Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Milostivé léto 2023

Milostivé léto je mimořádná oddlužovací kampaň, která má vyjít vstříc dlužníkům, kteří nejsou schopni uspokojovat své závazky. První milostivé léto probíhalo od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Dlužníci se v tomto období mohli zbavit exekucí, kde v postavení věřitele stál stát, územní samosprávné celky, Veřejné zdravotní pojišťovna atp. Po prvním milostivém létu následovalo na podzim roku 2022 milostivé léto druhé. Obě tyto akce se však týkaly pouze exekucí, které jsou vymáhány soudními exekutory. Dluhy plynoucí z daňových odvodů a dluhy vůči České správě sociálního zabezpečení však obyčejně soudní exekutoři nevymáhají. Tyto správní nedoplatky jsou totiž běžně vymáhány přímo samotnými úřady. Z tohoto důvodu byl v současné době vládou přijat návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení a návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů.  Návrhy v současné době poputují do Poslanecké sněmovny.

Třetí milostivé léto by mělo dle návrhu probíhat od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023. Zájemcům budou prominuty dluhy vzniklé na příslušenství. Bude se jednat o:

  • úroky z prodlení nebo jeho obdoby 
  • úroky z posečkané částky
  • penále
  • náklady řízení (včetně exekučních nákladů)

K tomu ovšem dojde, pouze pokud ze strany dlužníků dojde k zaplacení základní jistiny daňového nedoplatku, tedy původní dlužné částky. K uhrazení jistiny musí dojít v rámci probíhajícího milostivého léta. Nejdéle tedy do 30. listopadu. V případě, že předmětný nedoplatek přesahuje 5.000 Kč, bude možné platbu rozdělit až do čtyř splátek. Prominutí se bude vztahovat pouze na dluhy, které vznikly nejpozději do 30. září 2022, za účelem zabránění případné spekulace s dluhy. 

V rámci milostivého léta má dojít i ke zbavení se tzv. bagatelních daňových nedoplatků. Jedná se o nezaplacené částky, které nedosahují stanovené výše. Maximální prominutelná výše takovéhoto nedoplatku je 200 Kč. Pokud jich má dlužník více, může prominutý součet těchto nedoplatků činit maximálně 1.000 Kč.

Ministerstvo financí si od této kampaně slibuje, že státu se dostane do rozpočtu alespoň část prostředků, které by jinak dlužníci nebyli ochotni nebo schopni uhradit. Veřejným institucím se také sníží náklady na urgování a celkovou administrativu dluhů. Stát si od milostivého léta slibuje samozřejmě také úlevu občanům, kteří se dostali do dluhové pasti. MF předpokládá, že žádat o tuto „daňovou amnestii“ by mohly až vyšší desítky tisíc dlužníků. Co se týče dluhů vůči České správě sociálního zabezpečení, tak zde by se oddlužení mohlo týkat až 715 tisíc fyzických osob a až 262 tisíc osob právnických. 

Výši dosud nesplacené jistiny bude moci dlužník zjistit po přihlášení do elektronického portálu daného úřadu během probíhajícího milostivého léta. Po uhrazení dlužné částky by měl úřad z vlastní iniciativy dlužné příslušenství prominout.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ