Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Víte, že Vás stát může odškodnit za průtahy v soudním řízení?

Podle čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod má každý právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.

Ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (dále jen „zákon“), platí, že stát odpovídá za podmínek stanovených zákonem (mimo jiné) za škodu, která byla způsobena nesprávným úředním postupem.

Podle ustanovení § 13 odst. 1. zákona je pojem „nesprávný úřední postup“ definován tak, že nesprávným úředním postupem je také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě, přičemž nestanoví-li zákon pro provedení úkonu nebo vydání rozhodnutí žádnou lhůtu, považuje se za nesprávný úřední postup rovněž porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě. 

V právním řádu však ve většině případů není zakotveno, jaká je přiměřená či nepřiměřená délka soudního řízení. V souladu se zásadou hospodárnosti by měly soudy o věci rozhodovat co nejrychleji, tedy bez zbytečných průtahů.

Velmi často tomu však v praxi tak není a v řízení se po dlouhou dobu nic neděje. K rozhodnutí, zda došlo k průtahům v řízení či nikoli, je třeba situaci vždy posuzovat individuálně, jelikož každé soudní řízení je ojedinělé, jinak složité a vyžaduje jinou dobu k vydání konečného rozhodnutí ve věci.

Pokud máte pocit, že ve Vašem případě došlo k průtahům v soudním řízení a celková délka řízení je značně nepřiměřená, nejprve je třeba se obrátit na Ministerstvo spravedlnosti ČR (dále jen „Ministerstvo“), a to do šesti měsíců od skončení řízení. Po vylíčení rozhodujících skutečností budete ve Vaší žádosti po Ministerstvu žádat buď omluvu, nebo odškodnění nemajetkové újmy v penězích. Ministerstvo má následně na vyřízení Vaší žádosti lhůtu v délce 6 měsíců.

Pokud se Ministerstvo v této lhůtě nevyjádří nebo konstatuje, že k porušení Vašeho práva na přiměřenou délku soudního řízení nedošlo, máte možnost se s Vaším nárokem obrátit na soud, a to konkrétně na Obvodní soud pro Prahu 2.

Při výpočtu výše odškodnění za způsobenou nemajetkovou újmu se vychází ze stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010, které dospělo k následujícímu právnímu závěru: „Pro poměry České republiky je přiměřené, jestliže se základní částka, z níž se při určování výše přiměřeného zadostiučinění vychází, pohybuje v rozmezí mezi 15.000,- Kč až 20.000,- Kč (cca 600 až 800 EUR) za jeden rok řízení, tj. 1.250,- Kč až 1.667,- Kč (cca 50 až 67 EUR) za jeden měsíc řízení. Nejvyšší soud přitom ale považuje za nezbytné zohlednit také to, že jakékoliv řízení vždy nějakou dobu trvá. Bylo by proto nesprávné, jestliže by i počáteční doba řízení (kterou by bylo možno považovat ještě za přiměřenou) byla odškodňována ve stejné výši jako doba jí přesahující. Pro účely vypořádání se s touto problematikou tak Nejvyšší soud pokládá za rozumné, jestliže první dva roky řízení (resp. prvních 24 měsíců) budou ohodnoceny částkou o polovinu nižší, než jsou částky uvedené výše; tedy 15.000,- Kč až 20.000,- Kč za první dva roky řízení dohromady (za jeden rok pak 7.500,- Kč až 10.000,- Kč).“

Je však třeba upozornit, že tento výpočet je pouze orientační a konečný výsledek bude závist na okolnostech konkrétního případu.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ