Skip to content

Dědické právo

POMŮŽEME VÁM S VYPOŘÁDÁNÍM DĚDICTVÍ

POMŮŽEME VÁM S VYPOŘÁDÁNÍM DĚDICTVÍ

Dědictví umožňuje přechod majetku z generace na generaci. Jako takové je podstatnou součástí života jednotlivce.  Rozumíme tomu, že majetkové vztahy po úmrtí v rodině jsou komplikovanou otázkou. Naše advokátní kancelář CIKR Vám pomůže získat to, na co z dědictví máte právo. Poskytneme Vám podporu při vypořádání dědictví, včetně právní asistence při uzavírání dohody o vypořádání dědictví – zkrátka komplexní právní služby, které Vám budou k dispozici během celého dědického řízení.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Potřebujete pomoci s vypořádáním dědictví?

Potřebujete pomoci s vypořádáním dědictví?

Pokud potřebujete okamžité služby týkající se dědického práva, je vám k dispozici tým našich zkušených advokátů, kteří se specializují na dědické právo. Poskytneme vám komplexní právní poradenství týkající se této právní oblasti.

 
 

 

Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrnou část z ní. Pozůstalost tvoří všechna aktiva i pasiva zůstavitele k okamžiku jeho smrti. Dědictvím je poté majetek, který z pozůstalosti na dědice skutečně připadne. Právní úpravu nalezneme v občanském zákoníku. Ten zavedl mnohé změny v dědickém právu, například přišel s instituty jako dědická smlouva, odkaz, možnost určení náhradního dědice apod.

Dědické řízení se zahajuje vyrozuměním matričního úřadu o tom, že zůstavitel zemřel. Příslušný okresní soud, v jehož obvodu měl zemřelý poslední trvalé bydliště, určí notáře, který bude pozůstalost projednávat. Prvním krokem notáře je nahlédnutí do centrální evidence závětí a dědických dohod, aby zjistil, zda zůstavitel závěť nebo dědickou dohodu v této evidenci uschoval.  Musí také zjistit, jaký majetek zůstavitel zanechal. Poté notář předvolá vypravitele pohřbu, aby sepsal protokol o předběžném šetření, kde zjistí okruh dědiců, stav majetku i závazků. Dále notář zjistí, zda zůstavitel nezanechal holografní, tedy ručně psanou závěť, nebo alografní závět, tedy závěť, kterou zůstavitel nesepsal vlastní rukou, a další majetek. Za situace, že se dědicové nejsou schopni o rozdělení majetku sami dohodnout, rozděluje se dědictví podle dědických podílů.

 

Do společného jmění manželů nepatří majetek, který dědictvím získal jeden z manželů. Tento majetek patří do výlučného vlastnictví toho, kdo jej dědictvím získal. Poté co nabyl účinnosti nový občanský zákoník, došlo na změny i v oblasti práva dědického. Jednou ze změn je možnost něco zdědit s manželem dohromady. Musí zde však existovat výslovný projev vůle zůstavitele, že dědictví připadá oběma manželům do jejich společného jmění.

 

Naše advokátní kancelář zajišťuje zastupování dědiců a věřitelů v dědickém řízení, včetně zastupování v případných řízeních o sporech o dědické právo. Budeme vás zastupovat také v případě sporů o dědictví mezi dědici povolanými k dědění ze závěti, ze zákona a z dědických smluv a navrhovat, jak by se daly tyto dědické spory řešit. Zastoupíme Vás také ve sporech řešících neplatnost závěti a listiny o vydědění. Dále se zabýváme přípravou a sepsáním dědických dohod, které posléze schvaluje notář jakožto soudní komisař. Sepíšeme pro Vás závěti, listiny o vydědění a dědické smlouvy. Poskytujeme ochranu oprávněným dědicům. Může nastat situace, že jiný dědic zastoupený advokátem se neoprávněně na Váš úkor obohatí, protože Vy se nebudete umět bránit. Neváhejte nás proto kontaktovat a my Vám pomůžeme vaše oprávněné nároky získat.

 

Potřebujete pomoci s vypořádáním dědictví?

Potřebujete pomoci s vypořádáním dědictví?

Pokud potřebujete okamžité služby týkající se dědického práva, je vám k dispozici tým našich zkušených advokátů, kteří se specializují na dědické právo. Poskytneme vám komplexní právní poradenství týkající se této právní oblasti.

 
 

 

Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrnou část z ní. Pozůstalost tvoří všechna aktiva i pasiva zůstavitele k okamžiku jeho smrti. Dědictvím je poté majetek, který z pozůstalosti na dědice skutečně připadne. Právní úpravu nalezneme v občanském zákoníku. Ten zavedl mnohé změny v dědickém právu, například přišel s instituty jako dědická smlouva, odkaz, možnost určení náhradního dědice apod.

Dědické řízení se zahajuje vyrozuměním matričního úřadu o tom, že zůstavitel zemřel. Příslušný okresní soud, v jehož obvodu měl zemřelý poslední trvalé bydliště, určí notáře, který bude pozůstalost projednávat. Prvním krokem notáře je nahlédnutí do centrální evidence závětí a dědických dohod, aby zjistil, zda zůstavitel závěť nebo dědickou dohodu v této evidenci uschoval.  Musí také zjistit, jaký majetek zůstavitel zanechal. Poté notář předvolá vypravitele pohřbu, aby sepsal protokol o předběžném šetření, kde zjistí okruh dědiců, stav majetku i závazků. Dále notář zjistí, zda zůstavitel nezanechal holografní, tedy ručně psanou závěť, nebo alografní závět, tedy závěť, kterou zůstavitel nesepsal vlastní rukou, a další majetek. Za situace, že se dědicové nejsou schopni o rozdělení majetku sami dohodnout, rozděluje se dědictví podle dědických podílů.

 

Do společného jmění manželů nepatří majetek, který dědictvím získal jeden z manželů. Tento majetek patří do výlučného vlastnictví toho, kdo jej dědictvím získal. Poté co nabyl účinnosti nový občanský zákoník, došlo na změny i v oblasti práva dědického. Jednou ze změn je možnost něco zdědit s manželem dohromady. Musí zde však existovat výslovný projev vůle zůstavitele, že dědictví připadá oběma manželům do jejich společného jmění.

 

Naše advokátní kancelář zajišťuje zastupování dědiců a věřitelů v dědickém řízení, včetně zastupování v případných řízeních o sporech o dědické právo. Budeme vás zastupovat také v případě sporů o dědictví mezi dědici povolanými k dědění ze závěti, ze zákona a z dědických smluv a navrhovat, jak by se daly tyto dědické spory řešit. Zastoupíme Vás také ve sporech řešících neplatnost závěti a listiny o vydědění. Dále se zabýváme přípravou a sepsáním dědických dohod, které posléze schvaluje notář jakožto soudní komisař. Sepíšeme pro Vás závěti, listiny o vydědění a dědické smlouvy. Poskytujeme ochranu oprávněným dědicům. Může nastat situace, že jiný dědic zastoupený advokátem se neoprávněně na Váš úkor obohatí, protože Vy se nebudete umět bránit. Neváhejte nás proto kontaktovat a my Vám pomůžeme vaše oprávněné nároky získat.

 

Další služby v oblasti dědického práva

ZASTUPOVÁNÍ V DĚDICKÉM ŘÍZENÍ
ZASTUPOVÁNÍ V DĚDICKÉM ŘÍZENÍ
DĚDICKÁ SMLOUVA
DĚDICKÁ
SMLOUVA
VYDĚDĚNÍ

VYDĚDĚNÍ

Dědická dohoda

Dědická dohoda

Pokud mezi dědici nedojde k rozporům, uzavírá se dědická dohoda neboli dohoda o vypořádání dědictví. Dědická dohoda je ujednání, kterým určují dědici, na jakého z dědiců jednotlivá práva nebo závazky z pozůstalosti přejdou.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr.Ivan Fryč

ivan.fryc@cikr.cz