Skip to content

S manželem vlastníme zemědělský statek s rozsáhlými polnostmi. Na jeho správu a obdělávaní půdy už sami nestačíme, rádi bychom statek převedli na našeho letitého pomocníka, který je nadšeným zemědělcem a práce na statku ho baví. Vlastní děti nemáme. Přejeme si ale na statku dožít a také bychom rádi ještě měli nějaký užitek z hospodářství, o které jme se vlastními silami celý život starali. Existuje pro nás nějaké řešení?

Marie N., Březová

Ano. Vhodným řešením by mohl být tzv. Výměnek. Tento institut býval velmi tradičním a do našeho právního řádu ho vrátila v roce 2014 rekodifikace občanského práva.

Podstata je veskrze jednoduchá a laicky by se dalo hovořit o zajištění „klidného stáří“. Smlouvou o výměnku si vlastník nemovité věci vymiňuje v souvislosti s jejím převodem, pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určitou a nabyvatel nemovité věci se zavazuje zaopatření poskytnout.

Co vše může být obsahem výměnku? Jedná se především o soubor plnění ze strany toho, na koho má být nemovitost převedena. Může se jednat například o plnění ve formě služebností doživotního užívání, ve Vašem případě by to řešilo otázku bydlení pro Vás a Vašeho manžela. Stejně tak sem může jednat o plnění ve formě důchodových dávek či jiného peněžitého plnění, což by pro Vás znamenalo možnost nárokovat si např. určité procento výnosu ze zemědělské úrody Vašeho hospodářství.

Smlouva o výměnku musí být mezi stranami uzavřena písemně, pokud jsou předmětem převodu nemovité věci nebo zřizuje-li se služebnost užívání na dobu delší než 5 let, jako by tomu bylo případně u Vás.

Zvláštností výměnku je, že lze zřídit jako obligační právo, ale i jako právo věcné (reálného břemene nebo služebnosti) Rozdíl spočívá v tom, že výměnek zřízený jako reálné břemen se zapisuje do katastru nemovitostí, což může mít své výhody v případě dalšího převodu nemovitosti. Zájemce o koupi se pohledem na výpis z katastru nemovitostí může přesvědčit o tom, že někomu jinému svědčí právo výměnkáře (ve Vašem případě Vám a Vašemu manželovi). Samotný výměnek musí být formulován dostatečně určitě, jinak katastrální úřad takové právo nezapíše.

Občanský zákoník přiznává v ust. §2709 odst.1 výměnkáři právo požadovat po osobě zavázané z výměnku pomocné úkony nezbytné v nemoci, při úrazu či v podobné nouzi, a to i přesto, že to nebylo ujednáno ve smlouvě o výměnku. Zde se projevuje historický charakter a záměr tohoto institutu. Zároveň je osobě zavázané z výměnku dána možnost se této povinnost zprostit, a to tím, že prostředkuje umístění ve zdravotnickém či obdobném zařízení přičemž obecně platí, že výměnkář hradí náklady na pobyt sám. Nikdo ale nemůže výměnkáře k pobytu v takovém zařízení nutit a právo doživotního užívání trvá.

Výměnek je velice zajímavý právní institut a nabízí další možnosti, které tento příspěvek neobsáhne, ale určitě stojí za to, se o jeho realizaci poradit s odborníkem. Neváhejte se proto obrátit na Advokátní kancelář CIKR, kde Vám rádi s dalším postupem poradíme. Jsme specialisté v oblasti nemovitostního práva.

Sledujte nás na
soc. sítích

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ