Skip to content

ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDEM

ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDEM

ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDEM

Naše advokátní kancelář vždy usiluje o vyřešení sporů mimosoudní cestou, která bývá pro klienty méně nákladná. Existují ovšem situace, kdy se soudnímu řízení nelze vyhnout. Zastupování klientů před soudem je jednou z hlavních náplní naší práce. Poskytujeme komplexní právní služby. Nejprve s klientem zanalyzujeme právní problém, případ posoudíme z hlediska procesních šancí našeho klienta před soudem a navrhneme možná řešení.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

POTŘEBUJETE PORADIT?

Nezáleží na tom, jestli jste právě dostali obálku od soudu, nebo máte problémy se svým nynějším advokátem, z našeho týmu se vždy najde někdo připravený Vás zastoupit u soudu!

 

Žaloba je procesním úkonem, kterým se žalobce obrací na soud, aby ochránil jeho porušená nebo ohrožená práva. Týká se dvoustranných právních vztahů. Za podání žaloby se platí soudní poplatek. V žalobě musí být uvedeno označení soudu, kterému je určena, označení stran řízení, označení toho, co žaluji, popis rozhodných skutečnosti, označení důkazů, datum a podpis a návrh od žalobce určující, jak by měl podle něj soud rozhodnout

Odvolání je řádným opravným prostředkem, kterým se napadá nepravomocné rozhodnutí soudu nebo správního orgánu. Odvolací orgán přezkoumá napadené rozhodnutí. Může ho zrušit, vrátit předešlému orgánu k dalšímu řízení nebo odvolací orgán může ve věci rozhodnout sám.

Proti některým rozhodnutím zákon výslovně odvolání nepřipouští. Odvolání není možné například proti rozhodnutí, kterým se schvaluje smír. Odvolat se nejde také u bagatelních věcí do 10.000,- Kč. Každé soudní rozhodnutí by mělo obsahovat poučení o možnosti podat odvolání, lhůty k jeho podání, odvolací orgán, ke kterému jej podat, označení rozhodnutí, proti kterému směřuje, označení soudu, označení odvolatele, podpis, datum, rozsah, v jakém je rozhodnutí napadáno, co považuje odvolatel za nesprávné a co chce získat. Odvolání lze podat u soudu, který napadené rozhodnutí vydal, nikoliv soudu odvolacímu. Odvolání je nutné podat ve lhůtě, kterou stanoví zákon. Soud může zmeškanou lhůtu prominout, pokud se tak stalo z omluvitelných důvodů a odvolání je podáno zároveň s návrhem na prominutí zmeškané lhůty do 15 dnů od doby, co překážka odpadla. Následkem podaného odvolání je odklad právní moci a vykonatelnosti u napadeného rozhodnutí. Existují však rozsudky, které jsou předběžně vykonatelné ze zákona, a podané odvolání nemá na jejich vykonatelnost žádný vliv např. výživné. Podané odvolání lze vzít zpět do doby, než o něm soud rozhodne. Odvolání musí být vždy opřeno o jeden ze zákonných odvolacích důvodů. Odvolací důvody a návrhy může odvolatel měnit i poté, co uplyne lhůta k odvolání, nikoliv však rozsah odvolání, ten lze měnit jen po dobu trvání lhůty k odvolání. Důkazy a skutečnosti, které jsou nové, může odvolatel uplatnit jen za podmínek určených zákonem.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým se napadá rozhodnutí odvolacího soudu. Předcházející rozhodnutí zůstává pravomocné. O dovolání rozhoduje v České republice pouze Nejvyšší soud. Pro trestní řízení platí důvody uvedené v § 265b trestního řádu pro podání dovolání dle trestního práva. U civilního řízení jsou důvody pouze, že se soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu nebo se jedná o otázku, která nebyla soudem doposud řešena nebo má-li být dovolacím soudem vyřešena právní otázka jinak.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Nezáleží na tom, jestli jste právě dostali obálku od soudu, nebo máte problémy se svým nynějším advokátem, z našeho týmu se vždy najde někdo připravený Vás zastoupit u soudu!

 

Žaloba je procesním úkonem, kterým se žalobce obrací na soud, aby ochránil jeho porušená nebo ohrožená práva. Týká se dvoustranných právních vztahů. Za podání žaloby se platí soudní poplatek. V žalobě musí být uvedeno označení soudu, kterému je určena, označení stran řízení, označení toho, co žaluji, popis rozhodných skutečnosti, označení důkazů, datum a podpis a návrh od žalobce určující, jak by měl podle něj soud rozhodnout

Odvolání je řádným opravným prostředkem, kterým se napadá nepravomocné rozhodnutí soudu nebo správního orgánu. Odvolací orgán přezkoumá napadené rozhodnutí. Může ho zrušit, vrátit předešlému orgánu k dalšímu řízení nebo odvolací orgán může ve věci rozhodnout sám.

Proti některým rozhodnutím zákon výslovně odvolání nepřipouští. Odvolání není možné například proti rozhodnutí, kterým se schvaluje smír. Odvolat se nejde také u bagatelních věcí do 10.000,- Kč. Každé soudní rozhodnutí by mělo obsahovat poučení o možnosti podat odvolání, lhůty k jeho podání, odvolací orgán, ke kterému jej podat, označení rozhodnutí, proti kterému směřuje, označení soudu, označení odvolatele, podpis, datum, rozsah, v jakém je rozhodnutí napadáno, co považuje odvolatel za nesprávné a co chce získat. Odvolání lze podat u soudu, který napadené rozhodnutí vydal, nikoliv soudu odvolacímu. Odvolání je nutné podat ve lhůtě, kterou stanoví zákon. Soud může zmeškanou lhůtu prominout, pokud se tak stalo z omluvitelných důvodů a odvolání je podáno zároveň s návrhem na prominutí zmeškané lhůty do 15 dnů od doby, co překážka odpadla. Následkem podaného odvolání je odklad právní moci a vykonatelnosti u napadeného rozhodnutí. Existují však rozsudky, které jsou předběžně vykonatelné ze zákona, a podané odvolání nemá na jejich vykonatelnost žádný vliv např. výživné. Podané odvolání lze vzít zpět do doby, než o něm soud rozhodne. Odvolání musí být vždy opřeno o jeden ze zákonných odvolacích důvodů. Odvolací důvody a návrhy může odvolatel měnit i poté, co uplyne lhůta k odvolání, nikoliv však rozsah odvolání, ten lze měnit jen po dobu trvání lhůty k odvolání. Důkazy a skutečnosti, které jsou nové, může odvolatel uplatnit jen za podmínek určených zákonem.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým se napadá rozhodnutí odvolacího soudu. Předcházející rozhodnutí zůstává pravomocné. O dovolání rozhoduje v České republice pouze Nejvyšší soud. Pro trestní řízení platí důvody uvedené v § 265b trestního řádu pro podání dovolání dle trestního práva. U civilního řízení jsou důvody pouze, že se soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu nebo se jedná o otázku, která nebyla soudem doposud řešena nebo má-li být dovolacím soudem vyřešena právní otázka jinak.

Další služby v oblasti zastupování před soudem

Návrh bez názvu (39)
ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY
Návrh bez názvu (38)
Odvolání proti rozsudku

ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDEM

ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDEM

Ačkoliv je zastoupení před soudem povinné jen v několika málo zůstává tento druh zastoupení nejlepším možným řešením z několika důvodů – zejména z důvodu odbornosti, výrazně větší míry šance na úspěch a v neposlední řadě také z důvodu časové úspory.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

JUDr. Pavel Kiršner, LL.M.

pavel.kirsner@cikr.cz