zde sleduje pouze své zájmy a v rámci jejich dosahování poškozuje ostatní soutěžitele. Příkladem nekalé soutěže je hlavně parazitování na pověsti, klamavá reklama, klamavé označení zboží, vyvolání nebezpečné záměny, podplácení, nebo porušení obchodního tajemství.

Soutěžní právo se zabývá jednáním, v jehož důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže a jeho cílem narušení soutěže zabránit. K nekalosoutěžnímu jednání patří dohody podniků, jednání podniků s dominantním postavením, a zneužívání dominantního postavení. V případě fungování efektivní soutěže jsou navzájem si konkurující podniky motivovány nabízet jen to nejlepší a snažit se o co nejkvalitnější služby. Spotřebitel si tak může vybírat z vysoké kvality a nízké ceny. Je tedy zakázáno takové jednání, které efektivní soutěž narušuje.

Ochrana hospodářské soutěže je založena na principu, že je právem každého, aby svobodně rozvíjel svoji soutěžní činnost za účelem toho, aby dosáhl hospodářského prospěchu. Je přitom povinen dodržovat soutěžní právo a nezneužít účasti v soutěži. Funkci ochrany hospodářské soutěže zastává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který má své sídlo v Brně. V Evropské unii existují přísná pravidla zakazující určité praktiky a postupy, platné pro každého pod hrozbou vysoké pokuty. Jsou zakázány jakékoliv protizákonné dohody, označované jako kartelové, jimiž by byla hospodářská soutěž omezována.

Klamavá reklama je označením pro nekalosoutěžní jednání, kterým se šíří nepravdivé údaje o podniku vlastním nebo cizím, nějaké službě či produktu a jejímž účelem je snaha vyvolat mylné představy a získat tak hospodářský prospěch. Klamavou reklamou není např. přehánění, které je běžný spotřebitel schopen sám lehce odhalit.
Své právní služby poskytujeme i v rámci ochrany před klamavou reklamou. Budeme Vás zastupovat např. v soudním řízení, kterým se budete domáhat toho, aby konkurence dále nepokračovala v protiprávní klamavé reklamě a zároveň Vám uhradila škodu, kterou Vám tím způsobila.

ZASTUPOVÁNÍ KLIENTŮ

ZASTUPOVÁNÍ KLIENTŮ

Klienty zastupujeme v řízeních s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, které se týkají udělení povolení ke slučování společností, smluv, které by mohly narušovat hospodářskou soutěž a soudních přezkumů ve vztahu k rozhodnutím, které vydal Úřad. Dále nabízíme rozmanité právní poradenství a zastupujeme ve sporech v oblasti nekalosoutěžního jednán

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

JUDr. Pavel Kiršner, LL.M.

pavel.kirsner@cikr.cz