Skip to content

POMŮŽEME VÁM SE závětÍ

POMŮŽEME VÁM SE závětÍ

Pomocí závěti může zůstavitel perfektně určit, jakým způsobem přejde jeho jmění na dědice. Dík tomuto nemusí dojít k dědění podle zákonných dědických tříd, a bude tak lépe vykonána samotná zůstavitelova vůle. Závěť jako taková je jednostranné právní jednání, které se dá kdykoliv odvolat nebo změnit. Závěť může mít různé formy a zároveň jsou našemu právnímu řádu známy modifikace této listiny. My v advokátní kanceláři CIKR máme s pořízeními pro případ smrti bohaté zkušenosti, proto pokud uvažujete o sepsání závěti, tak nás neváhejte kontaktovat. Rádi pro Vás vše potřebné v oblasti dědického práva vyřídíme, a provedeme Vás touto problematikou.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Lenka Monforte Janovjak
Lenka Monforte Janovjak
2023-10-31
Děkuji za rychle, profesionální vyřízení mého problému. Děkuji moc hlavně za Vaši lidskost.
Jan März
Jan März
2023-09-19
Výborná advokátní kancelář, profesionální přístup, vše dopadlo dobře díky skvělé organizaci a velmi dobré právní pomoci od JUDr Pavla Kiršnera. Spor jsem vyhrál a jsem spokojen.
Martina Vlasáková
Martina Vlasáková
2023-08-18
Děkuji advokátní kanceláři CIKR za skvěle provedené právní služby. Srozumitelně podané informace spolu s ochotou a odbornou kvalifikací mě ujišťují, že v budoucnu, pokud k tomu bude příležitost, s jistotou využiji jejích služeb.
Petr Dvořák
Petr Dvořák
2023-07-27
Musím jedině doporučit. Velmi vstřícný přístup a pohotová reakce (i konzultace po telefonu). Za mě i rozumně nastavená cena... Každopádně 5 hvězd 🙂
Vladimir Zvorygin
Vladimir Zvorygin
2023-07-25
I hired this law firm for 2 civil lawsuits as a private person. Overall, my experience was not the best one. It looks like they have a lot of other, maybe bigger projects, and they didn't take my cases in any way seriously. The advocate that they assigned to my case couldn't say more than a couple of phrases in court and relied only on the papers that he prepared. And when I asked to replace him, Mr. Cipryn promised they would, but in the end, the same loser lawyer represented me in court. When I refused to pay for his services, Cipryn started bullying me in a manner that he doesn't recognize my reclamation, and I am free to find another law firm if I'm not happy with their approach. What to say? If you can't do your job properly, don't take it, Mr. Cipryn. If you had initially said that you didn't have the capacity for another civil case from a private person, it would have been fine and definitely better for me than to look for another advocate now, in the middle of the lawsuit.
Markéta Krobová
Markéta Krobová
2023-06-23
Můžeme s manželem jen doporučit, nezaujatost, pohotovost a hlavně pomoc s konečným skvělým výsledkem si nás pan Mgr. Štěpán Ciprýn získal na dlouhá léta.
Apolena Vesela
Apolena Vesela
2023-06-12
Skvělá práce, profesionální a současně lidský přístup, vřele doporučuji!!!!
Olga Ivanikova
Olga Ivanikova
2023-06-11
Děkuji moc za skvěle odvedenou práci. Spolehlivé právní služby: vstřícnost, rychlé jednání a profesionální přístup. Vřele doporučuji tuto advokátní kancelář.

Potřebujete poradit?

Využijte právní služby našich zkušených advokátů a domluvte si schůzku. Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

Máte podezření, že jste byli chybně sepsanou závětí zkráceni na svých právech? S námi můžete závěť napadnout a případný spor vyhrát. Tyto problémy však představují poměrně náročnou výzvu. V takovém případě určitě potřebujete odborníka, který se za Vás postaví a se vším Vám pomůže. Obraťte se na nás a my Vám podáme pomocnou ruku.

Pokud zůstavitel po sobě nezanechal žádnou listinu, která by vyjádřila jeho projev vůle, co se dědictví týče, tak dojde s největší pravděpodobností k dědění podle zákona. To se řídí zákonnými dědickými třídami a musí být v rámci dědického řízení vše perfektně vykonáno. Obraťte se na nás, poskytujeme právní služby v oblasti dědického práva a zastupujeme klienty v dědických řízeních.

Závěť lze sepsat i s podmínkou. Podmínky se již klasicky dělí na odkládací a rozvazovací. U první ze zmíněných nebude dědic dědictví až po splnění určité podmínky a u později zmíněné naopak dědic dědictví pozbyde po splnění podmínky. Jaké podmínky jsou v rámci závěti platné a jak se do závěti zapisují, Vám vylíčí náš zkušený tým advokátů.

Sepsání závěti vyžaduje přesnost a precizní přístup. Neplatnost závěti může nastat hned z několika důvodů, a určitě není ve Vašem zájmu, aby ve Vašem případě k takovéto skutečnosti došlo. Naše advokátní kancelář má se sepisováním závětí již bohaté zkušenosti, takže víte, že s námi volíte jistotu. Ozvěte se nám, rádi Vám pomůžeme.

Další služby v oblasti dědického práva

ZASTUPOVÁNÍ V DĚDICKÉM ŘÍZENÍ
ZASTUPOVÁNÍ V DĚDICKÉM ŘÍZENÍ
DĚDICKÁ SMLOUVA
DĚDICKÁ
SMLOUVA
VYDĚDĚNÍ

VYDĚDĚNÍ

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás.

Mgr.Ivan Fryč

ivan.fryc@cikr.cz

Časté dotazy

Dědickým právem rozumíme podle občanského zákoníku právo na pozůstalost nebo na poměrný díl z ní, s tím, že pozůstalost tvoří veškeré jmění zemřelého k okamžiku jeho smrti, tedy jak aktiva, tak i pasiva. Výjimkou jsou práva a povinnost vázaná výlučně na osobu zemřelého, pokud nebyly uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci (např. u soudu). 

Základním principem dědického práva je tzv. univerzální sukcese, tedy že pozůstalost přechází na dědice jako celek. V případě, že tedy dědic nabyde dědictví. Nabyde společně s majetkem i zůstavitelovy dluhy.

Z finančního hlediska je nákladnější dědické řízení. Oproti darování se dědické řízení prodražuje o odměnu, která náleží notáři. Ta se vypočítává podle hodnoty pozůstalosti. Naopak v případě, že dochází k darování nemovitosti, je potřeba zaplatit správní poplatek při vkladovém řízení do katastru nemovitostí, který u nemovitostí činí jen 2.000 Kč.

Darování v některých případech může podléhat dani z příjmů. V České republice je však darování mezi příbuznými v přímé linii a v některých případech v linii vedlejší od daně osvobozeno. Naopak u dědického práva se daň z hodnoty nabytého dědictví neplatí.

Darování za života s sebou nese výhody možnosti si lépe upravit podmínky převodu majetku. Jedná-li se o nemovitou věc, zpravidla dárci chtějí svoji nemovitost k dožití a je tak potřeba pamatovat na potřebu zřídit věcné břemeno nebo výměnek.

Darování bývá zpravidla snazší, méně nákladnější a proces bývá jednodušší, jelikož vlastník převádí majetek na jím přímo vybranou osobu. Je tak naplněna přesně vůle dárce, bez nutnosti řešit předmětný majetek složitě v dědickém řízení.

Darování umožňuje dárci lepší kontrolu nad tím, kdo získá jeho majetek. Současně tím lze předejít vzniku konfliktů o majetek, které mohou nastat mezi dědici po smrti zůstavitele.

Řízení o pozůstalosti (dědické řízení) se zahajuje zpravidla bez návrhu na základě úmrtního listu, který zašle příslušnému soudu matriční úřad. 

Poté, co je soudem jmenován notář, zahájí řízení a kontaktuje dědice. Zjištění okruhu dědiců je úkolem notáře, stejně tak jako zjistit, zda existuje závěť či dědická smlouva, příp. listina o vydědění, nebo zda se bude dědit dle zákonné posloupnosti. 

Dědické řízení zahajuje zpravidla bez návrhu příslušný soud na základě oznámení učiněném matričním úřadem o smrti fyzické osoby. Na návrh se řízení zahajuje, pokud je z něj patrno, že navrhovatel si činí právo na pozůstalost jakožto dědic. 

Návrh se podává u soudu, který je příslušný k projednání dědictví, tedy především soud, v jehož obvodu měl zůstavitel v době smrti evidováno místo trvalého pobytu. Řízení pak probíhá před notářem, který vykonává činnost jako soudní komisař.

Spojení mezi společným jměním manželů dědickým právem lze vnímat ve dvou rovinách. Mluvíme-li o tom, zda do společného jmění manželů spadá i dědictví, které nabyde jeden z manželů, odpověď zní ne. Výjimkou by bylo, pokud by taková skutečnost byla výslovným přáním zůstavitele v pořízení pro případ smrti. Zákonný režim však dědictví ze společného jmění manželů vylučuje.

V případě, že však mluvíme o dědickém právu, v rámci kterého se vypořádává majetek, který je ve společném jmění manželů, je potřeba nejprve toto společné jmění vypořádat stejným způsobem, jelikož došlo k zániku manželství. Do dědictví pak spadá ta část, která by připadla zůstaviteli po vypořádání společného jmění manželů.

Majetek, který v okamžiku smrti zůstavitele je součástí společného jmění manželů se musí nejdřív vypořádat. Do dědictví připadne to, co dle vypořádání patří zemřelému manželovi společně s výlučným majetkem zůstavitele. 

Účastníky dědického řízení jsou osoby, u nichž existuje právní titul, který zakládá jejich právo na pozůstalost či jejich část.

 Účastníky tak budou ti, o nichž lze mít důvodně za to, že jsou zůstavitelovými dědici. 

Účastníkem bude i manžel zůstavitele, jde-li v něm o rozhodnutí o právech a povinnostech ze společného jmění manželů při zániku manželství smrtí zůstavitele.

Účastníkem bude i nepominutelný dědic, jde-li o soupis pozůstalosti, určení obvyklé ceny pozůstalosti a o vypořádání jeho povinného dílu.

Účastníky mohou být při úkonech, které činí, i vykonavatel závěti nebo správce pozůstalosti,

Zároveň je potřeba upozornit že dědic nemůže zastupovat v řízení jiného dědice. Zástupce tak vždy musí být osoba, která sama nemá právní zájem na výsledku dědického řízení. 

Pokud se jedná o dědice, který nemůže samostatně před soudem jednat a zároveň nemá zákonného zástupce, musí být zastoupen opatrovníkem. 

Zvolit si právního zástupce je určitě vhodné v situacích. Kdy je dědiců více, kdy v rámci rozdělování pozůstalosti vznikne spor mezi dědici nebo v případech kdy neexistuje poslední vůle zemřelého. Pro hladký průběh dědického řízení je proto doporučeno si zvolit právního zástupce, který dohlédne na bezproblémové vypořádání dědictví.

Přibráním právního zástupce může pomoci ušetřit čas a stresující situace, které v rámci dědického řízení mohou nastat.