Skip to content

Dědické právo

POMŮŽEME VÁM S VYPOŘÁDÁNÍM DĚDICTVÍ

POMŮŽEME VÁM S VYPOŘÁDÁNÍM DĚDICTVÍ

Dědictví umožňuje přechod majetku z generace na generaci. Jako takové je podstatnou součástí života jednotlivce.  Rozumíme tomu, že majetkové vztahy po úmrtí v rodině jsou komplikovanou otázkou. Naše advokátní kancelář CIKR Vám pomůže získat to, na co z dědictví máte právo. Poskytneme Vám podporu při vypořádání dědictví, včetně právní asistence při uzavírání dohody o vypořádání dědictví – zkrátka komplexní právní služby, které Vám budou k dispozici během celého dědického řízení.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Lenka Monforte Janovjak
Lenka Monforte Janovjak
2023-10-31
Děkuji za rychle, profesionální vyřízení mého problému. Děkuji moc hlavně za Vaši lidskost.
Jan März
Jan März
2023-09-19
Výborná advokátní kancelář, profesionální přístup, vše dopadlo dobře díky skvělé organizaci a velmi dobré právní pomoci od JUDr Pavla Kiršnera. Spor jsem vyhrál a jsem spokojen.
Martina Vlasáková
Martina Vlasáková
2023-08-18
Děkuji advokátní kanceláři CIKR za skvěle provedené právní služby. Srozumitelně podané informace spolu s ochotou a odbornou kvalifikací mě ujišťují, že v budoucnu, pokud k tomu bude příležitost, s jistotou využiji jejích služeb.
Petr Dvořák
Petr Dvořák
2023-07-27
Musím jedině doporučit. Velmi vstřícný přístup a pohotová reakce (i konzultace po telefonu). Za mě i rozumně nastavená cena... Každopádně 5 hvězd 🙂
Vladimir Zvorygin
Vladimir Zvorygin
2023-07-25
I hired this law firm for 2 civil lawsuits as a private person. Overall, my experience was not the best one. It looks like they have a lot of other, maybe bigger projects, and they didn't take my cases in any way seriously. The advocate that they assigned to my case couldn't say more than a couple of phrases in court and relied only on the papers that he prepared. And when I asked to replace him, Mr. Cipryn promised they would, but in the end, the same loser lawyer represented me in court. When I refused to pay for his services, Cipryn started bullying me in a manner that he doesn't recognize my reclamation, and I am free to find another law firm if I'm not happy with their approach. What to say? If you can't do your job properly, don't take it, Mr. Cipryn. If you had initially said that you didn't have the capacity for another civil case from a private person, it would have been fine and definitely better for me than to look for another advocate now, in the middle of the lawsuit.
Markéta Krobová
Markéta Krobová
2023-06-23
Můžeme s manželem jen doporučit, nezaujatost, pohotovost a hlavně pomoc s konečným skvělým výsledkem si nás pan Mgr. Štěpán Ciprýn získal na dlouhá léta.
Apolena Vesela
Apolena Vesela
2023-06-12
Skvělá práce, profesionální a současně lidský přístup, vřele doporučuji!!!!
Olga Ivanikova
Olga Ivanikova
2023-06-11
Děkuji moc za skvěle odvedenou práci. Spolehlivé právní služby: vstřícnost, rychlé jednání a profesionální přístup. Vřele doporučuji tuto advokátní kancelář.

Potřebujete pomoci s vypořádáním dědictví?

Potřebujete pomoci s vypořádáním dědictví?

Pokud potřebujete okamžité služby týkající se dědického práva, je vám k dispozici tým našich zkušených advokátů, kteří se specializují na dědické právo. Poskytneme vám komplexní právní poradenství týkající se této právní oblasti.

 
 

 

Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrnou část z ní. Pozůstalost tvoří všechna aktiva i pasiva zůstavitele k okamžiku jeho smrti. Dědictvím je poté majetek, který z pozůstalosti na dědice skutečně připadne. Právní úpravu nalezneme v občanském zákoníku. Ten zavedl mnohé změny v dědickém právu, například přišel s instituty jako dědická smlouva, odkaz, možnost určení náhradního dědice apod.

Dědické řízení se zahajuje vyrozuměním matričního úřadu o tom, že zůstavitel zemřel. Příslušný okresní soud, v jehož obvodu měl zemřelý poslední trvalé bydliště, určí notáře, který bude pozůstalost projednávat. Prvním krokem notáře je nahlédnutí do centrální evidence závětí a dědických dohod, aby zjistil, zda zůstavitel závěť nebo dědickou dohodu v této evidenci uschoval.  Musí také zjistit, jaký majetek zůstavitel zanechal. Poté notář předvolá vypravitele pohřbu, aby sepsal protokol o předběžném šetření, kde zjistí okruh dědiců, stav majetku i závazků. Dále notář zjistí, zda zůstavitel nezanechal holografní, tedy ručně psanou závěť, nebo alografní závět, tedy závěť, kterou zůstavitel nesepsal vlastní rukou, a další majetek. Za situace, že se dědicové nejsou schopni o rozdělení majetku sami dohodnout, rozděluje se dědictví podle dědických podílů.

 

Do společného jmění manželů nepatří majetek, který dědictvím získal jeden z manželů. Tento majetek patří do výlučného vlastnictví toho, kdo jej dědictvím získal. Poté co nabyl účinnosti nový občanský zákoník, došlo na změny i v oblasti práva dědického. Jednou ze změn je možnost něco zdědit s manželem dohromady. Musí zde však existovat výslovný projev vůle zůstavitele, že dědictví připadá oběma manželům do jejich společného jmění.

 

Naše advokátní kancelář zajišťuje zastupování dědiců a věřitelů v dědickém řízení, včetně zastupování v případných řízeních o sporech o dědické právo. Budeme vás zastupovat také v případě sporů o dědictví mezi dědici povolanými k dědění ze závěti, ze zákona a z dědických smluv a navrhovat, jak by se daly tyto dědické spory řešit. Zastoupíme Vás také ve sporech řešících neplatnost závěti a listiny o vydědění. Dále se zabýváme přípravou a sepsáním dědických dohod, které posléze schvaluje notář jakožto soudní komisař. Sepíšeme pro Vás závěti, listiny o vydědění a dědické smlouvy. Poskytujeme ochranu oprávněným dědicům. Může nastat situace, že jiný dědic zastoupený advokátem se neoprávněně na Váš úkor obohatí, protože Vy se nebudete umět bránit. Neváhejte nás proto kontaktovat a my Vám pomůžeme vaše oprávněné nároky získat.

 

Potřebujete pomoci s vypořádáním dědictví?

Potřebujete pomoci s vypořádáním dědictví?

Pokud potřebujete okamžité služby týkající se dědického práva, je vám k dispozici tým našich zkušených advokátů, kteří se specializují na dědické právo. Poskytneme vám komplexní právní poradenství týkající se této právní oblasti.

 
 

 

Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrnou část z ní. Pozůstalost tvoří všechna aktiva i pasiva zůstavitele k okamžiku jeho smrti. Dědictvím je poté majetek, který z pozůstalosti na dědice skutečně připadne. Právní úpravu nalezneme v občanském zákoníku. Ten zavedl mnohé změny v dědickém právu, například přišel s instituty jako dědická smlouva, odkaz, možnost určení náhradního dědice apod.

Dědické řízení se zahajuje vyrozuměním matričního úřadu o tom, že zůstavitel zemřel. Příslušný okresní soud, v jehož obvodu měl zemřelý poslední trvalé bydliště, určí notáře, který bude pozůstalost projednávat. Prvním krokem notáře je nahlédnutí do centrální evidence závětí a dědických dohod, aby zjistil, zda zůstavitel závěť nebo dědickou dohodu v této evidenci uschoval.  Musí také zjistit, jaký majetek zůstavitel zanechal. Poté notář předvolá vypravitele pohřbu, aby sepsal protokol o předběžném šetření, kde zjistí okruh dědiců, stav majetku i závazků. Dále notář zjistí, zda zůstavitel nezanechal holografní, tedy ručně psanou závěť, nebo alografní závět, tedy závěť, kterou zůstavitel nesepsal vlastní rukou, a další majetek. Za situace, že se dědicové nejsou schopni o rozdělení majetku sami dohodnout, rozděluje se dědictví podle dědických podílů.

 

Do společného jmění manželů nepatří majetek, který dědictvím získal jeden z manželů. Tento majetek patří do výlučného vlastnictví toho, kdo jej dědictvím získal. Poté co nabyl účinnosti nový občanský zákoník, došlo na změny i v oblasti práva dědického. Jednou ze změn je možnost něco zdědit s manželem dohromady. Musí zde však existovat výslovný projev vůle zůstavitele, že dědictví připadá oběma manželům do jejich společného jmění.

 

Naše advokátní kancelář zajišťuje zastupování dědiců a věřitelů v dědickém řízení, včetně zastupování v případných řízeních o sporech o dědické právo. Budeme vás zastupovat také v případě sporů o dědictví mezi dědici povolanými k dědění ze závěti, ze zákona a z dědických smluv a navrhovat, jak by se daly tyto dědické spory řešit. Zastoupíme Vás také ve sporech řešících neplatnost závěti a listiny o vydědění. Dále se zabýváme přípravou a sepsáním dědických dohod, které posléze schvaluje notář jakožto soudní komisař. Sepíšeme pro Vás závěti, listiny o vydědění a dědické smlouvy. Poskytujeme ochranu oprávněným dědicům. Může nastat situace, že jiný dědic zastoupený advokátem se neoprávněně na Váš úkor obohatí, protože Vy se nebudete umět bránit. Neváhejte nás proto kontaktovat a my Vám pomůžeme vaše oprávněné nároky získat.

 

Další služby v oblasti dědického práva

ZASTUPOVÁNÍ V DĚDICKÉM ŘÍZENÍ
ZASTUPOVÁNÍ V DĚDICKÉM ŘÍZENÍ
DĚDICKÁ SMLOUVA
DĚDICKÁ
SMLOUVA
VYDĚDĚNÍ

VYDĚDĚNÍ

Dědická dohoda

Dědická dohoda

Pokud mezi dědici nedojde k rozporům, uzavírá se dědická dohoda neboli dohoda o vypořádání dědictví. Dědická dohoda je ujednání, kterým určují dědici, na jakého z dědiců jednotlivá práva nebo závazky z pozůstalosti přejdou.

Časté dotazy

Dědickým právem rozumíme podle občanského zákoníku právo na pozůstalost nebo na poměrný díl z ní, s tím, že pozůstalost tvoří veškeré jmění zemřelého k okamžiku jeho smrti, tedy jak aktiva, tak i pasiva. Výjimkou jsou práva a povinnost vázaná výlučně na osobu zemřelého, pokud nebyly uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci (např. u soudu). 

Základním principem dědického práva je tzv. univerzální sukcese, tedy že pozůstalost přechází na dědice jako celek. V případě, že tedy dědic nabyde dědictví. Nabyde společně s majetkem i zůstavitelovy dluhy.

Z finančního hlediska je nákladnější dědické řízení. Oproti darování se dědické řízení prodražuje o odměnu, která náleží notáři. Ta se vypočítává podle hodnoty pozůstalosti. Naopak v případě, že dochází k darování nemovitosti, je potřeba zaplatit správní poplatek při vkladovém řízení do katastru nemovitostí, který u nemovitostí činí jen 2.000 Kč.

Darování v některých případech může podléhat dani z příjmů. V České republice je však darování mezi příbuznými v přímé linii a v některých případech v linii vedlejší od daně osvobozeno. Naopak u dědického práva se daň z hodnoty nabytého dědictví neplatí.

Darování za života s sebou nese výhody možnosti si lépe upravit podmínky převodu majetku. Jedná-li se o nemovitou věc, zpravidla dárci chtějí svoji nemovitost k dožití a je tak potřeba pamatovat na potřebu zřídit věcné břemeno nebo výměnek.

Darování bývá zpravidla snazší, méně nákladnější a proces bývá jednodušší, jelikož vlastník převádí majetek na jím přímo vybranou osobu. Je tak naplněna přesně vůle dárce, bez nutnosti řešit předmětný majetek složitě v dědickém řízení.

Darování umožňuje dárci lepší kontrolu nad tím, kdo získá jeho majetek. Současně tím lze předejít vzniku konfliktů o majetek, které mohou nastat mezi dědici po smrti zůstavitele.

Řízení o pozůstalosti (dědické řízení) se zahajuje zpravidla bez návrhu na základě úmrtního listu, který zašle příslušnému soudu matriční úřad. 

Poté, co je soudem jmenován notář, zahájí řízení a kontaktuje dědice. Zjištění okruhu dědiců je úkolem notáře, stejně tak jako zjistit, zda existuje závěť či dědická smlouva, příp. listina o vydědění, nebo zda se bude dědit dle zákonné posloupnosti. 

Dědické řízení zahajuje zpravidla bez návrhu příslušný soud na základě oznámení učiněném matričním úřadem o smrti fyzické osoby. Na návrh se řízení zahajuje, pokud je z něj patrno, že navrhovatel si činí právo na pozůstalost jakožto dědic. 

Návrh se podává u soudu, který je příslušný k projednání dědictví, tedy především soud, v jehož obvodu měl zůstavitel v době smrti evidováno místo trvalého pobytu. Řízení pak probíhá před notářem, který vykonává činnost jako soudní komisař.

Spojení mezi společným jměním manželů dědickým právem lze vnímat ve dvou rovinách. Mluvíme-li o tom, zda do společného jmění manželů spadá i dědictví, které nabyde jeden z manželů, odpověď zní ne. Výjimkou by bylo, pokud by taková skutečnost byla výslovným přáním zůstavitele v pořízení pro případ smrti. Zákonný režim však dědictví ze společného jmění manželů vylučuje.

V případě, že však mluvíme o dědickém právu, v rámci kterého se vypořádává majetek, který je ve společném jmění manželů, je potřeba nejprve toto společné jmění vypořádat stejným způsobem, jelikož došlo k zániku manželství. Do dědictví pak spadá ta část, která by připadla zůstaviteli po vypořádání společného jmění manželů.

Majetek, který v okamžiku smrti zůstavitele je součástí společného jmění manželů se musí nejdřív vypořádat. Do dědictví připadne to, co dle vypořádání patří zemřelému manželovi společně s výlučným majetkem zůstavitele. 

Účastníky dědického řízení jsou osoby, u nichž existuje právní titul, který zakládá jejich právo na pozůstalost či jejich část.

 Účastníky tak budou ti, o nichž lze mít důvodně za to, že jsou zůstavitelovými dědici. 

Účastníkem bude i manžel zůstavitele, jde-li v něm o rozhodnutí o právech a povinnostech ze společného jmění manželů při zániku manželství smrtí zůstavitele.

Účastníkem bude i nepominutelný dědic, jde-li o soupis pozůstalosti, určení obvyklé ceny pozůstalosti a o vypořádání jeho povinného dílu.

Účastníky mohou být při úkonech, které činí, i vykonavatel závěti nebo správce pozůstalosti,

Zároveň je potřeba upozornit že dědic nemůže zastupovat v řízení jiného dědice. Zástupce tak vždy musí být osoba, která sama nemá právní zájem na výsledku dědického řízení. 

Pokud se jedná o dědice, který nemůže samostatně před soudem jednat a zároveň nemá zákonného zástupce, musí být zastoupen opatrovníkem. 

Zvolit si právního zástupce je určitě vhodné v situacích. Kdy je dědiců více, kdy v rámci rozdělování pozůstalosti vznikne spor mezi dědici nebo v případech kdy neexistuje poslední vůle zemřelého. Pro hladký průběh dědického řízení je proto doporučeno si zvolit právního zástupce, který dohlédne na bezproblémové vypořádání dědictví.

Přibráním právního zástupce může pomoci ušetřit čas a stresující situace, které v rámci dědického řízení mohou nastat.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr.Ivan Fryč

ivan.fryc@cikr.cz