Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jak postupovat, když nechcete dědit?

Náleží Vám dědické právo, ale nechcete dědit? Pro takovou situaci zákon nabízí jistá řešení. Setkat se můžeme s třemi možnostmi: zřeknutí se dědického práva, odmítnutí dědictví a vzdání se dědictví.

Zřeknutí se dědického práva

Zřeknutí se dědického práva je úkon, který je možné udělat již za života zůstavitele. Ke zřeknutí se dědického práva dochází na základě smlouvy, která má povahu veřejné listiny a obsahuje jasnou domluvu se zůstavitelem, že tento potenciální dědic se zříká svých dědických práv a pokud se strany nedohodnou jinak, pak toto zřeknutí se dědického práva platí i vůči potomkům potenciálního dědice.

Odmítnutí dědictví

V rámci dědického řízení může ze strany dědice dojít k tzv. odmítnutí dědictví. Dědicem je ten, komu svědčí dědické právo z dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona.  Dědic, kterému svědčí dědické právo z dědické smlouvy, může dědictví odmítnout jen, pokud to ve smlouvě není vyloučeno.

Dojde-li k odmítnutí dědictví nepominutelným dědicem, může dědictví odmítnout s výhradou povinného dílu. V takovéto situaci by se z dědice stal věřitel s právem na výplatu peněžní částky, která by byla rovná jeho povinnému dílu.

Odmítnutí dědictví je nutné ve lhůtě jednoho měsíce stanovené notářem jako soudním komisařem formou prohlášení bez podmínek či výhrad. Po uplynutí lhůty k odmítnutí dědictví právo odmítnout zaniká.

Vzdání se dědictví

Ke vzdání se dědictví dochází až po smrti zůstavitele a může být bezplatné i úplatné. Pokud by vzdání se dědictví bylo úplatné, není možné, aby tato úplata byla poskytnuta z majetku v pozůstalosti. Ke vzdání se dědictví není potřeba schválení soudu ani souhlas ostatních dědiců, vyjma toho dědice, vůči kterému bude vzdání se dědictví učiněno.

Nejčastěji ke vzdání dědictví dochází podle zákonné posloupnosti v první dědické skupině, kdy jeden z dědiců má zájem, aby dědictví připadlo jinému členu rodiny. Pokud by došlo ke vzdání dědictví ve prospěch více dědiců, tak se mezi ně jeho dědický podíl rozdělí tak, jak to odpovídá souhlasným projevům vůle zúčastněných.

Možností, jak se vzdát dědictví je několik, dědictví se lze vzdát zcela nebo zčásti. Pokud se dědic vzdává jen části svého podílu, tak vystupuje v řízení o pozůstalosti stále jako dědic i poté. Jestliže dojde ke vzdání se dědictví zcela, přestává tento dědic být dále dědicem a už se jím nikdy znovu nestane, ani když se objeví další majetek zůstavitele.

 Poté co byl dědic vyrozuměn o svém dědickém právu a o možnosti dědictví odmítnout a neučiní tak, se může dědic dědictví vzdát ve prospěch jiného dědice až do doby:

  • Než bude se všemi dědici uzavřena dohoda o výši dědických podílů,
  • Než bude se všemi dědici uzavřena dohoda o rozdělení pozůstalosti
  • Nebo než soudní komisař vydá usnesení o potvrzení nabytí dědictví podle dědických podílů.

Pokud jste se ocitli v situaci, kdy Vám svědčí dědické právo, a nevíte si rady, neváhejte se na nás obrátit. Se zastupováním klientů v dědickém řízení máme bohatou zkušenost a určitě dokážeme pomoci i Vám.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ